Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

uppenbaradjektiv~tobvious, manifest; självklar evident; klar el. tydlig äv. patent, apparent
uppenbarligenadverbobviously osv.; jfr uppenbar
omisskännligadjektiv~tunmistakable; uppenbar äv. obvious, pronounced
otvetydigadjektiv~tunambiguous, unequivocal; klar plain, clear; uppenbar unmistakable
synbaradjektiv~tsynlig visible <för to>; märkbar apparent; uppenbar obvious, evident
påtagligadjektiv~tuppenbar obvious, evident, apparent; märkbar marked, palpable; gripbar el. faktisk tangiblepåtagligt bevis tangible proofpåtaglig lögn evident lieförbättringen är påtaglig …is obvious
solklaradjektiv~tuppenbar …as clear as daylight, [self-]evident, obviousett solklart fall an open-and-shut caseen solklar straff sport. a clear (an obvious) penalty
självklaradjektiv~tuppenbar obvious, self-evidentdet är självklart (en självklar sak) äv. it goes without saying, it stands to reasonja, [det är] självklart! yes, of course!ta allting för självklart …for granted, …as a matter of course
tydligadjektiv~tallm.:lätt att se el. förstå plain; klar el. om t.ex. kontur el. mening clear; om t.ex. foto äv. sharp; lätt att urskilja el. om t.ex. fotspår el. stil el. uttal distinct; om abstr. subst.:uppenbar obvious, manifest; synbar evident; påtaglig palpable; uttrycklig express; i formulering explicitklara och tydliga bevis på hans skuld clear and distinct proofs of…ha ett tydligt minne av att ha sett (hört) …have a distinct recollection of + ing-formi tydliga ordalag in plain (resp. explicit) termsen tydlig vink an unmistakable (a broad) hintdet är tydligt it is plain (clear, obvious, manifest, evident)
© NE Nationalencyklopedin AB