Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tigaintransitivt verbteg, tigitbe (remain) silent, keep silenttiga med ngt be (remain) silent about sth, keep sth to oneselftig! be quiet!, hold your tongue!; vard. shut (dry) up!där fick du så du teg! so there!, put that in your pipe and smoke it!hälsan tiger still ung. no news is good news
envistadverbobstinately osv.; jfr envistiga envist maintain a persistent silence
mursubstantiv~en, ~arwall äv. bildl.tiga som muren maintain a wall of silence, keep completely silent (vard. mum)
behållatransitivt verb-höll, -hållitallm. keep; bibehålla el. kvarhålla äv. retain; olovandes stick tobehålla för sig själv tiga med keep to oneself, keep quiet about; för egen del keep for oneselflåta ngn behålla ngt let sb keep sth, leave sb in possession of sth
vettsubstantiv~etförstånd sense, savoir faire fr.ha vett att… have the [good] sense to…; t.ex. att tiga have sense enough to…han har inte bättre vett he doesn't know any bettervara från vettet galen be out of one's senses (wits), be off one's head; vard. be doing one's nutskrämma ngn från vettet frighten (scare) sb out of his wits (senses), scare the [living] daylights out of sbmed vett och vilja knowingly [and willingly]levnadsvett good breeding, savoir vivre fr.
munsubstantiv~nen, ~narmouthen munvatten a mouthful of…hålla mun a) tiga keep quiet; vard., tystna äv. shut up b) inte tala om vad man vet keep one's mouth shut <med about>prata bredvid mun let the cat out of the bag, spill the beansful (grov) i mun foul-mouthedjag vill inte ta det ordet i min mun I couldn't possibly utter such a wordlägga orden i munnen på ngn put the words into sb's mouth; påverka, t.ex. vittnes, svar prompt sbtala i mun[nen] på varandra speak at the same time (all at once)med ˈen mun with one voice, unanimouslydra på munnen smile slightlyta brödet ur munnen på ngn …out of sb's mouth
talatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. speak; prata el. konversera talk; jfr hålla talunder taltala är silver, tiga är guld speech is silver, silence is goldentala affärer (politik) talk business (politics)tala allvar have a serious talktala engelska speak Englishtala sanning speak (tell) the truthallvarligt (bildligt) talat seriously (figuratively) speaking
med prep.:
tala emot ett förslag speak against…allting talar emot hans teori …tells against his theorytala för a) tyda på point towards, indicate b) tala till förmån för speak for, speak (tell, argue) in favour ofdet är mycket som talar för till förmån för det äv. there is a lot to be said for (in favour of) itdet är mycket som talar för tyder på att han har… there is a lot that points towards his having (that indicates that he has)…tala för sig självom person a) utan åhörare talk to oneself b) å egna vägnar speak for oneselftala med ngn speak (talk) to (i fråga om längre o. viktigare samtal with) sb; ofta äv. have a talk with sbkan jag få tala med… äv. can I see (have a word with)…jag har talat med honom om det äv. I have seen him about itvem talar jag med? i telefon vanl. who's speaking?det är någon som vill tala med dig i telefon you are wanted on the [tele]phonetala mot, se tala emotovantala om a) samtala om speak (talk) of (mera ingående about) b) överlägga discuss, talk…over c) hålla föredrag o.d. om (över) speak on (about)tala om kläder el. musik osv. talk about…han talade om att resa bort he spoke of + ing-formdet är ingen snö att tala om …worth mentioning, …to speak ofdet är ingenting att tala om! avböjande don't mention it!, not at all!för att inte tala om… to say nothing of…, not to mention…höra talas om, se höra, ctala till speak (talk) to; högtidl. addresstala över ett ämne speak on (about)…
reflexivt verb~de, ~ttala sig hes talk oneself hoarsetala sig varm [för saken] warm up to one's subject
partikelverbtala emotse under talaovantala igenom problemetthrash…outtala in…[på band]record…tala omtell <ngt för ngn sb sth el. sth to sb>; omnämna mention <ngt för ngn sth to sb>tala inte om det för någon! don't tell anybody!, don't breathe a word about it!det ska jag tala om [för dig] varnande I [can] tell youtala utså att det hörs speak up; rent ut speak one's mindtala ut [med ngn] om ngt have (thrash) sth out [with sb]
hållatransitivt verb och intransitivt verbhöll, hållitt.ex. med handenel.i viss ställning holdhålla huvudet stilla hold (längre tid keep) one's head stillhålla händerna för öronen hold (sätta put) one's hands over one's earshålla [i] ngt [åt ngn] hold sth [for sb]hålla hårt om (i) ngt hold sth tightbibehålla el. hålla i visst skick keephålla balansen keep one's balancehålla farten keep up the speedhålla [till] höger keep [to the] righthålla kursen sjö.el.bildl. keep on coursehålla vikten keep one's weight downhålla sitt löfte keep one's promisehålla en plats [åt ngn] keep (save) a seat [for…]hålla tiden inte överskrida tiden manage in timeaffärerna håller stängt (öppet) …are closed (open)hålla ordning [omkring sig] keep things tidyhålla rent hemma keep the house cleanhålla ngt för sig själv tiga med keep sth to oneself
