Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

upplysningsubstantiv~en, ~arbelysning lighting; fest- el. fasadbelysning illuminationunderrättelse information (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasförklaring explanation <om of>; instruktion instructions (pl.) <hur… as to how…>en upplysning a piece (an item, a bit) of el. some informationupplysningar information (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasitems of information; spec. i skrift explanatory notesnärmare upplysningar [fås] hos… further particulars (information) may be obtained from…, for particulars apply to…bibringande av bildning enlightenmentupplysningen filosofisk o. litterär riktning the Enlightenment; se äv. upplysningstiden
upplysningsvisadverbby way of information; till Er upplysning äv. for your guidance (orientation)
anvisningsubstantiv~en, ~ar, anvisning[ar] upplysning el. föreskrift directions (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasinstructions (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasvink tip (sg.)anvisning hur man ska komma dit directions as to how to get there
upplysatransitivt verb-lyste, -lystse lysa uppunder lysaupplysa ngn om ngt: klargöra make…clear to sb; underrätta inform sb of…; ge besked tell sb…; meddela let sb know…; nyhet o.d. communicate (mer formellt el. officiellt notify)…to sb; ge upplysning enlighten sb on…upplysa ngn om hans (hennes) misstag point out sb's mistake
beskedsubstantiv~et, =svar answer; upplysning information <om about>; anvisning instructions (pl.)jag fick det beskedet att… I was informed (told) that…, I got word that…jag ska ge (lämna) [dig] besked i morgon I will let you know tomorrowmed besked properly; så det förslår with a vengeance
nämligenadverbförklarande:ty for; eftersom since; emedan as; ju of course; ser ni you see; ska ni veta you must knowofta utan motsv.det är nämligen så (saken är nämligen den), att… the fact [,you see,] is that…; it's like this, [you see,]…framför uppräkning el. som närmare upplysning om just begagnat ord el. uttryck namely; i skrift ofta viz. (läses vanl. namely); ibland that is to say, i.e.fem världsdelar, nämligenEuropa, Asien osv. five continents, namely (viz.)…han har två stora intressen nämligenfotboll och segling he has two great interests:…
värdesubstantiv~t, ~nvalue; framför allt inre (personligt) värde worth; förtjänst meritkänna ngns (sitt eget) värde know sb's (one's) worthstora värden gick förlorade vid branden a considerable amount of property was destroyed…sätta [stort] värde på ngt attach [great] value (importance) to sth; friare set [great] store by sthsätta [stort] värde på ngn value sb [very] highly, think a lot of sbhan förstår inte att sätta värde på det he does not know how to appreciate iten upplysning av ringa (intet) värde …of little (no) valuefalla (minska, sjunka) i värde fall (decrease) in value; ekon. äv. depreciatestiga (gå upp) i värde rise in value; ekon. äv. appreciatetill ett värde av… to the value of…
skaffatransitivt verb~de, ~tallm. get; [in]förskaffa procure; anskaffa provide; få tag på get hold of; få ihop (t.ex. pengar) find, raise <åt ngni samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor sb>; inhämta, erhålla obtain; skicka efter send forbörja tänka på attskaffa barn …have children, …start a familyskaffangt ur vägen get…out of the way
reflexivt verb~de, ~tskaffa sig get [oneself]; förskaffa sig procure [for oneself]; t.ex. kunskaper acquire; t.ex. vänner make; ådraga sig contractskaffa sig upplysning om obtain information aboutskaffa sig vänner make friends
intransitivt verb~de, ~tgöra dosjö., äta eat
partikelverbskaffa framanskaffa get; åstadkomma produceskaffa hemköpa hem buy; beställa hem order…[to be sent home]; varor till affär getskaffa undanremove, clear away
uppgiftsubstantiv~en, ~erupplysning information (endast sg.) <om, about, on; angående, beträffande as to>skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. swa-swb-group saknaspåstående statement <över as to>; förteckning list; detaljerad specification < of>; officiell report <om, on>uppgifter siffror figures; data datafalska (oriktiga) uppgifter misrepresentationsnärmare uppgifter further information (sg.) (particulars)uppgift står mot uppgift one statement contradicts the other, there is a conflict of evidence; i diskussion etc. it is his (her etc.) word against mine etc.lämna uppgift om (på)… supply (give) information (particulars) as to…; uppge state…enligt uppgift according to reportsenligt uppgift är hon pålitlig äv. she is said to be…enligt hans uppgift according to himmed uppgift om… stating…, mentioning…åliggande task, duty, business (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasamer. assignment; kall mission; mål aim; t.ex. i livet object; problem problem; skol. o.d. exercise; enstaka fråga (i prov o.d.) question; matematik~ problemfå i uppgift att göra ngt be given (assigned) the task of doing sthhan har till uppgift att (+ inf.) it is his task (business, vard. job) to + inf.ventilen har till uppgift att (+ inf.) the purpose of…is to + inf.
© NE Nationalencyklopedin AB