Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 tesubstteadricka te have tealaga te make tea
2 teverbte sig förefalla appear, seem; se ut look
hällaverbpourhon hällde te i koppen she poured tea into the cuphälla ut pour out; spilla spill
blandningsubstmixture; av olika kvaliteter av t.ex. te, tobak blend; av konfekt etc. assortmentkem. compound
framförprepositionbefore, in front of; över above, ahead offramför allt above allföredra te framför kaffe prefer tea to coffee
adverbin frontplatsen framför the seat in front
drickasubstt.ex. limonad soft drink, lemonade
verbdrinkdricka te med citron have (take) lemon in one's teaska vi dricka något? shall we have something to drink?dricka upp finish one's drink
mängdsubstkvantum quantity, amount; antal number; mat. seten stor mängd böcker a large number of booksen stor mängd te a large amount of teai riklig mängd in abundancemängden folket el. massan the crowd
blandaverbmix, mingle; olika kvaliteter av t.ex. te, tobak blend; spelkort shuffle
verb och partikelverbblanda bort korten för ngnconfuse the issueblanda i ngt i ngtmix sth in sth, add sth to sthblanda ihopförväxla mix up, confuseblanda in ngnmix sb up, involve sb <i in>blanda tilltillreda mix
viljasubstwill; önskan wish; stark. desire; avsikt intentionmin sista vilja testamente my last will and testamentfå sin vilja fram get one's own wayav egen fri vilja of one's own free willmed bästa vilja i världen går det inte with the best will in the world it is not possible
huvudverb och hjälpverbönska want, wish, desire; tycka om like; mena el. ämna mean; vara villig be willingvilja ha wantvill du ha lite mera te? — ja, det vill jag would you like some more tea? — yes, I wouldjag skulle vilja ha… I want…, I should like…, I should like to have…jag vill hellre ha te än kaffe I would rather have tea than coffeevad vill du ha att dricka? what will you have to drink?vill du vara snäll och göra det will (would) you please do it?, would you mind doing it?jag vill att du ska göra det I want you to do itvad vill du att han ska göra? what do you want him to do?gör som du vill do as you please, do as you wishvet du vad jag skulle vilja? do you know what I would like to do?det vill jag hoppas I do hope sojag vill minnas att… I seem to remember that…arbetet vill aldrig ta slut the work seems never to end
kunnahjälpverb (kan resp. kunde)can (resp. could)jag ska göra så gott jag kan I will do my besthan kan köra bil a) förstår sig på att he knows how to drive a car b) är i stånd att he is capable of driving a cardet kan inte vara sant that can't be truejag kan inte komma i morgon I can't come tomorrow, I won't be able to come tomorrowmay (resp. might)a)'kan kanske'du kunde ha förkylt dig you might have caught a colddet kan (kunde) tänkas vara sant it may (might) be truedet är så man kan bli galen it's enough to drive you madb)för att uttrycka tillåtelse etc., 'får'kan (kunde) jag få lite mera te? may (can, might, could) I have some more tea, please?c)'kan gärna'du kan lika gärna göra det själv you may as well do it yourselfd)i avsiktsbisatser som inleds med t.ex. 'so that'hon låste dörren så att ingen kunde komma in she locked the door so that no one could (might) come inspec. fallvem kan det vara? who can it be?vad kan klockan vara? I wonder what the time is?hur kan det komma sig att…? how is it that…?sådant kan ofta hända such things often happenbarn kan vara mycket prövande children can be very trying
huvudverbknowkunna läxan skol. know one's homeworkhan kan bilar he knows all about carshan kan flera språk he knows several languages, he can speak several languages
© NE Nationalencyklopedin AB