Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tidsperiodsubstantiv~en, ~erperiod
mellantidsubstantiv~en, ~ersport. intermediate timetidsperiod interval, intervening timeunder mellantiden in the meantime, meanwhile
2 om
om delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen om motsvaras vanligen av about eller on i uttryck som talaomresan = talkaboutthe trip, en bok om veteranbilar = a book on vintage cars.
En annan motsvarighet är in, t.ex. om två år = intwo years.
in används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket vara angelägenom under uppslagsordet angelägen, uttrycket göraom under uppslagsordet göra osv.
Som handlar om
anger vad något handlar om eller har som innehåll about; ngt mer formellt on; i vissa fall ofen bok om a book about (on)historien om the story of (about)fråga om ngt ask about sthföreläsa om lecture on
anger vad något gäller vid ord som hur, när, vad about, as toengelsk motsvarighet ibland utan prepositionanvisningar om hur man ska + inf. directions how to + inf., directions as to how to + inf.han sa ingenting om när han skulle komma he said nothing about when he would come
i uttryck som anger vilken kroppdel något gäller har engelskan annan konstruktionhan är röd om kinderna he has red cheekshon är kall om fötterna she has cold feettorka sig om munnen wipe one's mouth
anger vad man vill ha foren begäran om a request fortävla om compete for
Tidsbetydelse
anger tidpunkt i framtiden, när det har gått inom tre timmar in three hoursom ett år in a year in a year's time
anger tidsperiod in, duringvad har du för dig om dagarna? what are you doing in the daytime?
Rumsbetydelse
anger att något går eller sträcker sig runt något aroundha en halsduk om halsen have a shawl around one's neck
anger läge i förhållande till väderstreck eller läge i förhållande till höger eller vänster ofnorr om north of, to the north oftill höger ~ to the right of
Antal, mängd
anger mängd, antal ofen militär enhet om 400 man a military unit of 400 men
anger antal gånger under en viss tidsperiod a, an, peren gång (tre gånger) om dagen once (three times) a day
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. flytta omunder flytta)'omkring'binda ompaket o.d. tie up…binda om ett snöre om ett paket tie a string round…en bok med papper om …wrapped in paper (with paper wrapped round it)helt om! about turn!runt om, se runtomröra om i teet stir one's tease sig om look roundsnöret går inte om …does (will) not go roundvända sig om turn round'tillbaka'se sig (vända) om look (turn) back'förbi'springa om ngn run past sb, overtake sb'på nytt' a)läsa omen bok reread…måla omen vägg repaint…, paint…[over] again (afresh)se omen film see…again b)många gånger om many times over; se äv. om igenunder igen'på annat sätt'göra om remake, redo
2 under
under delas in i ordklasserna
I preposition
IIadverb
preposition
Prepositionenundermotsvaras vanligen avunderi uttryck somunderbordet = underthe table.
En annan motsvarighet är below, t.ex. skriv inteunderden här raden = do not writebelowthis line.
I tidsuttryck används vanligen during eller in t.ex. undersommaren = inthe summer, under dagen = duringthe day.
under används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket under förutsättning under uppslagsordet förutsättning, uttrycket bjuda under under uppslagsordet bjuda osv.
Rumsbetydelse
anger att något är täckt av något eller är placerat lägre, vanligen under; i betydelsen 'nedanför' när relativt stor nivåskillnad föreligger below; fomellare än de båda föregående övers. beneathgömma sig (ligga) under ngt hide (lie) under sthsimma under vattnet swim under the waterköket är rakt under mitt rum the kitchen is directly below my roomhunden kom fram under bordet the dog came out from under the table
Tidsbetydelse
anger tidsperiod during; med mindre betoning på tidslängden in; för att särskilt framhäva hela förloppet 'under hela' throughoutunder dagen during the dayunder kriget during (in) the warunder hela kriget throughout the warunder deras samtal during their conversationunder sommaren during [the] summerunder de senaste åren in recent years
anger hur länge något pågår, ofta med räkneord fordet regnade under fem dagar it rained for five days
Mått
anger att något är mindre eller understiger någonting under, less, than, belowunder 50 kronor (kilo, år) under fifty kronor (kilos, years)under hälften [av] under half [of], less than half [of]barn under 12 år children under twelve, children under the age of twelve, children under twelve years of age
i temperaturangivelser och vissa måttsangivelser below5 grader under noll 5 degrees below zero1000 m under havsytan 1000 m below sea level
Andra betydelser
anger underlydande ställning o.d under; i fråga om rang belowEngland lydande under drottning Viktoria England under Queen Victoriaunder ngns befäl (beskydd) under sb's command (protection)stå under ngn i rang be (rank) below sb
anger samtidighetvi förlorade den under flytten we lost it when we moved, we lost it while we were movingunder snyftningar berättade hon… sobbing (amid sobs) she told me…under tystnad såg de hur… silently they saw how…middagens åts under tystnad dinner was eaten in silence
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. liggaunderunder ligga); underneath; nedanför below; litt. samt i vissa fall beneathen platta med filt under …under it, …underneath [it]lägga underen platta [under ngt] put…underneath [sth], put…under sthde som bor [i våningen] under the people in the flat (amer. apartment) below, the people belowskriv under här! sign (put your name) here!

 delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen motsvaras vanligen av on i uttryck som bordet = onthe table och måndag = onMonday.
används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket lukta under uppslagsordet lukta, uttrycket bli arg under uppslagsordet arg osv.

Läge
anger läge på el. mot en yta on bordet on the table huvudet on one's head väggen on the wallligga rygg lie on one's back
anger befintlighet på större öar in; när det gäller mindre öar on Irland in Ireland Öland on Ölandjag är född här Öland I was born here in Öland en öde ö on a desert island
anger rum o.d. i byggnader in vinden in the attichon är toaletten …in the bathroomhan är sitt rum he is in his room
anger avgränsat, ofta plant, utrymme in den här bilden in this picture torget in the square
anger gata in; speciellt amer. on; vid exakt gatuadress at gatan in (speciellt amer. on) the street Hamngatan in (speciellt amer. on) Hamngatan Hamngatan 25 at 25 Hamngatan
anger lokal el. byggnad avsedd för en viss verksamhet at banken at the bank flygplatsen at the airport teatern at the theatre
anger sysselsättning, evenemang o.d atvara fest (konsert) be at a party (concert) en konferens at a conference
anger sida i bok on; i vissa fall at sidan 100 on page 100slå upp böckerna sidan 30 open your books at page 30
Riktning
anger riktning till sådana platser där prepositionen on används vid befintlighet on; i betydelsen ned på, upp på ofta on to, ontolägga ngt ett bord put sth on a tablehoppa upp bordet jump on to (up on) the tablekliva upp en stol get on a chair
anger riktning till sådana platser där prepositionen in används vid befintlighet to, intogå upp vinden go up [in]to the atticrusa ut gatan rush out into the street
anger riktning till sådana platser el. evenemang där prepositionen at används vid befintlighet to banken go to the bank fest go to a party konsert go to a concerthar du varit besökt museet? have you been to the museum?
anger vem/vad man t.ex. kastar, slår och tittar mot atkasta en sten ngn throw a stone at sbknacka dörren knock at the doorpeka ngn point at sbtitta ngn look at sb
Tidsbetydelse

skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. NLI saknasanger en viss dag, veckodag el. visst datum on
de är födda samma dag they were born [on] the same day fredag on Friday hans födelsedag on his birthday fredag morgon on Friday morning morgonen den femte april on the morning of the fifth of April
anger del av dagen, årstid, årtionde, århundrade in 2000-talet in the 21st century morgonen in the morning eftermiddagen in the afternoon vintern in [the] winter 30-talet (trettiotalet) in the 30's (thirties)
anger tidpunkt at utsatt tid at the appointed time samma gång at the same time
anger tidslängd on; med betoning på hela tidsavsnittet duringhan arbetar loven he works on his holidays, he works during his holidaysjag läste boken resan hit I read the book on (during) the journey here
anger tidsperiod vid ord för timme, dag, vecka, månad, år for; amer. ofta inhan har inte varit här månader he has not been here for (amer. ofta in) months
anger tidsperiod i framtiden forhyra ett hus en månad rent a house for a monthåka bort några dagar go away for a few days
anger den tid som något tar indet är klart en minut it'll be ready in a minutejag kommer minuten I will come in a minute; genast I will come directly
anger tid någon har till förfogandevi har en vecka oss we've got a week
Mått, antal
i måttsbestämningar med höjd o.d. at; i betydelsen på en sträcka av for 300 meters avstånd (djup) at a distance (depth) of 300 metres (amer. meters)inte ett träd många kilometer not a tree for many kilometres (amer. kilometers)
i betydelsen per ininte en hundra not one in a hundred;det går 100 pence ett pund there are 100 pence in a pound
anger exakthet tomäta millimetern measure to a millimetresumman stämmer öret the sum tallies to an öre, the sum tallies down to the last öre
anger följd och upprepning aftergöra fel fel make one mistake after the other, make mistake after mistakekaffe maten middagen coffee after dinner
anger antal of, el. annan konstruktionen bok 500 sidor a 500-page book, a book of 500 pagesen gädda fem kilo a pike weighing five kilosen flicka femton år a girl of fifteen
Andra fall
skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. NLI saknasi uttryck av typen substantiv + på + substantiv, ofta motsvarande en genitivkonstruktion, t.ex. namnet på gatan = gatans namn, vanligen of
färgen blomman the colour of the flowerman såg bara huvudet honom only his head could be seennamnet gatan the name of the street
anger språk språk in engelska in English ett främmande språk in a foreign language
anger ngt man vill få tag i forhoppas ngt hope for sthvänta ngt wait for sth
i betydelsen med hjälp av byman hör rösten att hon är trött one hears by her voice that she is tiredjag märkte hennes ögon att hon ljög I could tell by her eyes that she was lying
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. sätta på under sätta)en burk (burkar) med lock a pot with a lid on it (pots with lids on them)en burk med locket …with the lid on med skorna! on with your shoes!klä sig vanl. dresslägga ett lock [på en burk] put a lid on [a pot]han rodde he rowed on, he went on rowingär gasen (tv:n) på? is the gas (TV) on?
