Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tillskonjunktiontill dess att until; vard. tilldu måste vara färdig tills han kommer tillbaka …by the time he comes backprepositionuntil; vard. till; [ända] till up (down) totills vidare, se vidaretills för några veckor sedan until (down to,up to)…agotills i morgon (på torsdag) until (till) tomorrow (Thursday); senast by tomorrow (Thursday)
tillsvidareadverbse tills vidareunder vidare
sprickasubstantiv~n, sprickorallm. crack; i ben äv. fracture; i hud chap; bildl.:t.ex. i vänskap rift, breach; t.ex. inom parti splitkoppen har en spricka …is crackedintransitivt verbsprack, spruckitcrack; om hud chap; brista break; sprängas sönder burst; rämna splitäta tills man är nära att spricka …ready to burstvara nära att spricka av avund (nyfikenhet) almost burst with…molntäcket började spricka upp the layer[s] of cloud began to break up (disperse)
vidareadjektivoböjl.adverbytterligare further; mera more; som adv. äv.:dessutom further[more], moreover, also; igen again; längre:i rum farther, further; i tid longerinnan några vidare försök görs kommer situationen att utvärderas before any further attempts are made…vidare meddelas att… it is further[more] reported that…vidare måste vi betänka att vanl. also, we must…vidare sa han att… he also said (furthermore he said) that…se vidaresid. 5 see also…
och så vidare, se under ochtills vidare så länge for the present, for the time being; tills annat besked ges until further notice; en tid framåt for a timemuseet är stängt tills vidare …until further noticeutan vidare [omständigheter] without further ado, without ceremonyutan vidare resolut straight off; genast at once; utan svårighet quite easily; på stående fot off-hand, out of hand; utan varsel without further noticedu kan inte försvinna så där utan vidare …just like that
ingen (inte någon) vidare+ subst. a) ingen nämnvärd no…to speak of b) ingen särskilt bra not (resp. not a) very good…inte vidaresärskilt not very (too, particularly)…han är ingen vidare lärare …not much of a (not a very good) teacherfilmen är inget vidare [bra] …not up to much, …no great shakesdet är inget vidare att el. det är inte vidare roligt (trevligt) att vara it's not much fun (not very pleasant) to…jag är inte vidare förtjust i… I'm not very (particularly) fond of…, I'm not overfond of…jag är inget vidare på att dansa I'm not much (too) good at dancing
beton. part. vid vb on; vb + 'vidare' i betydelsen 'fortsätta att' + vb återges ofta med go on (continue) + ing-form el. continue to + inf. av verbetflyga vidare fly on <till London to…>läsa vidare read on <till sid. 5 to (till)…>, go on reading, continue reading (to read); fortsätta studera continue one's studies
väntaintransitivt verb och transitivt verb~de, ~twait < for>; invänta el. emotse ankomsten avel.(om sak) förestå await; förvänta sig expect <av of (from)>; förutse anticipatevänta [du] bara! hotande just you wait!, just you watch me!vänta lite (ett slag)! wait a minute (moment) [, please]!, hang on!var god vänta i telefon hold the line, please; vard. hang onvänta och se wait and seegå (stå) och vänta be waitingsitta uppe och vänta på ngn wait up for sbinte veta vad som väntar en …what may be in store for onevänta sig a) hjälp av ngn look for… b) mycket nöje av ngt look forward to…det hade jag inte väntat mig av honom I didn't expect that from (of) himsom man kunde ha väntat [sig] el. som var att vänta as might have been expectedvänta med [att göra] ngt put off (postpone, defer) [doing] sthvänta inte med middagen tills jag kommer don't wait dinner for me osv.vänta på vad som komma skall wait and see what will happen, await the course of eventsvänta på att ngn (ngt) ska (+ inf.) wait for…to + inf.jag väntaravvaktar ditt besked I await…den som väntar på något gott väntar aldrig för länge everything comes to those who waitutan att vänta på svar without waiting for an answervänta på sin tur wait one's turnvänta have to wait
reflexivt verb~de, ~tvänta sig, se ex. under vänta
partikelverbvänta invi väntar in de nya höstmodellerna när som helst we are expecting…[to arrive] any day now, …are due any day nowtåget väntas in klockan 10 the train is due [in (to arrive)]…vänta ngn tillbakaexpect sb backvänta ut ngntills ngn kommer wait for sb to come (tills ngn går to go)vänta ut fienden wait the enemy out
