Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

underverksubstantiv~et, =miracle, wondervärldens sju underverk the seven wonders of the worldgöra underverk friare work (do) wonders; work miracles äv. t.ex. bibl.
åstadkommatransitivt verb-kom, -kommitfå till stånd bring about; förorsaka cause, make; frambringa produce; prestera achieve, accomplishåstadkomma buller (stor skada) make a noise (make great havoc)åstadkomma underverk work wonders
vidundersubstantivvidundret, =monster monster <av ondska of…>; om sak äv. monstrosityett vidunder till människa a monster of a manunderverk marvelett vidunder till bil a fantastic (marvellous, super) car
1 undersubstantivundret, =wonder, marvel; underverk äv. miracle, prodigyunder över alla under! wonder of wonders!den moderna teknikens under the wonders (marvels) of modern scienceapparaten är ett under av sinnrikhet …a miracle of ingenuitygöra under friare work (do) wonders, work miracles äv. relig.han räddades som genom ett under …as [if] by a miracle
mindreadjektivkomparativ(mots. till 'större' o.d.) allm. smaller; kortare shorter; yngre younger; ringare less; attr. ibland äv. lesser; mindre betydande minor; [ganska] liten small; obetydlig slight, insignificantMindre Asien Asia Minorav mindre betydelse of less (föga little, minor) importanceett mindrelitet fel har smugit sig in a slight error…det kostar en mindreliten förmögenhet …a small fortunei England och i mindre grad i Sverige …to a lesser extent (and less so) in Swedenjag har inget mindreän en hundralapp I have no smaller change…vara mindre till storleken (växten) be smaller in size (shorter el. smaller of stature)
adverb(mots. till 'mera') allm. less; färre fewer; inte särdeles not very; inte så mycket not so much <än as>det kräver mindre arbete …less (a smaller el. lesser amount of) workdär var [mycket] mindrefärre bilar (folk) än vanligt there were [far] fewer cars (people)…göra ngt mindre än en timme …in less than (in under) an houringen mindre än statsministern no less a person than…ingenting mindre än ett underverk nothing less than…; endast nothing short of…inte mindre än tio personer no fewer (less) than…man kan bli arg för mindre it is enough to make you (one)…med mindre [än att] hela systemet avskaffas short of the abolition of…, unless…is abolishedhan kan inte gå, mycket (ännu) mindre springa …let alone runett mindre lyckat försök a not very successful…, a rather unsuccessful…det är mindre troligt …not very likely, …rather unlikely
© NE Nationalencyklopedin AB