2 i
i delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen i motsvaras vanligen av in i uttryck som han boriStockholm = he livesinStockholm, imaj = inMay.
i används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket iallmänhet under uppslagsordet allmänhet, uttrycket hålla någon i handen under uppslagsordet hand, uttrycket vara förtjust i under uppslagsordet förtjust osv.
Rumsbetydelse
anger läge inuti något, inom ett område o.d. inhuset i parken the house in the parki ett hörn in a cornerden ligger i lådan it is in the boxdet var tyst i rummet vanligen the room was quiet
anger befintlighet eller läge: vid namn för länder, större städer och orter som är intressanta för den talande in; vid namn för mindre städer och orter ati Kent (Skandinavien, Sverige, Tokyo) in Kent (Scandinavia, Sweden, Tokyo)han bor i Lund vanligen he lives at Lundjag bor här i Lund I live here in Lundhar du varit i Stockholm have you been to Stockholm?jag har varit här i Stockholm sedan i går I have been here in Stockholm since yesterday
anger läge vid en punkt ati ena änden at one endsväng vänsteri rondellen …at the roundabout
anger läge på en yta eller läge ovanpå något, vanligen onsitta i sanden (soffan, trappan) sit on the sand (sofa, stairs)sitta i trädet sit on (in) the tree
anger yttre del av kroppen onuttrycket i hans ansikte the expression on his facehan är smutsig i ansiktet his face is dirtyspotta i nävarna spit on one's hands
anger riktning, rörelse, förändring vid verb intofalla i vattnet fall into the waterstoppa ngt i fickan put sth in[to] one's pocketstörta landet i krig plunge the country into war
anger änmesområde och liknande ini historien in historyi konsten in artgå framåt i studierna progress in one's studies
Tidsbetydelse
anger tiden för en händelse vid ord för månad el. längre tidsperiod ini april in Aprilförr i tiden in former timesi ungdomen in one's youth
anger tidpunkt ati slutet (början) av månaden at the end (beginning) of the monthjag kommer att träffa dem i jul I'll be seeing them at Christmas
anger tidpunkt vid ord som betecknar årstid, vecka, del av dag: innevarande el. närmaste this; kommande next; som varit lasti vår this springi natt som är el. som kommer tonight; som var last night
vid ord som månader och år för ange hur länge något håller på for   el. annan konstruktioni månader for monthsi åratal for yearsi tio år som varit [for] the last ten years; som kommer [for] the next ten years
anger klockslag to; amer. äv. ofklockan är fem [minuter] i fem it is five [minutes] to five; amer. äv. it is five [minutes] of five
per per; el. omskrivning med a, anmed en fart av 90 km i timmen at the speed of 90 km per (an) houren gång i veckan once a week
Andra betydelser
för att uttrycka något man är bra el. dålig på atbra (dålig) i matte good (bad) at maths
i uttryck av typen gatorna i London = Londons gator el. vanligen of; efter superlativ samt i rent lokal betydelse används dock ingatorna i London the streets of Londonden största gatan i London superlativ the biggest street in Londonprofessor i engelska vid universitetet i Uppsala professor of English at the university of Uppsala
anger vad något är gjort av of; ibland inen staty i brons …in bronzeett bord i ek an oak table, a table of oak
vid ord som betecknar hastighet, takt o.d. atköra i 100 kilometer i timmen drive at 100 kilometer per houri full fart at full speedi snabb takt walk at a rapid pace
Olika fasta förbindelser
i och för sig: jag kan i och för sig komma i morgon, men… I can in fact (actually) come tomorrow, but…han har rätt i och för sig, men… essentially he is right, but…åldern i sig är inget problem taken by itself (properly speaking) age is no problem
i och med:   i och med detta nederlag var allt förlorat with this defeat everything was losti och med att… så snart som as soon as…i och med att jag går är jag in (genom by) going…
han liknar sin bror i att i det avseendet att han… he resembles his brother in that he…
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. ta iunder ta)en vas (resp. vaser) med blommor i a vase (resp. vases) with flowers in it (resp. them)ivattnet med dig (det)! in with you (it)!, in you go!hoppa i jump in (into the water)vill du hälla (slå) i åt mig? would you pour out some for me?häll (slå) inte iför mycket! don't pour in…!hälla (slå) i vatten ikannan pour water into…han har legat ii badet en timme he has been in for an hour
över
över delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen över motsvaras vanligen av over i uttryck som lampan hängeröverbordet = the lamp hangsoverthe table.
