Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tillräckligtadverbsufficiently, enoughtillräckligt ÷£font£±÷£name£±Small Bold÷£name£±stor (tung, ofta osv.)÷£font£± sufficiently…, …enoughtillräckligt många… a sufficient number of…, quite enough…
tillräckligadjektiv~tallm. sufficient; nog enough; om t.ex. kunskaper el. ventilation adequateett tillräckligt antal a sufficient (an adequate, a sufficently large) numbertillräckligt med tid, mat sufficient…, enough…ha tillräckligt med… have enough…, have…enough; ngt konkr. äv. have a sufficient supply of…vara tillräcklig för ngns behov äv. suffice for…
nättadjektiv=söt pretty; speciellt amer. cute; fin o. nätt dainty; prydlig neaten nätt summa iron. a tidy (nice little) sum, a pretty pennyknapp scantyadverbprettily osv.; jfr nättovannätt och jämnt t.ex. undgå barely, narrowly; t.ex. hinna med tåget only just; precis tillräckligt barely; t.ex. tillfrisknad barely, only just; se äv. knappt
lagomadverbjust right; nog just enough; tillräckligt sufficiently; måttligt in moderation, moderatelyden är lagom saltad …salted just rightden är lagom stor …just large enough, …just the right sizedet är lagom svalt (varmt) the temperature is just right (comfortable); it is not too hot, and not too coldkomma precis lagom i tid be just in time; lägligt come at the right momentskrik lagom! don't shout like that!adjektivoböjl.tillräcklig adequate, sufficient; lämplig el. passande fitting, appropriate, suitable; måttlig moderatelagom avstånd at just the right distancedet blir (är) precis lagom it's just right; tillräckligt it's quite enoughskon är [precis] lagom åt mig …fits me [exactly]det är lagom åt honom iron. it serves him rightsubstantivoböjl., lagom är bäst everything in moderation
snartadverballm. soon; inom kort shortly, before longsnart [som]konj. a) så fort as soon as; genast directly b) så ofta wheneversnart som möjligt, se snarast möjligtunder snarastsnart nog a) alltför ~ only too soon b) ganska ~ fairly (pretty) soon, by and by c) tillräckligt ~ soon enoughsnart sagt almost (etc., se nästan); not far from, pretty wellhan fick snart i gång bilen he was not long in starting the cardet är snartfort gjort it will soon be done, it will be done in next to no timejag kommer snart tillbaka I'll soon be backså har det varit i snart tio år …for nearly ten years
1 passsubstantiv~et, =passage pass; bergs~ äv. gorge, defileför resor passportfalskt (förfalskat) pass forged passportjakt. el. polis. o.d. (patrulleringsområde) beatstå på pass allm. be on guard (on the lookout)tjänstgöring duty; skift spellvem har passet i kväll? who is on duty (in charge) tonight?, who has (is on for) night-duty?pass [mycket] tillräckligt att + sats [about] enough to + inf.så [här] pass mycket (nära, stor) så [här] mycket osv. as much (near, big) as thispass mycket kan jag säga dig I can tell you this muchpasstill den grad stor (nära, vanligt) att… so big (near, common) that…komma [ngn] väl (bra) till pass spec. om konkr. ting come in handy; om kunskap o.d. stand sb in good stead
länge (jfr längre, längst)adverblong (speciellt i nek. o. fråg. satser), [for] a long time (speciellt i jak. satser)länge om t.ex. film have a long run, be on for a long timehon kunde aldrig sitta stilla länge …sit still for longsitta uppe länge sit up late; som vana keep late hourssova länge sleep latejag har bott här ganska länge …[for] quite a long timetillräckligt länge long enoughhur länge…? how long…?hur länge stannar du? [for] how long are you staying?jag har bott här lika länge som du …just as long as you [have][inte] på länge [not] for a long timevar har du varit länge? …all this time?jag väntar här länge …in the meantimesitt ner så länge! take a seat while you wait!ta det här så länge! take this just for now!än[nu] så längehar ingenting hänt so far (up to now)…länge [som] konj. as long as; medan ännu whileför länge sedan a long time agoför inte [så] länge sedan not [so (very)] long agodet är länge sedan it is a long time agodet är länge (inte länge) sedan han for it is a long time (not long) since…det var länge sedan vi sågs! it's a long time since we met (saw each other)!; vard. long time no see!
