Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tryckatransitivt verb och intransitivt verbtryckte, trycktpress <mott.ex. väggenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasagainst>; krama el. klämma squeeze; tynga weigh…down, oppress, press [heavily] upon; kännas tung be (weigh) heavy; vara trång be too tighttrycka ngns hand shake (hjärtligare clasp el. press) sb's handär det något som trycker dig? have you got anything (something) on your mind?trycka ngn till sitt bröst press (mera känslobetonat clasp) sb to one's bosomtrycka på en knapp press (push) a button
trycka på ngt framhäva el. betona emphasize sth
typogr.el.på tyg o.d. printboken håller på att tryckas …is being printed (in the press)tryckt hos… printed by…
jakt.el.friare (dölja sig):om djur squat[ligga och] trycka om person lie low ([in] hiding)
reflexivt verbtryckte, tryckttrycka sig tätt intill ngn a) kelande cuddle (om barn nestle) up to sb b) ängsligt press close against sbtrycka sig mot en vägg press (tätt intill flatten) oneself against…
partikelverbtrycka avavfyra fire; itr. äv. pull the triggertrycka av ett gevär pull the trigger of (fire) a guntypogr. print [off]; kopiera copy [off]trycka fastpress…[securely] on < to>trycka i sigvard., äta put (tuck) awaytrycka igen dörr o.d.push…totrycka ihop flera föremålpress (klämma squeeze)…together; packa compress; platta till flattentrycka inpress (klämma squeeze) intrycka ned (ner)press down; friareel.bildl. depress, oppresstrycka ned hissen send (ned till sig bring el. get) the lift downtrycka ner ngn i skorna make sb feel smalltrycka ombok o.d. reprinttrycka påutöva tryck exert pressuretrycka tillge ngt en tryckning press…hard; platta till flatten; t.ex. jord press downtrycka till ngn behandla ngn nedlåtande squash (lean on) sb; slå till ngn sock (wallop) sbtypogr.trycka till 5000 ex. print…more, print another…trycka uppallm. press uptrycka upp hissen send (upp till sig bring el. get) the lift uptrycka utpress (klämma squeeze) out
utgetransitivt verb-gav, -gett el. -givitpublicera, låta, trycka publish, bring oututge ngn (ngt) för att vara pass sb (sth) off asreflexivt verb-gav, -gett el. -givitutge sig för [att vara]… pose as…; påstå claim to be…han utgav sig för att vara läkare äv. he passed himself off as a doctor
kramatransitivt verb~de, ~ttrycka el. pressa el. t.ex. ngns hand squeeze, presskrama saften ur en citron squeeze…dry, squeeze the juice out of…krama ihjäl squeeze…to deathkrama ur squeezekrama [om] omfamna hug, embrace; smeksamt cuddle
1 knappsubstantiv~en, ~arallm. button; i strömbrytare äv. switch; jfr manschettknapp, skjortknappm.fl.knäppa knappen do up the buttontrycka på knappen press the button äv. bildl.knopp knob; prydnads~ äv. boss; på svärd el. sadel pommelbot., ståndar~ anther
tyngaintransitivt verbtyngde, tyngtvara tung (en börda) weigh < [up]on>; starkare weigh heavy, weigh heavily; trycka press < [up]on>; kännas tung be (feel) heavy < to>detta tynger [hårt] på mitt samvete this lies heavy (weighs, preys) [up]on…transitivt verbtyngde, tyngtskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknastrycka nedofta detsamma som tynga påse tyngaovanweigh…downfrukten tynger [ned] grenen …weighs the branch downsorgen (ovissheten) tynger henne …weighs her down (oppresses her)är det något som tynger dig? have you got something (is something) preying on your mind?tyngd av bekymmer borne down under [the weight of]…, loaded (burdened) with…tyngd av skatter burdened (encumbered) with…tyngd av skulder weighed down (encumbered) by…
trycksubstantiv~et, =allm. pressure; tonvikt stress <i båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknason>; påfrestning strainkänna liksom ett tryck över bröstet …a weight on one's chestutöva tryck på ngn bildl. put (exert) pressure on sb, bring pressure to bear on sbtypogr.el.på tyg o.d.:konkr. print; tryckning printing; tryckalster publication; koll. (trycksaker) printed matter (sg.)ge ut i tryck print, publish; låta trycka have…printedlåta gå i tryck send…to the printers (to press)komma ut i tryck appear (come out) in printse ngt i tryck see…in printvard., hög stämning go, lifevilket tryck det var om t.ex. fest there was plenty of go (life), the atmosphere was terrific
trampatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tkliva omkring tramp; walk; trycka ned (med foten) tread; ivrigt o. upprepat trample äv. bildl.; stampa stamptrampa sin cykel uppför backen pedal one's cycle…trampa vatten tread watertrampa vin tread grapes [for wine]trampa i ngns spår tread in sb's footsteps[råka] trampa i smutsen step into the dirttrampangt i smutsen bildl. trample…in the dirttrampa inte på blommorna! don't tramp (tread) on…!trampa på gaspedalen el. trampa gasen i botten vard. step on the accelerator (vard. the gas)trampa ngn på tårna tread on sb's toes äv. bildl.
