Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tilläggatransitivt verbtillade, tillagttillfoga add <till to>
bifogatransitivt verb~de, ~tvidfästa attach äv. data., annex; vid slutet tillägga append spec. i skrift, subjoin, add; närsluta enclosehärmed bifogasräkningen we enclose…, we are enclosing…var god ifyll bifogad blankett …the accompanying form
tillfogatransitivt verb~de, ~ttillägga add; bifoga affix, appendvållatillfoga ngn ngt t.ex. smärta el. förlust inflict sth [up]on sb; cause sb sth äv. lidandetillfogangn ett nederlag äv. defeat…
ytterligareadjektivoböjl.vidare further; därtill kommande additional; mera moreett ytterligaretillägg äv. another…adverbvidare further; ännu mera still (even) moreytterligare två månader another (a further) two months, two months moreytterligare 100 kronor an additional 100 kronor, 100 kronor moreytterligare ett exempel one more…, [yet] another…inte ha ngt ytterligare att tillägga …to add besides
övrigadjektiv~tåterstående remaining endast attr.; annan otherövriga frågor (ärenden) i t.ex. dagordning any other businessallt övrigt everything elsede (det) övriga, se under övrigde övriga fyra the other (the remaining) four, the four others[det] övriga Europa the rest of Europehans uppförande lämnar mycket övrigt att önska …leaves a great deal to be desiredför övrigt a) dessutom besides, moreover b) i förbigående sagt incidentally, by the way c) annars otherwise; i andra avseenden in other respects; vad det ~a angår as to (for) the resthan var för övrigt här i går he was here yesterday, by the way; incidentally, he was here yesterdaylite trött, men för övrigt vid god hälsa …but otherwise quite welli övrigthar jag inget att tillägga as to (for) the rest…subst. adj.de övriga the others, the rest (remainder) (sg.)det övriga the rest (remainder), what is left
mycketadjektivneutrumadverbmycken, mycketi omedelbar anslutning till följande subst.: a) allm.: much; framför eng. subst. i pl. many b) en hel del a great (good) deal of, a great amount (quantity) of; framför eng. subst. i pl. a great many; fullt med plenty (vard. a lot) of c) stor greateftermycket diskuterande …a great deal of (a lot of, much) discussiondet var mycket folk på mötet there were [a great] many (a lot of) people…jag har aldrig sett mycket folk …so many (such a lot of) peoplevad mycketfolk! what a lot of…!mycken glädje (omsorg) much pleasure (care)har hanmycket pengar (böcker)? …much money (many books)?
mycketföljt av adj. o. adv. ('mycket [för] hög[t]' o. 'mycket högre') a) i positiv: allm. very; framför vissa perf. part. o. pred. adj. (som 'afraid', 'alike', 'alone') [very] much; ibland, speciellt i samtalsspråket veryden ärmycket användbar …very useful, …of great useden ärmycket efterfrågad …much in demand, …in great demandjag harmycket få vänner …very few friendsdet ärmycket möjligt (riktigt) …quite possible (right)han är mycket sjuk he is very ill
b) i komparativ samt i uttrycket 'mycket för' = 'alltför': vanl. much; en hel del äv. a great (good) deal; vard. a lotmycket bättre all (so much) the bettermycket fler[a] many (far) moremycket färre fel far fewer…mycket mer much moremycket vackrare much more beautiful
i övr. fall: el. allm. much; en hel del, ganska mycket a great (good) deal; vard. a lot; många [saker] many [things]; en massa plenty
mycket som (mycket av det som) skrivs much that (much of what)…det finns mycket (inte mycket) kvar there is plenty (not much) leftdet görs mycketför barnen much is done…hon är inte mycket för desserter she is not very keen on…han är inte mycket till skidåkare he isn't much of a skierdet finns inte mycket [mer] att tillägga there is little [else] to be addeddet är mycket därför som jag går it is very much for that reason that…det är inte mycket med honom (det) he (it) isn't up to muchdet förvånade mig mycketatt it very much (greatly) surprised me…jag går mycket (inte mycket) på bio I go to the cinema quite a lot (I don't go to the cinema very much)jag saknar mina vännermycket I miss…very much (…badly)
i uttrycken 
för (hur, lika, så) mycket: två bilar är för mycket (en för mycket) …are too much (is one too many)en gång för mycket once too oftenhur mycketfick han? how much…?hur mycket jag än försöker however (no matter how) much I…lika mycket as muchhälften så mycket half as muchdet gör inte så mycketom han går it doesn't matter [very] much…utan att så mycket som att svara without even (so much as) answering
myckna: det myckna arbete han lagt ned på… the amount of work he has put into…det myckna regnandet the continual rain
© NE Nationalencyklopedin AB