Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tillfällesubstantiv~t, ~nnär ngt inträffar occasion; kritisk tidpunkt juncture; möjlighet opportunity, opening; slumpartat chance <[till] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf. el. of + ing-form el. for + ing-form>tillfället gör tjuven ordspr. opportunity makes the thiefdet finns tillfällen då… there are times (occasions) when…så snart tillfälle erbjuder sig when[ever] an opportunity (resp. a chance) presents itself (occurs, arises)bereda (ge) ngn tillfälle att (+ inf.) furnish (provide) sb with (give sb) an (the) opportunity of + ing-formgripa tillfället el. ta tillfället i akt seize (take) the opportunityutnyttja tillfället make use (make the most) of the opportunityhan är ute för tillfället …just now, …[just] at the momentvid tillfälle when an opportunity arises (occurs), when [it is] convenientvid det tillfället el. vid tillfället i fråga on that occasion; vid den tidpunkten at the time
hetsätandesubstantiv~tcompulsive eating, bingeing; vid ett visst tillfälle binge; med. bulimia
försittatransitivt verb-satt, -suttitt.ex. tillfälle miss, losehan försatt ingen tid he lost no time
osöktadjektiv=naturlig natural, spontaneousosökt tillfälle convenient (unsought-for) opportunityadverbnaturally etc.påminna osökt om… inevitably bring…to mind
lägligadjektiv~topportune, timely; passande convenient <för ngn for…>vid lägligt tillfälle at an opportune moment; när det passar dig (er) …at your convenience
hetsätaintransitivt verb-åt, -ätitbinge; vid ett visst tillfälle äv. have a binge; vara hetsätare be a compulsive eater; med. suffer from bulimia
yppatransitivt verb~de, ~tavslöja reveal; uppenbara äv. disclose; hemlighet o.d. äv. divulge, let out <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>reflexivt verb~de, ~typpa sig erbjuda sig present itself; om tillfälle o.d. äv. arise, turn up
situationsubstantiv~en, ~ersituation; läge äv. position; tillfälle occasionsätta sig in i situationen make oneself acquainted with the situationsätt dig in i min situation! put yourself in my place!
chanssubstantiv~en, ~erchance; utsikt äv. prospect; gynnsamt tillfälle äv. opportunity <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>, opening <till for>nu har du en chans! now's your chance!han har goda chanser his chances are goodinte en chans vard. not an earthly [chance]ta chansen take one's chance
återkommaintransitivt verb-kom, -kommitreturn äv. bildl., come back; jfr komma tillbakaunder kommadenna tanke återkommer ofta i hans arbeten …frequently recurs in his worksett sådant tillfälle återkommer aldrig äv. …will never come backvi ber att få återkomma höra av oss you will hear from us again, we will contact you later on
© NE Nationalencyklopedin AB