öppenadjektivöppet, öppnaopen; vid el. om t.ex. utsikt free; offentlig el. om t.ex. plats public; uppriktig äv. frank, candid; oförtäckt el. om t.ex. språk undisguised, plain; mottaglig susceptible <för to>öppen anstalt open institutionöppenfrimodig blick candid (ingenuous) looköppet brev open letteröppet mästerskap sport. open championshipöppen omröstning open votingöppen vokal open vowelöppen vård non-institutional care; sjukvård care (behandling treatment) of out-patientshålla öppet (vara öppen) om butik o.d. keep openöppet dygnet runt open night and day, open all hoursfrågan får stå öppentills vidare the matter must be left open…platsen står öppen för honom (hans räkning) the post is reserved for himvara öppen för nya idéer be open to new ideas, have an open mindvara öppen mot ngn be open (frank, candid) with sbgöra ngt med öppna ögon bildl. do sth with one's eyes open
skiljatransitivt verb och intransitivt verbskilde el. skiljde, skilt el. skiljtavskilja separate; våldsamt severskilja kyrkan från staten äv. disestablish the Churchskilja ngn från hans tjänst dismiss sb from…åtskilja:allm. separatetills döden skiljer oss åt till death do us (us do) partbara en tunn vägg skilde oss åt we were separated by…särskilja distinguish, differentiate; närmare discriminate <från from; mellan (på) between>skilja mellan (på) gott och ont tell the difference between…kunna skilja på sak och person be able to make a distinction between person and thing
reflexivt verbskilde el. skiljde, skilt el. skiljt~ sig a) allm. part <frånperson (avlägsna sig från)skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfromngt (sälja o.d.)skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith>; vara olik differ, be different <från from>han skiljer sig från mängden bildl. he stands out in a crowd (out from the rest) b)skilja sig get a divorce <från sin hustru from…>
nuadverbmed tydlig tidsbetydelse:allm. now; vid det här laget by now, by this time; jfr äv. genast, igen, justnu gällande priser current (ruling)…den nu levande generationen the present…, the…now livingden nu rådande prisnivån now prevailing…nu när now that, now; nu medan now whilenu för tiden, se nuförtidennu i veckan kan det inte bli …[during] this [present] weeknusöndag this [coming]…först (inte förrän) nu har jag sett… not until now have I seen…, only now did I see…vad nu [då]? what's up now?[ända] tills nu up till ([right] up to) nowät nu! vädjande do (come on,) eat!nu kommer han! here he comes!
obetonat el. med försvagad tidsbetydelse el. som fyllnadsord ibland utan direkt motsvarighet i engelskan;för att nuta ett exempel just to…hur det nuän går however it may turn outom nudetta sker now, if…; supposing now…om nusaken förhåller sig så if…om vi nutänker oss att now, if we……eller vad man nuhar …or whatever one may [happen to] have
substantiv~etnuet the present [time (moment, resp. day)]i detta nu at this momentleva i nuet för dagen live for the moment (in the present)
ändasubstantiv~n, ~rskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasände end; yttersta del äv. extremityspetsig ända tip; stump bit, piece; sjö., tåg~ [bit of] ropeändanstången the end of…nedre (övre) ändan av (på) ngt the bottom (top) of…allting har en ända there is an end to everythingta en ända med förskräckelse come to a sad end, end in disasterdet är ingen ända på hans klagomål there is no end to his complaints, he is for ever complainingresa till världens ända …the ends (pl.) of the earthbörja i fel (galen) ända begin (start) at the wrong endbörja i rätt ända begin (start) at the right end; på rätt sätt set about it [in] the right way[hela] dagen i ända all day longstå på ända upprätt stand on end; om hår äv. bristlegå till ända come to an end, run out, expirefalla över ända tumble (topple) overkasta över ända throw…over~n, ändorskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasvard., persons bakdel behind, bottomändan ur vagnen get on with it, pull one's finger outge ngn en spark i ändan give sb a kick on the behind (in the pants)sätta sig på ändan ramla fall on one's behind (bottom)
transitivt verb och intransitivt verb~de, ~tendända sina dagar end one's days
