Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tillflyktsubstantiv~enrefuge <mot, undan from>; tillflyksort haven [of refuge]; fristad (äv. om bostad) retreat; tillfällig el. spec. för rekreation resort; medel el. utväg resort, resourcefinna (söka) en tillflykt hos ngn find (seek) refuge with sb, find (seek) refuge in (at) sb's houseta sin tillflykt till en stad, ett land o.d. take refuge in; en person take refuge with, go to…for refuge
tillflyktsortsubstantiv~en, ~erplace (haven) of refuge (tillfällig resort); jfr tillflykt
reträttsubstantiv~en, ~ermil.el.bildl. retreat; bild. äv. climb-down; tillflykt refugeslå till reträtt el. ta till reträtten beat a (the) retreat, retreat; bildl. äv. back out [of it], climb downha reträtten fri (klar) bildl. have a line of retreat open
skyddsubstantiv~et, =protection <mot (för) against (from)>; mera konkr. shelter; värn defence; trygghet, säkerhet security <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasagainst>; betäckning cover; tillflykt refugesöka (ta) skydd seek protection, seek (take) shelter; gömma sig go into hidingsöka skydd hos ngn seek protection (take refuge) with sbi skydd av mörkret under [the] cover (cloak) of darkness
sökaintransitivt verbsökte, sökteftersträva (t.ex. lyckan) seek; önska få (t.ex. upplysningar) want; försöka få try to get; leta looksöka [efter] leta efter look (ihärdigt search, ivrigt hunt) for; vara på jakt efter be on the lookout for, be in search of; se sig om efter look about for; försöka hitta try to findför att söka [efter] äv. in search (quest) ofsöka [läkare] för ngt see (consult) a doctor about…söka sanningen seek [after] (search after) the truthsöka skydd seek (ta take) sheltersökatröst hos ngn turn to sb for…söka ngns blick try to catch sb's eyesöka i fickorna rummage one's pocketsvilja träffa want to see; försöka träffa try to get hold of; genom besök äv. call onvem söks? el. vem söker ni? who[m] do you want?det är en herre som söker dig there is a gentleman to see youansöka om el. t.ex. anställning el. licens apply for; stipendium try (compete) forförsökasöka (+ inf.) try (sträva efter att attempt, endeavour) to + inf.jakt. track…by scent
reflexivt verbsökte, söktsöka sig el. söka sig fram [try to] find (pröva sig feel) one's waysöka sig till bege sig till [try to] go to; uppsöka (t.ex. skugga) seek; vara på väg till, dras till make for; ta sin tillflykt till resort tosöka sig till ngn seek sb (ngns sällskap sb's company)folk söker sig till storstäderna people make for…, tend to move to…
partikelverb (jfr äv. under söka, leta)söka sig bort från en stadtry to get away from…; söka nytt arbete try to get a job somewhere else than in…söka in på (till) en skolaapply for admission in (entrance into)…söka uppleta upp search out, hunt up; hitta findsöka upp ngn look…up, call on…, go (resp. come) to see…; söka reda på seek out…söka ututvälja choose, select, pick out; ta reda på åt sig find oneselfsöka sig ut om t.ex. rök escape
© NE Nationalencyklopedin AB