Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

uppgeverbstate; ange give; rapportera reporthan uppgav sig vara… he declared himself to be…uppge sin ålder till… state one's age to be…
nämnaverbomnämna mention; uppge state
noteraverbanteckna note downlägga märke till noteuppge pris på quote
skrinläggaverbuppge give up; lägga på hyllan shelveskrinlägga planerna på ngt shelve plans to do sth
påståverbsay; uppge state; hävda assert, claim; vidhålla maintaindet påstås they say, it is saidhan påstår sig kunna göra det he claims he is able to do it
angeverbuppge state, mention; utvisa indicate; på karta marknärmare ange specifyanmäla reportange ngn t.ex. till polisen inform against sbange sig själv give oneself up
förklara1verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasexplain <för to>det förklarar saken that accounts for it, that explains itförklara bort ngt make excuses for sthtillkännage declare; uppge stateförklara krig mot declare war onförklaras skyldig be found guilty <till of>
felsubstmistake, errorett grovt fel a serious mistakegöra (begå ett) fel make a mistake; mindre make a sliphela felet är att… the whole trouble is that…det är ngt fel på… there is sth wrong with…defekt defect, faultskuld faultvems är felet? whose fault is it?
adjektivwronguppge fel adress give the wrong address
adverbwrongfel fel väg go the wrong way; vilse lose one's waymin klocka går fel my watch is wrongallt gick fel everything went wrongha fel be wrongjag har kommit fel tele. I've got the wrong numberdet slår aldrig fel! it never fails!om jag inte tar fel if I'm not mistakenjag tog fel på honom och min bror I mistook him for my brotherta fel på tiden make a mistake about the time
© NE Nationalencyklopedin AB