Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

undvikatransitivt verb-vek, -vikitavoid; hålla sig borta från äv. keep away from; sky el. söka ~ äv. shun; svårigheter o.d. äv. steer clear of; jfr äv. undgåundvika att göra ngt avoid + ing-formundvika [att besvara] frågan avoid (dodge) the question
undflytransitivt verb~dde, ~ttundvika el. sky avoid, keep away from, shun; t.ex. faran escape
ställningstagandesubstantiv~t, ~nståndpunkt standpoint <i en fråga on…>; inställning position <till on>, attitude <till towards>undvika ett ställningstagande …taking up a stand
köbildningsubstantiv~en, ~ar, det är köbildning there is a queue, a queue has formedför att undvika köbildning to avoid a queue
nogsamtadverbdet har jag nogsamt fått erfara I have learnt that to my costnogsamt undvika att (+ inf.) studiously (carefully) avoid + ing-form
3 skytransitivt verbskydde, skyttshun; undvika avoid; rygga tillbaka för shrink [back] frombränt barn skyr elden once bitten, twice shyhan skyr inga medel he stops at nothing
undgåtransitivt verb-gick, -gåttslippa undan escape; skickligt el. listigt äv. elude, evade; undvika avoidundgå straff escape punishmentundgå uppmärksamhet (att bli sedd) escape (elude) observationingen undgår sitt öde ung. time and tide wait for no maningenting undgår honom nothing escapes him, he misses nothingdet har undgått min uppmärksamhet it has escaped my attention (notice)man kan inte undgå att bli påverkad you can't fail to… + inf.jag kunde inte undgå att t.ex. höra det I couldn't avoid (help) + ing-form
slippatransitivt verb och intransitivt verbslapp, sluppit a)slippa [ifrån, (undan)] befrias från be excused from, be let off; undgå escape; undvika avoid; förskonas från be spared <ngti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknassth; att+ inf.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SCB och föreg. SCA saknas+ ing-form>; bli kvitt get rid of
b) inte behöva not have to, not need [to]du slipper [göra det] you needn't [do it], you don't need (have) to [do it]jag hoppas jag slipper se honom igen …I have seen the last of himhon slapp betala she didn't have to payför att slippabesvär to save (avoid)…låt mig slippa höra eländet I don't want to have to listen to…slipp låt bli då! don't then!vad skönt att slippa honom (den etc.)! good riddance!
släppasslippa över bron be allowed to pass…ingen slipper härifrån nobody is allowed to leave [here]
partikelverbslippa framkomma igenom get through; släppas igenom be let through; släppas förbi be allowed to passslippa förbi [ngn]get past [sb]; slinka slip past [sb]slippa igenomget through; släppas be let through; slinka, äv. om sak slip throughslippa inget in; släppas in be let in, be admittedslippa lösget (break) loose; bli släppt el. ur fängelse o.d. be set free; om eld break outslippa undantr. escapeitr. get (be let) off, escape <med en varning with…>slippa lindrigt undan get (be let) off lightlyslippa urdet slapp ur mig it slipped out of me <att… that…>
attinfinitivmärke
todet fanns ingenting för honom att göra there was nothing for him to dodet var ingenting att göra åt det there was nothing to be done [about it]
utan motsvarighet i eng.allt du behöver göra är att komma hit all you have to do is [to] come herejag måste få henne att göra det I must make her do thathellre än att göra det tog han… rather than do that he took…
att+ inf. motsvaras av: a) ing-form el. ibland av to + inf.att se är att tro seeing is believing, to see is to believeatt skriva en bok är svårt writing (to write) a book is a difficult jobundvika att göra ngt avoid doing sthboken är värd att läsa[s] the book is worth readingefter att ha ätit frukost gick han after having (having had) breakfast he left
b) of + ing-formkonsten att sjunga the art of singingjag var rädd att störa henne I was afraid of disturbing her
konjunktionskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. psa-group saknasse äv. därför attunder därför, utom attunder utomoch andra förbindelser
thatatt jag kunde vara så dum! to think that I could be (have been) so foolish (stupid)!han visste att jag var här he knew [that] I was here
it (det faktum the fact) thatfrånsett att hon… disregarding (apart from) the fact that she…man kan inte förneka att han… there is no denying [the fact] that he…du kan lita på att jag gör det you may depend on me to do it (on my doing it, on it that I will do it)
att+ sats motsvaras av: a)infinitiv-konstruktionjag bad honom att han skulle komma I asked him to comevad vill du att jag ska göra? what do you want me to do?
b)ing-konstruktion (spec. efter preposition)ursäkta att jag stör Er! excuse my (vard. me) disturbing you!jag gjorde det utan att veta om det I did it without knowing it
c)annan konstruktionatt du inte skäms! you ought to be ashamed of yourself!att jag inte tänkte på det! why didn't I think of that (it)!
© NE Nationalencyklopedin AB