En annan motsvarighet är above, t.ex. vångingsplanetöveross = the flooraboveus.
över används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket överförväntan under uppslagsordet förväntan, uttrycket sörjaöver under uppslagsordet sörja osv.
Rumsbetydelse
anger att något täcker någonting eller är placerat högre, vanligen over; i betydelsen 'ovanför' 'när relativt stor nivåskillnad föreligger abovehon hade på en stor jacka över tröjan she wore a big jacket over her sweaterlampan hänger över bordet the lamp hangs over (above) the tablehögt över våra huvuden high above our headsrummet rakt över butiken the room directly above the shopvåningsplanet över oss the floor above ushoppa över ett dike jump over a ditchhans röst hördes över sorlet his voice was heard above the murmur
anger spridning overöver hela världen all over the world, throughout the worldutspridda över hela golvet spread out all over the floor
betydelsen tvärsöver, spec. över en plan yta across, overbo över gården live across the courtyardbron över floden the bridge over (across) the riveröver gatan walk across the street; vanl. cross the streetsträcka sig över bordet stretch across (over) the table
Tidsbetydelse
anger tidsperiod overresa bort över julen (sommaren) go away over Christmas (the summer)
anger klockslag past; amer. vanl. afterklockan är fem över fem it is five past (amer. after) five
Mått
anger att något är större eller överstiger någonting over, more than, aboveöver 50 kronor (kilo, år) over fifty kronor (kilos, years)över hälften [av] over half [of], more than half [of]barn över 12 år children over twelve, children over the age of twelve, children over twelve years of age
i temperaturangivelser och vissa måttsangivelser above5 grader över noll 5 degrees above zero1000 m över havsytan 1000 m above sea level
Andra betydelser
i uttryck av typen 'en karta över Sverige' ofta of; för att ange ett ämne, tema ofta onen biografi över Strindberg a biography of Strindbergen karta över Sverige a map of Swedenen satir över a satire on; a satire uponen översikt över ngt a survey of sthföreläsa över ett ämne lecture on a subject
i betydelsen 'med anledning av', 'angående' o.d. vid vissa adjektiv och verb, spec. sådana som uttrycker en känsla about, at; ibland offörtjust över delighted atförvånad över surprised atorolig över worried aboutvara otålig över be impatient atstolt över proud ofundra över wonder at
i betydelsen 'medan man dricker'en pratstund över en kopp te a chat over a cup of tea
i betydeksen 'via' viatåg till London över Ostende trains to London via Ostend
för att beteckna makt o.d. vanl. over; i fråga om rang abovemakt över power overseger över victory overstå över ngn i rang be above sb, rank above sb
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. sova överunder sova)over; above; across (för betydelseskillnaderna se överovan)en säng med en filt över …with a blanket over itde som bor [i våningen] över the people in the flat (amer. apartment) abovehåll paraplyet över [den (dem)] hold…over it (them)lägga [någonting] övermaten put something over…resa över till England go over to Englandjag har varit över hos dem I've been round to their place
slut over; förbi äv. pastdet värsta (värken) är över nu …is over nowfaran är över the danger is over (past)kriget var över the war was over (at an end)jag är glad att det är över I'm glad it's over [and done with]
kvar left, [left] over (jfr kvar); till förfogande to sparejag har 50 kronor över I have…left [over]det som blev över what was left [over], the remaindernär jag har tid över when I have time to sparehar du några minuter över? äv. can you spare me a few minutes?
© NE Nationalencyklopedin AB