Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 tolkaintransitivt verb~de, ~tsport. go skijoring
1 tolkatransitivt verb~de, ~tsom tolk el. tolkare interpret; tyda el. t.ex. text, lag äv. construe; återge el. t.ex. musik render; uttrycka el. t.ex. känslor express, give expression to, voice, give voice totalet tolkades till svenska …was rendered (translated) into Swedishhur ska man tolkauppfatta det? äv. what is to be understood by that?, how is one to take that?tolka in ngt i… read sth into…
1 tolkningsubstantiv~en, ~artolkande interpreting osv.; jfr tolka; interpretation, construction, rendering; version version
återge-gav, -gett el. -givit och återgivatransitivt verb-gav, -gett el. -givittolka render; framställa äv. reproduce, represent; uttrycka äv. express; skildra depictåterge ett rykte report a rumouråterge ngt i tryck reproduce sth in printåtergeen berättelse på svenska render…in Swedishge tillbakaåterge ngn friheten restore sb to libertyåterge ngn hälsan restore (bring back) sb's health, restore (bring back) sb to health
uppfattatransitivt verb~de, ~tapprehend; med sinnena äv. perceive; höra catch; begripa understand, grasp; betrakta look on, regard <som as>; tolka interpret <som as>klart uppfattafaran clearly see…uppfatta ngt riktigt bildl. get a clear idea (picture) of sthjag kunde inte uppfattavad han sa I could not catch (make out)…uppfattade jag hans ord that was how I understood (what I made of)…uppfatta vinken take the hintuppfatta ngt som en komplimang take sth as…hans ord kan uppfattaspå olika sätt his words may be interpreted (taken)…[är det] uppfattat? do I make myself clear?
tydatransitivt verbtydde, tytttolka interpret; dechiffrera decipher; uttyda make (work) out; uppfatta taketyda allt till det bästa (värsta) put the best (worst) construction on everythingintransitivt verbtydde, tytttyda allm. indicate; friare point toallt tyder på en tidig vår (på att han har fel, på att han har stulit boken) everything points to an early spring (to his being wrong, to the fact that he has stolen the book)allt tyder på att… everything seems to indicate (show) that…, there is every indication (sign) that…ingenting tyder på att… there is nothing to indicate (show) that…, there is no indication (sign) that…
© NE Nationalencyklopedin AB