Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tv-bildsubstantiv~en, ~ertelevision (TV) picture
tonaintransitivt verb~de, ~tljuda sound, ringtona bort sakta försvinna die awaytona fram framträda tydligare emerge, loom båda äv. bildl.; se äv. framtonatransitivt verb~de, ~tge färgton åt tone; håret tinttona bort ljud el. bild (i radio o. tv) fade outtona in film. el. radio. el. TV. fade intona ner bildl. tone (play) down, defuse
bildsubstantiv~en, ~erpicture äv. TV.; fotografi äv. photo[graph]; ljusbild slide; illustration äv. illustration, figure; porträtt äv. portrait; inre bild el. föreställning äv. image; framställning äv. representationskapa sig en riktig bild av läget (situationen) form a true picture of the situationhan är borta ur bilden bildl. he's out of the picture (is no longer in the picture)försvinna helt ur bilden bildl. disappear from the scene entirelyhar du bilden klar för dig? bildl. do you get the picture?bildligt uttryck metaphor, figure [of speech], imagetala i bilder speak metaphorically, use metaphorsskol., ämne art, art education
skarpadjektiv~tallm. sharp; om egg o. eggverktyg äv. keen; brant steep; om smak o. lukt strong; om ljud piercing, shrill; om kontur o.d. äv. distinct, clear; om ljus el. färg o.d. bright, glaring; om sinnen keen, acuteskarp ammunition live ammunitionen skarp bild foto. el. TV. a sharp pictureen skarp gräns bildl. äv. a well-defined limitskarp hörsel accute hearingskarpt intellekt sharp intellectskarp kontrast sharp contrastskarp kritik severe (harsh) criticismskarp krök (kurva) sharp turn (curve)en skarp protest a strong protestskarp tillrättavisning severe reprimandsubstantiv~enskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse skarpen
frysa (se äv. frusen)intransitivt verbfrös, frusittill is freezerören har frusit the pipes are (have) frozenvattnet har frusit the water is frozenbli frostskadad get frostbittenpotatisen har frusit the potatoes are frostbittenom person be (feel) cold; starkare be freezingjag fryser om händerna my hands are cold
transitivt verbfrös el. fryste, frusit el. frystmatvaror freeze; få att stelna äv. congealt.ex. löner el. priser freezefrysa en bild i t.ex. tv freeze a picture
partikelverbfrysa fastfreeze <vid [on] to>frysa fast i isen freeze fast in…frysa igenfreeze, get frozensjön har frusit igen …has frozen overdörren etc. har frusit igen …has frozen shutfrysa ihjälfreeze to deathfrysa int.ex. matvaror freeze; få att stelna äv. congealfrysa ut ngnfreeze sb out, send sb to Coventry
skärpasubstantiv~nallm. sharpness osv.; jfr skarp; stränghet (om t.ex. kyla, kritik) severity; klarhet clarity, lucidityframhålla ngt med skärpa …emphatically, …with vigour (energy)foto. el. TV. vanl. definition, sharpnessställa in skärpan [på] focus, bring…into focusskärpan är inställd (inte inställd) the lens is in (out of) focus
transitivt verbskärpte, skärptgöra skarpare:(t.ex. uppmärksamheten) sharpen; (t.ex. bild) increase the sharpness of; stegra el. öka intensify, increase; (t.ex. motsättningar) accentuate; göra strängare (t.ex. bestämmelser) tighten up, make…more stringentskärpa kraven raise the (one's) demandsskärpa straffet increase the punishment (jur. sentence)skärpa tonen harden (sharpen) one's toneskärpta bestämmelser more stringent (severe, rigorous) rulesskärpt bevakning close surveillanceskärpt konkurrens keener competitionskrärpta restriktioner tighter restrictions
reflexivt verbskärpte, skärptskärpa sig rycka upp sig pull oneself together, pull one's socks up; vara uppmärksam be on the alert
© NE Nationalencyklopedin AB