Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tillbakagångsubstantiv~enbildl. retrogression; nedgång äv. decline <i of>tillbakagångåtergående till… return to…vara på tillbakagång be on the decline, be on the wane, be declining (falling off)
regressionsubstantiv~en, ~ertillbakagång regression, retrogression
bakslagsubstantiv~et, =tillbakagång el. motgång reverse, setback; personligt äv. rebuffbiol. reversion, throwback, atavismi motor backfire
återgångsubstantiv~en, ~aråtervändande returnjur.:av egendom reversion; av köp cancellation, annulmentåtergång av äktenskap nullity of marriagebildl.se tillbakagång
nedgångsubstantiv~en, ~arhimlakroppars setting; sjunkande el. tillbakagång om pris o.d. decline äv. om kultur o.d., fall, drop; minskning decreasesolens nedgång sunsettill källare el. tunnelbana o.d. way (trappa stairs (pl.))down
svagadjektiv~tallm. weak; medlidsamt el. klandrande feeble; klen äv. delicate; bräcklig äv. frail; kraftlös el. utmattad faint; lätt el. om t.ex. el. vin el. öl light; liten el. ringa faint, slight, slender; otydlig el. om ljud faint, soft; om ljus äv. dim, feeble; skral poorha en svag aning om ngt have a faint (vague) idea of sthsvag hälsa delicate healthen svag känsla a slight feelingdet svaga könet the weaker sexjag har ett svagt minne av att… I have a vague recollection that…en svag likhet (misstanke) a faint (vague) resemblance (suspicion)svaga nerver weak nervessvag puls feeble pulseen svag skiftning a faint tingesvag tillbakagång mild recessionsvagt verb weak verbsvag värme kok. low heati ett svagt ögonblick äv. in a moment of weaknessvara svag för… have a weakness for (be fond of)…vara svag i engelska be poor at (skol. weak in) English
© NE Nationalencyklopedin AB