Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

teckensubstantivtecknet, =sign <, till of>; känne~ el. bevis mark; högtidl. token; symptom symptom <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; sinnebild el. symbol emblem; symbol äv. matem.kem. <föri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; signal signal <till for>; skriv~ character; emblem badgealla tecken tyder på att… there is every indication that…det är ett gott (dåligt) tecken it is a good sign (a bad sign el. omen)ett tidens tecken a sign of the timesdet är ett teckenhälsa it is a sign (mark) of…det är ett tecken på att… it is an indication (a sign) that…ge tecken trafik. give a signal, signalinte visa något tecken till (på) illamående not show any signs (symptoms) of…, show no signs (symptoms) of…han är född i Skyttens tecken he is born under [the sign of]…, his sign is…på (vid) ett givet tecken at a given signal (sign)till (som) tecken på ngt (på att jag är…) in token (as a mark) of sth (of me being…)
förebudsubstantiv~et, =varsel presage; yttre tecken omen, portent <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>
symtomsubstantiv~et, =symptom < of>; tecken äv. sign, indication < of>
manifesteratransitivt verb~de, ~tmanifest; visa tydliga tecken på display, evincemanifestera sig ta sig uttryck manifest (show) itself
känneteckensubstantiv-tecknet, =igenkänningstecken [distinctive] mark, tokenutmärkande egenskap characteristic, distinctive feature, attribute; symtom symptom; tecken mark, criteri|onpl. -a <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>
antydansubstantiv=, en, antydningarfingervisning el. vink hint, intimation <om of>; tecken äv. indication <om of>; ansats el. skymt suggestion, suspicion; spår trace <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>
optiskadjektiv~toptic[al]optisk [bild]läsare data. optical scanneroptisk fiber optical fibreoptiskt glas optical glassoptisk [tecken]läsare data. optical character readerförk.OCRoptisk [tecken]läsning data. optical character recognitionförk.OCRoptisk villa optical illusionoptiskt vitmedel optical whitening agent
varnandeadjektivoböjl.allm. warning; manande till försiktighet äv. cautionary; på förhand el. om t.ex. tecken äv. premonitoryen varnande blick a warning glanceett varnande exempel, se under exempelnågra varnande ord a few words of warning
blinkaintransitivt verb~de, ~tom ljus twinkle; med ögonen: blink <mot ngt at sth>; som tecken wink <åt ngn at sb>utan att blinka bildl. calmly, without batting an eyelid; inför smärta without flinching
bevissubstantiv~et, =allm. proof < of>, testimony äv. tecken; ådagaläggande demonstration; intyg certificateett bindande bevis conclusive proof, a conclusive piece of evidenceett talande bevis a telling argumentsom ett bevis på… as [a] proof (as evidence, as testimony) of…; som ett tecken på äv. as a mark (token) of…ge (framlägga) bevis furnish (adduce) proofsundanröja bevisen remove the evidencefrikännas i brist på bevis be acquitted through (because of) lack of evidence
© NE Nationalencyklopedin AB