Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tungtadverbheavilyhans ord väger tungt hos… his words carry weight with…tungt vägande skäl weighty reasons
klampaverbgå tungt tramp
tyngandeadjektivheavy; tungt vägande weighty; om t.ex. skatt oppressive
tungadjektivheavymed tungt hjärta with a heavy heart
vägandeadjektivtungt vägande skäl very weighty reasons, very important reasons
tyngdsubstweight; tungt föremål etc. load; spec. fys. gravityen tyngd har fallit från mitt bröst a weight has been lifted from my mind
arbetaverbwork; vara sysselsatt be at work; tungt labourarbeta hårt work hardarbeta med (på) ett projekt work at (on) a project
verb och partikelverbarbeta bortget rid ofarbeta sig framwork one's way along, make one's wayarbeta ihjäl sigwork oneself to deatharbeta inarbeta in förlorad arbetstid make up for lost timearbeta ombok etc. revisearbeta sig uppwork one's way uparbeta överpå övertid work overtime
lättadjektivej tung lighten lätt förkylning a slight coldmed lätt hand lightly; varsamt gentlyej svår easy, simplelätt som en plätt as easy as pieinte ha det lätt not have an easy time of ithan har lätt för språk he has a gift for languageshon har lätt för att gråta she cries easily
adverbej tungt lightly; lindrigt slightly, gently; litet somewhatta lätt på ngt take sth lightly; bagatellisera make light of sthej svårt easily; vard. easyman blir lätt trött one gets easily tired, one is apt to get tired
© NE Nationalencyklopedin AB