Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tillskonjunktion och prepositiontill, until
vidareadjektiv och adverbytterligare further; mera more; i rum farther, further; i tid longerflyga vidare fly on <till to>läsa vidare read on, go on readingse vidare sid. 5 see also page fiveoch så vidare and so ontills vidare så länge for the present; tills annat besked ges until further noticeutan vidare resolut straight off; genast at onceinte (inget) vidare bra not very good, not too goodhan är ingen vidare lärare he is not much of a teacher
vilasubstrest, reposeen stunds vila a little resti vila at rest
verbrest <mot against; on>saken får vila tills vidare the matter must rest there for the momenthär vilar… here lies…vila ut have a good restvila sig rest, take a rest
sprickasubstcrack; i hud chapi t.ex. vänskap breach; inom t.ex. parti split
verbcrack; om hud chap; brista break; sprängas sönder burst; rämna splitäta tills man är nära att spricka eat till one is ready to burstförhandlingarna har spruckit negotiations have broken down
2 desspronomenits
adverbinnan dess before thensedan dess since thentill dess el. tills dess till then, until thentill dess att till, untildess bättre lyckligtvis fortunatelyju förr dess bättre the earlier the better, the sooner the better
väntaverbwait < for>; invänta awaitvänta sig förvänta sig expect <av of, from>var god och vänta i telefon hold the line, pleaseinte veta vad som väntar en not know what may be in store for onejag väntar dem i morgon I am expecting them tomorrowvänta have to waitdet hade jag inte väntat mig av honom I didn't expect that from (of) himdet är att vänta it is to be expectedvänta med att göra ngt put off sth, postpone sth, put off (postpone) doing sthvänta på att han ska göra det wait for him to do itlåta ngn vänta på sig keep sb waitingsvaret lät inte vänta på sig the answer was not long in coming
verb och partikelverbvänta intåget väntas in kl. 10 the train is due in at ten o'clockvänta ut ngntills ngn kommer wait for sb to come
© NE Nationalencyklopedin AB