adverblängst el. helt o.d. right; så långt som as far as; hela vägen all the way; jfr ex. nedanända [bort] till… fram till right to…; så långt som till as far as…; hela vägen till all the way to…han bor ända borta i he lives as far away as…den räcker ända dit [ned (upp)] …right down (up) thereända därnere as far down as there; längst därnere right down thereända fram till dörren right up to…ända från (ifrån) början right from the (from the very) beginninghan har kommit ända från (ifrån) Rom he has come all the way from…trogen ända in i döden faithful unto deathända in i rummet right into…ända in i det sista [right] down (up) to the very last (end)ända in i vår tid right (even) up el. down to…våt ända in på kroppen soaked to the [very] skinända [ned] till botten right down to the bottom, down to the very bottomända sedan dess ever since thenända till jul until (till)…ända fram till jul right up to…resa ända till London …as far as (all the way to) Londonräkna ända till tio count up to tenända tills nu until (till) now; hela tiden all the time till now; fram till [right] up to now; till våra dagar down to the present [time]ända tills (till dess att) han… right until (up to the moment when) he…ända [upp] till toppen right up to the top, to the very topända ut i fingerspetsarna to the (his osv.) very fingertips
sittaintransitivt verbsatt, suttitom levande varelser: sit; på sittplats äv. be seated; inte stå äv. be sitting; sitta ned el. sätta sig sit down; vara el. befinna sig be; vara tjänstgörande (om t.ex. regering) be in officevar så god och sitt! sit down, please!, please take a seat!sitta bra bekvämt be comfortable (comfortably seated); ha bra plats (t.ex. på teatern) have a good seat (resp. good seats)sitta hemma be (stanna stay, hålla sig stick) at homesitta uppflugen be perchedsitta få sittplats get (ha sittplats have) a seatsitta och läsa sit (be sitting) reading; hålla på att be reading
med obeton. prep.:
sitta för en konstnär sit to…sitta i fängelse be in prisonhon sitter i sammanträde (telefon) just nu she is in a meeting (is engaged on the phone)…
om sak:vara el. befinna sig be; ha sin plats be placed; om t.ex. sjukdom be located; hänga hang; inte lossna:om t.ex. spik el. knapp holdklänningen sitter bra …fits well, …is a good fitden sitter perfekt [på henne] it fits [her] to perfectionden sitter bra över axlarna it sits well across the shouldersdet skulle sitta bra med en kopp kaffe a cup of coffee would be nice (lovely)den sitter för hårt i midjan it is too tight round the waist
partikelverbsitta avavtjäna t.ex. straff servesitta av [hästen] dismount from [the horse]sitta emellan[få] sitta emellan bildl.:om person be the sufferer; om sak suffersitta fastha fastnat stick, be stuck; bildl. have got stuck; vara fastklämd sit (om sak be) jammed (wedged)vara fastsatt be fixed; vara fastklibbad adhere; inte lossna (om t.ex. spik, knapp) holdsitta ibestå:om t.ex. skräck remain; om t.ex. kärlek last; om kunskaper stick in one's memoryrummet är vädrat men lukten sitter i …the smell clings to itvanor som sitter i deep-rooted…sitta ihopinte gå sönder hold together; ha klibbat ihop have stuck [together]; vara hopsatt be held (fastened) together <med with>sitta inneinomhus be (hålla sig keep, stay) indoorsi fängelse, vard. be inside, do timesitta långt inne dröja (om t.ex. svar) be a long time coming; vara svår att få ur ngn el. t.ex. löfte be hard to get out of sbsitta inne med t.ex. kunskaper el. upplysningar possesssitta kvarinte resa sig remain sitting (seated); inte lämna sin plats keep one's seatsitt kvar! don't get up!vara kvar:allm. remain; om person äv. stay [on]; om t.ex. regering remain in officesitta kvar tills ngt är slut sit…outsitta medsitta med i styrelsen be a member (resp. members) of…, be on…sitta med vid bordet sit with the others at tablesitta ned (ner)itr. sit downsitt ned så länge [och vänta] så kommer han take a seat while you wait and he will cometr.sitta ned en soffa wear down…by sitting on it a lot; jfr nedsuttensitta påvara på be on; inte ramla av keep in place, stay putsitta tillsitta så till att… om person be seated so that…sitta illa till bildl. be in a fixsitta uppsitta upp [på hästen] mount [one's horse]sitta uppeinte lägga sig sit upsitta uppe och vänta på ngn sit (wait) up for…om sak:vara uppsatt be up; inte glida ner stay (keep) up; hållas uppe be kept up <med by>sitta åtallm. be tight; starkare be too tight; om kläder äv. fit tight, be a tight fitden sitter åt i midjan it fits close to (stramar is too tight round) the waistdet satt hårt åt innan jag fick pengarna it was (I had) a tough job getting…
© NE Nationalencyklopedin AB