substantiv~n, tramporcykel~ o.d. pedal; vävstols~ el. symaskins~ o.d. treadlepartikelverbtrampa igenom den tunna isskorpantread through…trampa ihjältrample…to deathtrampa in itrample (tread) intotrampa nedgräs o.d. trample [down]…trampa ned sina skor (hälarna) tread down one's shoes at the heelstrampa sönderi bitar tread…to piecestrampa till(t.ex. jorden) tread down…[and make it firm]trampa upp en stig i gräsettread…, wear…trampa urmotor. let out (disengage) the clutch, declutchtrampa översport. overstep the takeoff (the mark äv. bildl.)
trängatransitivt verbträngde, trängtdriva el. pressa el. trycka drive, press; skjuta push, jostle; tvinga force
intransitivt verbträngde, trängtvara trång be (feel) too tight; om sko äv. pinch
partikelverbtränga bortpsykol. represstränga fram~ in el. ~ igenom o.d. penetratetränga fram ur äv. emerge (come out el. forth) fromtränga sig fram t.ex. genom folkmassan push one's way forwardtränga sig förbiforce one's way pasttränga sig företränga sig före i kön push oneself forward in (jump) the queuetränga igenompenetrate, permeatehans idéer har trängt igenom …are now generally accepted, …have prevailedtränga ihop t.ex en massa människorcrowd (pack)…togethertränga ihop sig om flera personer crowd togetherni måste tränga ihop er äv. …get closer togethertränga intr.:tränga in ngn i ett hörn press (osv., jfrI) sb into a corneritr.o.rfl.:tränga in (in i…) el. tränga sig in (in i…) force one's way in (into…); bryta sig in break in (into…)tränga in i ngt sätta sig in i, fördjupa sig i penetrate [into] sth, immerse oneself in sthtränga nedpermeate <it.ex. jordenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasthrough>tränga påtränga sig på ngn vara påträngande thrust oneself (obtrude, butt in) on sbförlåt att jag tränger mig på stör pardon my intrusiontränga tillbakapoliserna trängde tillbaka de nyfikna the policemen pressed (thrust)…backtränga undantränga undan ngn push sb aside, push sb out of his (resp. her) placede gamla idéerna har trängts undan av nya the old ideas have been superseded by new onestränga utom t.ex. folkhop crowd outtränga ut ngn i gatan force sb out…det nya modet har trängt ut det gamla the new fashion has superseded (displaced) the old onegasen trängde ut genom dörrspringan the gas was escaping (leaking out)…
getransitivt verbgav, gett el. givitallm. give; skänka äv. present <ngn ngt sb with sth>; bevilja el. t.ex. ngn anstånd el. sitt samtycke äv. grant, accord; räcka hand; vid bordet pass; avkasta el. inbringa el. t.ex. frukt el. ränta el. resultat yielddet kommer att ge arbete åt många …provide work for a great many [people]inte ge mycket för ngns omdöme not think much of…vad fick du ge för bilen? how much did you pay for the car?jag ska ge dig! vard. I'll show you!jag skulle ge vad som helst för att få slippa I would give anything…vad ger du mig för det? what do you say about that?teat. give, performkortsp. dealdu ger! it is your deal!
reflexivt verbgav, gett el. givitge sig kapitulera surrender; erkänna sig besegrad yield; friare el. äv. ge tappt give in; avta abate, subsidege sig tid till give oneself time fordet ger sig självt it is obviousdet gerordnar sig nog med tiden it will be all right in time (in the end)det kan du ge dig [sjutton] på! vard. you bet!
partikelverbge sig avbe offge bortgive away, part withge efteryield; bildl. äv. give way <föri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>ge efter för ngns krav give in to sb's demandsge ifrån siglukt el. ljus el. värme emit, give offlivstecken give; ljud utterge igenhämnas pay back; svara give as good as one getsge sig inge sig in på ett företag embark upon…ge sig in i en diskussion o.d. enter into…ge sig i vägse ge sig avovange medge med sig avta abate, subside; ge efter yieldge sig påge sig på ngn set about sbge sig på ett problem tackle a problemge tillge till ett skrik give a cryge sig till att (+ inf.) start (set about) + ing-formge tillbakalämna give back, returnvid växlingge [ngn] tillbaka give sb change < for>jag kan inte ge tillbaka I haven't got any changege uppgive upge upp hoppet (försöket) äv. abandon…jag ger upp! till motståndare äv. you win!ge upp ett skrik give a cryge utpublicera el. låta trycka publish, bring out; t.ex. frimärken el. bokupplaga äv. issue; sedlar issuege sig ut bege sig go outge sig ut och fiska go out fishingge sig ut för att vara läkare pass oneself off as a doctor
© NE Nationalencyklopedin AB