Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tas och tagasintransitivt deponensverbtogs, tagitshan är inte lätt att tas med he is not easy (an easy customer) to deal withså ska han tas! that's the way to deal with him!, that's the stuff to give him!
aktuelladjektiv~tav intresse för dagen …of immediate (current) interest, topical, …of immediate (vital) importance; ifrågavarande …in question; på modet in fashion (vogue)det aktuella fallet the case in point (question)det aktuella läget the present positionbli aktuell vanl. arise, come up; komma i fråga come into question; tas under övervägande be consideredjag har inte siffran aktuell just nu I don't have the exact figures just nowhålla aktuell keep up to date
god (jfr gottse äv. ex. under resp. subst.)adjektivgott (jfr bra, bättre, bäst)allm. good; vänlig äv. kind <mot to>; angenäm äv. pleasant, agreeable, nice; välsmakande äv. nice; gynnsam favourable; amer. favorable; jfr äv. godgod dag! good morning (resp. afternoon, evening)!; vid presentation how do you do?gode Gud! good heavens (gracious)!god jul! Merry Christmas!god natt! good night!gott nytt år! Happy New Year!i godan ro in peace and quietha gott samvete have a clear consciencegod sömn sound sleepen god vän [till mig] a good friend [of mine]för gott för alltid for goodså långt är allting gott och väl so far so goodvara god (gott) nog åt ngn be good enough for sb
var så god! a) här har ni here you are, [Sir resp. Madam, Mr Jones, Miss osv.]!; ta för er help yourself (resp. yourselves), please! (ofta utan motsv. i eng.) b) javisst, för all del m.m. you're welcome!; naturligtvis [do,] by all means!, certainly!var så god och sitt! please take a seat!
tillräcklig good; ansenlig considerableen god stund a good whilemed god marginal by a comfortable (wide) margon
lätthan är inte god att tas med he's not easy (an easy customer) to deal withdet är inte gott att säga it is hard to say
jur.god man konkursförvaltare trustee; i sterbhus executor; förordnad av domstol administrator
substantivför mycket av det goda too much of a good thinglivets goda the good things (pl.) of life
gå i god för guarantee; jfr gå i borgen förunder borgen
gott: allt gott everything good, all good things (pl.)det är på gott och ont it has its good points and bad pointsdet gjorde gott! kändes skönt that was good!inte ha något gott att säga om ngn not have a good thing…kom ska du få något gott att äta …something nice to eat
gott om: ha gott om tid (äpplen) have plenty of time (apples)det är (finns) gott om… a) tillräckligt med there is (resp. are) plenty of… b) mycket:med subst. i plur. there are a great many (vard. are lots of)…; med subst. i sg. there is a great deal of…
blipassivbildandehjälpverbblev, blivitbe; vard. get; uttryckande gradvist skeende becomebli avrättad be executedbli överkörd get run overbli civiliserad become civilized
intransitivt verbblev, blivituttryckande förändring become; med adj. äv.:ledigare get; långsamt grow; uttryckande plötslig el. oväntad övergång turn; tillsammans med vissa adj. go; tillsammans med adj. som anger sinnesstämning o.d. oftast benär blir mötet? when will the meeting be (take place)?vad blev resultatet? what was the result?tre och två blir fem three and two make[s] fivehur mycket blir det? how much will that be (does it come to)?det blev märken [på mattan] efter skorna the shoes left (made) marks [on the carpet]det blir nog bra till sist it will probably turn out all right in the enddet ska bli regn it is going to rain, it will raindet blir svårt it will (is going to) be difficultdet börjar bli vinter winter is coming on (setting in)det börjar bli mörkt it is begining to get darkjag vill bli lärare när jag blir stor I want to be (become) a teacher when I grow uphan blev 95 år [gammal] he lived to be ninety-fivebli [till] en vana become a habitdagarna blev till veckor days grew into (became) weeksbli blind go (become) blindbli frisk get well, recoverhan blev förvånad he was astonishedbli kär fall in lovebilden blev lyckad the picture came out wellfesten blev lyckad the party was a successbli sjuk fall (be taken, become) ill
förbli remain, staybli hemma stay (remain) at homebli liggande (sittande) inte resa sig remain lying (seated)
låta blingn (ngt) leave (let)…alone, keep one's hands off…låta bli att (+ inf.) a) avstå från refrain from (avoid) + ing-form b) sluta med leave off (give up, stop) + ing-formjag borde låta bli [att gå] I ought not to [go]jag kan inte låta bli att skratta I can't help laughingdet är svårt att låta bli it is difficult not tolåt bli det där! don't [do that]!; sluta! stop it (that)!; vard. cut it out!
