Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

upphöjdadjektiv-höjtädel el. sublim:om personel.tänkesätt elevated; om t.ex. ideal el. sinne lofty; om t.ex. känslael.om sinne äv. noble; om t.ex. tänkesätt äv. sublime; om t.ex. värdighet exaltedmed upphöjt lugn with serene calmom hantverksarbete el. bokstäver raised
ädeladjektiv~t, ädlaallm. noble; av ~ ras thoroughbred; om metall el. träslag el. stenar precious; ädelmodig generous; upphöjd lofty, sublimeav ädel börd of noble birthhans ädlare känslor his finer feelingsett ädelt vin a noble (splendid) wine, a wine of breeding
ställningsubstantiv~en, ~arallm. position äv. mil.; kropps~ äv. posture; pose pose; situation el. läge äv. situation; polit. el. jur. state; samhälls~el.affärs~ äv. standing, statusfirmans ekonomiska ställning the financial position (status) of the firmhur är ställningen? sport. what's the score?hålla ställningarna speciellt mil. stand one's ground, hold one's position; bildl. äv. hold the fortta ställning a) ha egen uppfattning take up a definite position, take one's stand b) bestämma sig make up one's mind <i fråga om ngt about…>; decide <till ngt on…>ta ställning emot (för)… take sides against (with)…i ansvarig ställning in a responsible positionkonkr.:ställ stand; t.ex. att hänga tvätt på rack; stomme frame; byggnads~ scaffold; upphöjd platform
© NE Nationalencyklopedin AB