Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

understödsubstantiv~et, =till behövande relief [payment]; bidrag el. ersättning benefit; periodiskt (speciellt till privatperson) allowance; anslag subsidy, grant; bildl. supportleva på understöd socialhjälp live on public (social) assistance; amer. be on welfare
underhållsubstantiv~et, =understöd maintenance; t.ex. årligt allowance; vid skilsmässa maintenance; amer. alimonyskötsel maintenance, upkeep
åtnjutatransitivt verb-njöt, -njutitallm. enjoy; respekt el. sympati äv. possess; uppbära el. t.ex. understöd äv. receive, be in receipt ofåtnjuta gott anseende äv. have a good reputationåtnjuta stor popularitet be very popular, be in vogue
uppsägningsubstantiv~en, ~arav anställd el. hyresgäst notice [to quit]; av kontrakt notice of termination; av avtal cancellation; av t.ex. understöd notice of withdrawal; av lån calling in; jfr uppsägningstid
bidragsubstantiv~et, =tillskott el. medverkan contribution; tecknat belopp subscription; understöd allowance; stats~ grant, subsidyalla bidrag mottas tacksamt all contributions gratefully receivedlämna bidrag (sitt bidrag) till contribute to, make a (one's) contribution toleva på bidrag live on social security
anslagsubstantiv~et, =kungörelse notice; affisch äv. bill, placardpenningmedel grant, subvention, allowance; understöd subsidybevilja ngn ett anslag make sb a grantpå tangent touchtekn., projektils impactintriger plot <mot against>kok. light sponge cake [as a base for gateaux etc.]
ersättningsubstantiv~en, ~argottgörelse compensation; för kostnader el. utgifter reimbursement, repayment; för arbete remuneration, recompense, payment; skadestånd damages (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasunderstöd el. bidrag benefitersättning för förlorad arbetsförtjänst compensation for loss of earningsersättning i pengar pecuniary rewardutbyte replacementsurrogat substitute
anslutningsubstantiv~en, ~arförbindelse connection; associering association <till with>färjorna har anslutning till tågen the ferry-boats run in connection with…i anslutning till dettaskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IDM saknasi samband med dettain connection with thisunderstöd el. samtycke adherence <till to>, support <till of>dålig anslutning till ett förslag poor support (lack of enthusiasm) for a proposalmötet inställdes på grund av dålig anslutning …on account of poor attendance
hjälpsubstantiv~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasallm. el. äv. om person help; bistånd äv. assistance, aid; nytta äv. use; undsättning rescue; understöd support, relief; botemedel remedy <mot (för) for>ekonomisk hjälp economic aidhjälp av ngn finansiellt be helped (assisted) by sb, receive assistance from sbge första hjälpen vid olycksfall give (administer) first aidsända hjälptill katastrofområdet send relief…söka hjälp hos ngn seek assistance from sbtack för hjälpen! thanks for the help!med hjälp av en linjal by means of…ta händerna till hjälp make use of…, have recourse to…~en, ~erridn.hjälper aids
stödsubstantiv~et, =support; person äv. supporter, standby; tekn. äv.:stötta prop; stag stay (båda äv. bildl.); fot~ el. arm~ o.d. rest; understöd backing, endorsementmoraliskt stöd moral supportstatligt [ekonomiskt] stöd a Government grant (subsidy)det finns inget stöd i lagen för en sådan åtgärd there is no legal authority for…få (ha) stöd av… i dispyt o.d. be backed up by…, have the backing of; ekonomiskt be subsidized by…ge ngn sitt stöd äv. back sb upha stöd för sitt påstående have support (good grounds, authority) for…ta stöd mot väggen support oneself against…med stöd av baserad på on the basis oftill (som) stöd för påstående o.d. in support (confirmation) of; minnet as an aid togå (stå) utan stöd walk (stand) without support
© NE Nationalencyklopedin AB