Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tillgångsubstantiv~en, ~artillträde access <till to>ge ngn tillgång till ngt allow sb the use of sthha tillgång till telefon have the use of the (resp. a) telephoneha tillgång till vatten (läkare) have…at hand (within easy reach)med tillgång till kök with the use of kitchen, with kitchen facilitiesförråd supply < of>tillgång och efterfrågan supply and demandekon., tillgångspost assettillgångar penningmedel means; resurser resourcestillgångar och skulder assets and liabilitiesleva över sina tillgångar live beyond one's meanshon är en stor tillgång för firman she is a great asset to…
utbudsubstantiv~et, =tillgång på t.ex. varor el. arbetskraft supply; urval selection, choiceutbudet av varor har ökat the selection (supply) of available goods has increased
disponeratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tdisponera [över] ha till sitt förfogande have…at one's disposal (command), have the use of; bestämma helt över have entire disposal of, be in control of; använda utilize, make use of; ha tillgång till have access to; fördela t.ex. bolagsvinst distribute, allotdisponera över tillgodohavandet på ett konto have the right to make withdrawals from…den tid jag disponerar [över] äv. the time I can spareplanera arrange, plan, organize; uppsats e.d. äv. outline
1 månsubstantiv~engrad degree; mått measure; utsträckning extenti möjligaste mån as far as possible, to the utmost possible extenti någon mån el. i viss mån to some (to a certain) extent, to a certain degree, in some measure, up to a pointi vad mån to what extent (degree)i den mån som to the extent that; allteftersom [according] asi mån av behov as the need arises (arose etc.)i mån av tillgång as far as supplies admit (admitted etc.)
3 lagsubstantiv~en, ~arallm. law; jur.:antagen av statsmakterna act [i Storbr. of Parliament, skiljetecken mellan denna RCA och föreg. RCA saknasi USA of Congress]; förordning statute, enactment; lagbok codeSveriges rikes lag boktitel the Statute Book of Swedenlagen om a) allm. el. t.ex. tillgång och efterfrågan the law of… b) jur., om speciell, namngiven lag the Act (law) relating to…lagen om alltings djävlighet Murphy's (Sod's) law, [the law that] if anything can go wrong it willlagar och förordningar rules and regulationsdet är lagdet (på att + hel sats) there is a law about… (a law saying that…)läsa lagen för ngn give sb a lecturestifta lagar make laws; lagstifta legislateta lagen i egna händer take the law into one's own handsenligt lag[en] by (according to) lawdet är i lag förbjudet …prohibited by law
© NE Nationalencyklopedin AB