Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tvångsubstantiv~et, =allm. compulsion; starkare coercion; återhållande el. 'band' constraint, restraint; våld force; nödvändighet necessity(olaga) tvång jur. duressdet är inte något tvång there's no absolute necessitygöra ngt av tvång …under compulsion (constraint)med tvång by compulsion (coercion, force)
rättsstridigadjektiv~tunlawful, illegal, …contrary to [the] lawrättsstridigt tvång duress
frihetsubstantiv~en, ~erfreedom; spec. som mots. till fångenskap el. tvång liberty; oberoende independencefrihet, jämlikhet, broderskap Liberty, Equality, Fraternityfrihet under ansvar freedom with responsibilityge ngn full frihet att göra ngt grant sb entire liberty to do sthta sig friheten att göra ngt take the liberty of doing sth
utövatransitivt verb~de, ~tt.ex. funktion el. makt el. en rätt exercise; t.ex. välgörenhet el. hobby el. religion el. yrke practise; t.ex. inflytande el. press el. tryck exert; t.ex. mildhet el. tvång useutöva dragningskraft på ngn have attraction for sb, attract sbutöva makt exercise (wield) power
frittadverballm. freely; obehindrat unobstructedly; utan tvång unconstrainedly; efter behag at will; öppet el. oförbehållsamt openly, frankly, unreservedly; avgifts~ free [of charge]fritt fram! i barnlek you can all come out!det är fritt fram man får fortsätta the green light has been givenfritt förfoga över ngt have sth at one's own (entire) disposalhuset ligger fritt och öppet the house commands a free view; jfr ex. under fri
bandsubstantiv~et, =konkr.:allm. band; snöre string; t.ex. för hopfästning o. i bandspelare tape; prydnads~, hår~ ribbonlöpande band conveyor belt, assembly (production) lineromaner på löpande band one novel after the otherspela in på band record […on tape], tape, tape-recordabstr.el.bildl.:förenande el. hämmande tie; bond vanl. starkare; tvång äv. restraint, constraintäktenskapets band the marriage bond (tie)fri från alla band free from all ties (restraints)lägga band på sig check (restrain) oneself, keep one's temperbok~ binding; volym volumeen roman i tre band a three-volume novel, a novel in three volumestrupp, följe band, gang; jazz~ o.d. band
våldsubstantiv~etmakt el. välde power; besittning possession; tvång force, compulsion; våldsamhet violence; övervåld outrage; kränkning violationinga tecken på yttre våldkunde spåras no mark[s (pl.)] of violence…bruka våld använda use force (violence) <mot against>; ta till resort to violencegöra våldsanningen violate…; en text do violence to…, distort the meaning of…göra våld på sig (sina känslor) restrain oneself (one's feelings), do violence to one's feelingsge sig i ngns våld give oneself up to sbfå (ha) ngn i sitt våld get sb into (have sb in) one's powervara i ngns våld be in sb's power, be at sb's mercymed våld eg. by force; med maktmedel forciblymed milt våld with gentle compulsion
yttreadjektivoböjl.belägen längre ut outer; som är utanför el. utanpå äv. exterior, external, outward, outsideyttre bevis external evidenceyttre diameter exterior diameteryttre fiender (förbindelser) external enemies (relations)yttre företräden outward (extrinsic) advantagesyttre förutsättningar external conditionsyttre gestalt outward formyttre likhet outward (external) resemblanceyttre mått outside measurementyttre skada external injury (damage)yttre skönhet outward beautyutifrån kommande o.d. el. om t.ex. omständigheter el. orsak el. tvång externalyttre våld physical violence
substantivoböjl., ettexterior; ngns äv. [external] appearance; ngts äv. outsidehon har ett tilldragande yttre …an attractive appearancehans yttre his outward appearancedöma efter det yttre judge by appearances (externals)vara mån om sitt yttre be careful about one's appearancetill det yttre in external appearance, outwardly, externally
måstehjälpverbinf. saknas, pres. o imperf. måste, supinum måsthan måste a) är (resp. blir) tvungen att he must; speciellt för att ange 'yttre tvång' he has (resp. will have) to, he is (resp. will be) obliged to; vard. he has got to b) var tvungen att he had to, he was obliged to; vard. he had got tomåste jag det? must I?, do I have to?det måste du inte you don't (om framtid won't) have (need) to; vard. you haven't got tojag måste göra det förr eller senare I shall (will) have to (I must) do it sooner or laterhuset måste repareras the house must (imperf. had to) be repairedjag måstekan inte låta bli att skratta I can't help laughingdu måste vara (ha varit) mycket trött you must be (have been)…han måste vara sjuk eftersom… he must be ill…skåpet måste bort the cupboard will have to godet måste mera till än så för att (+ inf.) it takes more than that to + inf., you need more than that to + inf.
substantiv~t, ~n, det är ett måste it's a must
© NE Nationalencyklopedin AB