Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

uppdragsubstantiv~et, =allm. commission; anförtrott äv. charge; uppgift task; amer. äv. assignment; speciellt polit. el. mil. missionoffentligt uppdrag public functionfå (ha) i uppdrag be commissioned (instructed) <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>, be charged with <att+ inf.motsv. avskiljetecken mellan denna SCB och föreg. SCA saknasing-form>ge ngn i uppdrag att (+ inf.) commission (instruct) sb to + inf.resa i offentligt uppdrag …on a public (an official) mission, …on public (official) businessmed uppdrag att (+ inf.) with orders (instructions) to + inf.uppdrag av styrelsen o.d. by order of…; å…vägnar on behalf of…
frånsägareflexivt verb-sade, -sagtfrånsäga sig t.ex. ett uppdrag decline; t.ex. ansvar disclaim
anmodatransitivt verb~de, ~trequest, call upon; ombedja invite; ge i uppdrag åt commission; beordra instruct
bestyrsubstantiv~et, =göromål work, business (båda endast sg.)uppdrag task, duty; besvär el. bekymmer cares (pl.)trouble
missionsubstantiv~en, ~er[livs]uppgift el. [politiskt] uppdrag mission; kall äv. vocationrelig.mission[en] missions (pl.)
avsägareflexivt verb-sade, -sagtavsäga sig t.ex. befattning el. uppdrag resign, give up; avböja decline; t.ex. ansvar disclaim; t.ex. anspråk relinquish, renounceavsäga sig kronan (tronen) abdicate
värvsubstantiv~et, =uppdrag task; commission, mission; uppgift äv. part; yrke profession; åliggande duty, functionvärv pl. el. sysselsättningar pursuits, work (sg.)efter väl förrättat värv, se välförrättad
mandatsubstantiv~et, =uppdrag commission, task; fullmakt authorization, authority; från organisation o.d. mandate; riksdagsmans:säte seat; mandattid term of office; folkrättsligt mandatebesätta (ta) 5 mandat get 5 seats
uträttatransitivt verb~de, ~tallm. do; t.ex. uppdrag perform, carry out; åstadkomma accomplish, achievevad har duuträttat i dag? …done (…been doing) today?jag kommer gärna om du tror jag kan uträtta något …if you think I can be of any helpfå saker uträttade get things done
värderatransitivt verb~de, ~tberäkna el. taxera el. fastställa värdet på value, estimate [the value of]; på uppdrag appraise; om myndighet assess, rate <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>värdera för högt (lågt) overestimate (underestimate)uppskatta value; sätta värde på appreciate; högakta esteem…kan inte värderas högt nog …cannot be too highly praised
© NE Nationalencyklopedin AB