transitivt verbhöll, hållitförsvara holdhålla ställningarna a) mil. hold one's position b) bildl. hold the fortkosta på [sig] keephålla ngn med mat kosta på keep sb in food; tillhandahålla furnish (supply) sb with foodgenomföra, anordna hold; framföra:t.ex. föredrag give, deliver; t.ex. tal äv. makehålla ett möte hold a meetinghålla gudstjänst hold (leda conduct) [divine] servicevid vadhållning bet < on>jag håller en hundring på att han vinner I bet you a…[that] he will winanse considerjag håller [det] för troligt att I think (consider) it likely…hållangt kärt (heligt) hold…dear (holy)
intransitivt verbhöll, hållitvara stark nog:bibehållas el. vara slitstark el. äv. bildl. last; om kläder äv. wear; om t.ex. rep el. spik holdglaset håller (höll) …won't (didn't) breakteorin håller inte …doesn't hold [water], …is not valid; vard. …won't washoch det håller gäller än and this still applieshålla för påfrestningen bear…, stand…färdas i viss riktning:fortsätta keep; ta av turn; sjö. stand <på (mot) for>hålla a) hävda:t.ex. sin mening stick (adhere) to; t.ex. rättigheter stand on b) vara noga med make a point ofhålla på formerna (sin värdighet) stand on ceremony (one's dignity) c)satsahållaen häst bet (put one's money) on…, back…hålla på ett lag support a team
reflexivt verbhöll, hållit~ sig a)med handen el. händernahålla sig i handtaget hold on to… b) i viss ställning hold oneself; förbli el. vara keep [oneself]; förhålla sig keep; förbli remain, stayhålla sig frisk keep fit (in good health)hålla sig hemma stay at homehålla sig lugn keep (stay) calmhålla sig ren keep [oneself] cleanhålla sig stilla inte röra sig keep (hold oneself) stillhålla sig vaken stay awakehålla sig väl med ngn keep in with…hålla sig för sig själv keep [oneself] to oneself c) behärska sig restrain (betr. naturbehov äv. contain) oneselfhålla sig för skratt keep oneself from laughinghan kunde inte hålla sig för skratt he could not help laughing d) stå sig:om t.ex. matvaror keep; om väderlek last e)ha, kosta på sighålla sig med bil keep a carhålla sig med kläder själv keep oneself in… f)hålla sig till ngt:inte lämna keep (stick) to; rätta sig efter followhålla sig till ämnet stay on the subject
partikelverbhålla avtycka om be fond of, be attached tohålla bortakeep…offhålla sig borta keep (stay) away <från from>hålla efterhålla efter ngn övervaka keep a close check on (a tight hand over) sbhålla efter ogräs o.d. keep downhålla emothålla fast ngn (ngt)hold […fast]hålla [stadigt] fast i keep [firm] hold ofhålla fast vid bildl. stick (hold) to; t.ex. åsikt äv. adhere to; t.ex. krav insist onhålla sig fast i hold on (cling) tohålla framhold outhålla sig frammese ex. under frammehålla förhålla för näsan hold one's nosehålla för öronen hold (sätta put) one's hands over (stop) one's earshålla ihålla i ngt [åt ngn] hold sth [for…]hålla i fast ngt hold (keep hold of) sth; för att stödja sig hold on to sthhålla i sig [i handtaget] hold on [to…]hålla ifrånhålla…ifrån sig keep…off (away; på avstånd at a distance)hålla sig ifrån ngn keep away from…, avoid…hålla i gångtr.hålla ngt i gång keep sth runningitr. el. festa partyhålla ihoptr.:samman (eg. o. bildl.) keep…togetheritr.:samman (eg. o. bildl.) keep together; vara lojal, vard. äv. stick together; inte gå sönder hold togetherhålla indra in pull inhäst pull uphålla inneinomhus keep…in[doors]hålla sig inne keep indoorst.ex. lön withhold, keep…backhålla inne tiga med keep…to oneselfhålla isärkeep…aparthålla isär begreppen keep the ideas aparthålla kvarfå att stanna kvar keep; fördröja äv. detain; fasthålla holdhålla sig kvar [manage to] remain (stay)hålla med ngninstämma agree with sb; vard. go along with sbhålla nerebildl. el. om t.ex kostnader keep…downhålla om ngnhold (ta put) one's arms round sbhålla om ngn hårt hold…tighthålla påvara i färd medjag håller på och lagar mat I'm [busy] cookinghålla på med ngt be busy with…; arbeta äv. be at work upon (engaged on)…vad håller du på med? what are you doing [just now]?; irriterat what do you think you're doing?fortsätta go (keep) on; vara last; vara i gång be going onjag höll på ett år för att få den färdig it took me a year to…vara nära atthålla på att (+ inf.) be on the point of + ing-formjag höll på att ramla vanl. I almost (very nearly) fellhålla tillvara el. vistas be; vard. hang out; påträffas el. om djur be met with; bo livevar håller han till? äv. where is he to be found?hålla tillbakahejda keep…back; återhålla el. hämma restrainhålla undanväja keep out of the way <för of>behålla försprånget keep the lead~ god fart keep a good speedhålla sig undan gömd keep in hiding <för from>; friare lie lowhålla uppupplyft hold uphålla upp dörren för ngn vanl. open the door to sbhålla uppeuppbära hold…up; hålla på plats äv. keep…up; stötta äv. supporthålla ngn uppe vaken keep sb uphålla sig uppe inte sängliggande keep on one's legs, stay uphållamodet o.d. uppe keep up…hållapriserna o.d. uppe keep…uphoppet höll mig uppe hope kept me goinghålla uträcka ut hold oututhärda hold out; inte ge tappt hold on, persevere; vard. stick (tough) it [out]hålla utanförhålla ngn (hålla sig) utanför bildl. keep sb (keep) out of sth
© NE Nationalencyklopedin AB