Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trevligadjektivnice; angenäm pleasant; rolig enjoyable; sympatisk attractivevi hade mycket trevligt we had a very nice timedet var trevligt att träffas nice meeting youtrevlig resa! pleasant journey!
sympatiskadjektivtrevlig nice, pleasant
skojigadjektivlustig el. konstig funny; trevlig nice; kul fun
kuladjektivvard., trevlig nice; roande amusingvi hade kul we had fun
glädjandeadjektivtrevlig pleasant; tillfredsställande gratifyingglädjande nyheter good newsglädjande nog fortunately
roligadjektivskojig funny; trevlig nice, pleasant; roande amusingdet var roligt att få träffa dig it was nice to meet youdet var roligt att höra I am glad to hear itroligt! how nice!; så skojigt what fun!
1 resasubstspec. till lands journey; till sjöss voyage; överresa crossing; vard., om alla slags resor trip; med bil ride, trip; med flyg flightresor spec. längre travelsenkel resa kostar 90 kr the single fare is 90 kr; amer. the one-way fare is 90 krtrevlig resa! pleasant journey!, bon voyage! franska
verbfärdas travel, journey; till ett visst mål go <till to>; avresa leave, depart <till for>resa över Atlanten cross the Atlantic
verb och partikelverbresa bortgo away <från from>han är bortrest he has gone awayresa förbigo past, go by; passera passresa igenompass through
© NE Nationalencyklopedin AB