Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

teckensubstsign < of>; kännetecken el. bevis mark < of>; högtidligt token < of>; signal signal <till for>alla tecken tyder på att… there is every indication that…skrivtecken character
vinksubstmed handen wave; tecken sign, motion; antydan hintförstå vinken take the hint
blinkaverbom ljus twinkle; med ögonen blink; som tecken winkutan att blinka without batting an eyelid
antydansubstvink hint <om of>tecken indication <om of>ansats el. skymt suggestion <till of>, trace <till of>
vinkaverbge tecken beckon <åt to>; vifta wave <åt to>vinka av ngn wave sb offhan vinkade henne till sig he beckoned to her to come over to him
bocksubstget he-goatstöd trestle, standgymn. horse, buckhoppa bock i lek play leapfrogtecken ticksätta bock för ngt mark sth as wronghan är en gammal bock vard. he is an old lecher
säkeradjektivförvissad sure < of, about>, certain < of, about>; riskfri safe; trygg secureett säkert gömställe a safe hiding-placesäker sex safe sexvara på den säkra sidan be on the safe sideett säkert tecken a sure signdet är alldeles säkert otvivelaktigt it is quite certainkänna sig säker feel secure, feel safekan jag vara säker på det? can I be sure of that?; räkna på may I count on that?är du säker på det? are you sure about that?, are you certain about that?; helt säker are you positive about that?det kan du vara säker el. var så säker you may be certain (sure), you bethan tog det säkra för det osäkra och… to be on the safe side he…, to be quite sure he…
© NE Nationalencyklopedin AB