Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 trädatransitivt verbträdde, trättskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse trä
3 trädasubstantiv~n, trädormark fallow field, lay landligga i träda lie fallow äv. bildl.
1 trädaintransitivt verbträdde, trättstiga step; go; trampa treadträda i dagen come to light äv. bildl.träda i förbindelse med ngn enter into communication with sbträda i kraft come into force (effect), take effectträda i ngns ställe ersätta ngn replace sb; mera tillfälligt take sb's place, act as a deputy for sbträda ur kraft be annulled
partikelverbträda emellanstep (go) between; ingripa äv. step inträda frameg. step (go, komma come) forward; plötsligt el. oväntat come forth, emerge <uri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasout of>träda ineg. step (go, komma come) in, enterträda in i ett rum enter…; jfr inträda, inträdaträda tillitr. (överta ansvaret) take charge; jfr tillträdaträda tillbakabildl. withdraw, retire, step down <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin favour of>träda utstep (go, komma come) out <ur of>; plötsligt el. oväntat emerge <ur from>; jfr utträda
förgrundsubstantiv~en, ~erforegroundstå (träda) i förgrunden be in (come to) the forefront
likvidationsubstantiv~en, ~erekon.el.i betydelsen 'avlivning' liquidation; avveckling äv. winding-upträda i likvidation go into liquidation
rampljussubstantiv~etbelysning footlights (pl.)bildl. limelightrampljusetbländade henne the glare of the footlights…stå (träda fram) i rampljuset bildl. be (appear) in the limelight
inträdaintransitivt verb-trädde, -trätteg.se träda inunder trädafriareinträda i en förening join a societyinträda i ngns ställe take sb's placebildl.:inträffa set in; börja commence, begin; uppstå arise; följa ensueså snart en förbättring inträder as soon as there is an improvement
intatransitivt verb-tog, -tagitplacera sig på el. t.ex. sin plats take; placera sig i el. t.ex. liggande ställning place oneself ininta en neutral hållning take up a neutral attitudeinta en framskjuten plats i hold a prominent position in, play a large part ininta ngns plats träda i stället för ngn fill sb's placede har redan intagit sina platser äv. they are already seatedmil., erövra take, capture; besätta äv. occupymåltid o.d. have, eat, take, consumehan intog sina måltider på hotellet he had (ate) his meals…
kraftsubstantiv~en, ~ernatur~ o.d. force; förmåga el. drivkraft m.m. el. äv. elektriskt el. mekaniskt o.d. power; kroppslig el. andlig styrka strength; verkan active influence, efficacy; t.ex. örts läkande ~ virtuenedbrytande krafter destructive forcesskapande kraft creative powerfå (hämta, samla) nya krafter recover (regain, gain [new]) strength, recuperate; vard. pick upspara på krafterna save one's strengthav alla krafter så mycket man orkar:t.ex. arbeta with all one's might (strength); t.ex. ta i el. kämpa as hard as ever one can, hardav egen kraft by one's own [unaided] effortshan är ännu i sin fulla kraft …in his prime, …in the full vigour of manhoodi sin krafts dagar var han [when he was] in his prime…med förenade krafterlyckades vi by our united (combined) efforts…, jointly…, together…med förnyad kraft with renewed (fresh) vigour (strength)
om person force, spiritvara den drivande kraften be the driving force (the leading spirit, the prime mover)frivilliga krafter äv. volunteers
jur., giltighet forceom dom o.d.vinna laga kraft gain legal force, become law (legal)träda i kraft come into force (effect, operation), take effectträda ur kraft be annulled
i kraft av by virtue (force, right) of; jur. in pursuance of
© NE Nationalencyklopedin AB