Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tilltalandeadjektivoböjl.attractive, pleasing, pleasant; om t.ex. förslag acceptable; passande ngns kynne congenial <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>
anslåendeadjektivoböjl.tilltalande pleasing, attractive; gripande impressive
begärligadjektiv~teftersökt …much sought after; desirable; tilltalande attractive <för to>
sympatiskadjektiv~ttrevlig nice, pleasant, likable, sympathetic; tilltalande attractive; vinnande winninganat. el. med. sympathetic
vinnandeadjektivoböjl.winning; intagande äv. attractive, engaging; starkare captivating; tilltalande appealing, pleasantvinnande sätt äv. endearing manner (ways (pl.))
behagligadjektiv~tangenäm pleasant, agreeable; tilltalande pleasing, attractive; starkare delightfulmjuk och behaglig om sak nice and softbehagligt sätt engaging manners
smakligadjektiv~tvälsmakande savoury, delicate, palatable; läcker tasty; aptitlig appetizingsmaklig måltid! enjoy your meal!, have a nice meal!tilltalande pleasing
utomprepositionmed undantag av except, with the exception of; oberäknat not counting, not including; excluding, exclusive of; förutom besides, apart fromalla utom hon all except (with the exception of) her…alla visste om det utom han …but himingen utom jag no one but (except) medär var fyra gäster utom jag …besides (apart from) mehela landet utom Stockholm …excluding (exclusive of) Stockholmvara allt utomtilltalande be anything but…, be far from…visning dagligen utom vid regn …provided it is not (except when it is) rainingutom [det] att hon är… besides (apart from) the fact that she is (besides her being)…jag kunde inte se hur han var klädd utom att han hade en mörk jacka …except that he was wearing a dark jacketutom att jag har talat med honom har jag också skrivit besides having talked to him…utom när… except when…bli utom sig be beside oneself; starkare go frantic <av with>bli (vara) utom sig av glädje äv. be transported with joyutanför outside, out of; utöver el. bortom beyond; jfr äv. ex. under utanförutom allt tvivel beyond any doubt
© NE Nationalencyklopedin AB