sovaintransitivt verbsov, soviteg.el.bildl. sleep; vara försänkt i sömn be asleep; ta en lur have a nap (sleep)sova bra sleep well, be a good (sound) sleepersova gott djupt sleep soundly, be sound (fast) asleepsov gott! sleep well (tight)!har du sovit gott [i natt]? did you sleep well?han sover oroligt he is restless in his sleep; som vana he sleeps restlesslyhan sov oroligt i natt he had a restless (bad) nightbenet sover …has gone to sleep (is asleep)jag har inte kunnat sova på hela natten I didn't get any sleep all nightförsöka sova lite try to get some sleepjag ska sova på saken I'll sleep on it
partikelverbsova av sigt.ex. rus el. ilska sleep off…sova borttid sleep away…t.ex. smärta sleep off…sova utsova länge have a good sleep; sova tillräckligt länge have enough sleep; jfr utsövdsova översova över [hos ngn] stay the night [at sb's place]
nogadverbtillräckligt enough, sufficientlystor nog (nog stor) large enough, sufficiently largeha mer än nog …more than enoughnej nu får det vara nog! jag finner mig inte längre enough of that!, enough's enough!man kan aldrig vara nog försiktig you (one) can't be too carefulnog sagt enough said; vard. 'nuff saidjag har fått nog [av det] orkar inte med mer I have had enough [of it]; är less på, vard. I'm fed up [with it], I've had it up to hereha mat noghemma have enough food…ha mat nogför att t.ex. bjuda gäster have food enough…inte nog med att han vägrade, han t.o.m. not only did he refuse…
med svagare betydelse:ganska m.m.konstigt (lustigt, lyckligt osv.) nogkom hon curiously (oddly, fortunately osv.) enough…konstigt (sorgligt) nog äv. strange (sad) to saynaturligt (olyckligt) nog vanl. naturally (unfortunately)nära nog, se nästan
förmodligen probably, very likely; säkerligen no doubt, doubtless; helt säkert certainlyhan är nogförmodligen snart här äv. I expect (suppose, amer. guess) he will soon be herebrevet kommer nog [ska du se]! helt säkert äv. the letter will come all right [, never [you] fear]!det är nog gott och väl [, men…] that's all very well [, but…]det ska jag nog ordna! I'll see to that [don't worry]!nog ser det så ut it certainly looks like it; it looks like it, I (you osv.) must admitdet tror jag nog I should think sonog är han (nog för att han är) duktig men to be sure (it is true) he is…
bra (jfr bättre, bäst)adjektivkomparativ bättre, superlativ bästallm. good; hygglig decent; som det ska vara [all] right; tillfredsställande satisfactory; jfr godbra! good!; vard. fine!, OK!det är (var) bra! äv. that's just right!, that's it (the way)!det var bra att du kom it is (was) a good thing you camedet är bra så! tillräckligt that's enough (plenty), thank youvara braanvändbar att ha be (come in) useful (handy), be of usevad ska det vara bra för? what is the good (use) of that?han är bra på engelska he is good at Englishbranyttig mot förkylning good for a coldett bra tag länge quite a while (time)frisk well, all rightbli bra från sjukdom recover, get wellganska lång good, long[ish]; vard. goodish; ganska stor large, largish
adverballm. well; jfr väl, gott; decently, excellently, satisfactorily; vard. first-rate, finetack, [mycket] bra fine (very well), thankshon dansar bra she is a good dancerha det bra skönt el. bekvämt be comfortableha det bra ställt ekonomiskt be well off, be doing wellha det [så] bra! have a good time!se bra ut a) om person be good-looking b) om sak look all rightmycket el. riktigt quite, very, [quite] too; vard. jolly, awfully; ganska el. alltför rather [too]; jfr ganskabra mycket bättre far betterbra mycket hellre so much ratherjag skulle bra gärna vilja veta… I should very much (dearly) like to know…ljuga bra be a downright liarta bra betalt charge a lot (the earth)
© NE Nationalencyklopedin AB