Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tillgåtransitivt verb-gick, -gåttdet finns att tillgå till förfogande it is to be had (is obtainable) <hos from>
tillgängligadjektiv~tom sak:som man har tillträde till accessible <för to>; lättillgänglig easy of access endast pred. <för for>; lättfattlig el. t.ex. om bok el. text comprehensible; som finns att tillgå (om t.ex. sittplats, resurser) available <för for>; som kan erhållas (t.ex. i butik) obtainable; öppen (om lokal el. friare t.ex. om kurs) open <för to>med alla tillgängliga medel vanl. by every available meansom person:lätt att komma till tals med …easy to approach; vard. easy-going
ledigadjektiv~tfri a) om person: free; (pred. äv.) not occupied; sysslolös unoccupied, idle b) om tid: free, …off; inte upptagen leisure…, spare…en ledig dag i veckan one day off a weekjag har aldrig en ledig stund …a spare moment, …a moment to spareledigt en timme (en vecka) get an hour off (a week off el. a week's holiday)ge ngn ledigt give sb time offge ngn en dag ledigt let sb take a day offha ledigt från skolan [den dagen] have a holiday from school [on that day]ta ledigt en dag (vecka) take a day off (a week off el. a week's holiday)hon är ledig (har ledigt) i dag she has today off; har sin ~a dag she has her day off today
obesatt el. obebodd vacant; inte upptagen free, unoccupieddisponibel: (attr.) spare…; (pred.) free, to spare; att tillgå available; som skylt:på taxi for hire; på t.ex. toalett vacantdet finns inte en ledig bil there isn't a taxi to be had (a taxi available)lediga platser tjänster vacancies; som tidningsrubrik Situations Vacanttjänsten är fortfarande ledig …still openär den här platsen ledig? el. är det ledigt här? is this seat taken (occupied)?
otvungen easy äv. om t.ex. hållning; flytande:om handstil flowing; om språk fluent, natural, informal, colloquial; bekväm el. om t.ex. kläder comfortable, loose-fittinglediga! mil. stand easy!
© NE Nationalencyklopedin AB