partikelverb (uttryck som inte tas upp här söks under partikeln, t.ex. bli fastunder fast)bli avkomma till stånd take place, come offdet blir aldrig av för mig att (+ inf.) I never get round (around) to + ing-formdet blev ingenting av med resan …came to nothingta vägen osv.var blev han av? where has he got to?vad ska det bli av honom? what is going to become of him?bli av med förlora lose; få sälja dispose of; bli kvitt get rid ofbli bortautebli stay awayjag blir inte borta länge I shan't be [away] longbli ifrån sigbe beside oneself; starkare go frantic <av with>bli kvarstanna remain, stayse bli övernedanbli tillcome into existence (being); födas be bornbli till sig get excited, be [quite] upsetbli utanlottlös [have to] go without, get nothingbli utom sigse bli ifrån sigovanbli överbe over, be left [over]
taintransitivt verbtog, tagittake äv. friare el. bildl.; ta [med sig] hit el. komma med bring; ta [med sig] bort el. gå [dit] med take; fånga el. ta fast catch; lägga beslag på seize, lay hands upon; ta betalt el. debitera charge; träffa hit; göra verkan take (have some) effect; om kniv el. såg o.d. biteta [en] bil (taxi) take a taxita tåg[et] take the trainta bollen catch the ballta lite choklad! have some chocolate!han kan [konsten att] ta folk he knows how to take (tackle) peopleta ett lån raise a loandet tar bara några minuter it will only take a few minutesskåpet tar stor plats …takes up a lot of roomvilken väg ska jag ta? which way shall I take (choose)?hur tog hon det? how did she take it?ta ngt som ett skämt take sth as a jokedet tog gjorde verkan it went home
med prepositionsbestämning:
han kunde inte ta ögonen från henne he couldn't take his eyes off hervem tar ni mig för? who (what) do you take me for?, who (what) do you think I am?han tog 50 kronor för den he charged [me]…for itta i vidröra ngt touch sthta ngn i armen take [hold of] sb by the armta ngn i förhör interrogate (question) sbvar ska vi ta pengar ifrån? where are we to find money (to get money from)?ta ngt med gott humör put up with sth cheerfullyta ngn om livet take [hold of] sb round the waisttavidröra ngt touch sthdet tar på krafterna it saps one's energy, it takes a great deal out of one (you)ta ngt på allvar take sth seriously (in earnest)
i förb. med 'och' o. annat vb:jag ska ta och kila dit I'll just pop over [there]ta och sluta med det där! just stop that!
reflexivt verbtog, tagit~ sig a) skaffa sig el. företa etc.:t.ex. en ledig dag el. ett bad el. en promenad take; t.ex. en bit mat el. en cigarett el. ett glas öl vanl. have; servera sig äv. help oneself to b) [lyckas] komma getkan du ta dig hitta hit? can you find your way here?ta sig över gränsen [manage to] cross the border c) förkovra sig improve, make progress; bli bättre get better; om planta [begin to] grow; om eld [begin to] burn up d)ta sig för pannan bildl. el. ung. shake one's head in despairta sig åt hjärtat put one's hand to one's heart
partikelverbta sig anta sig an ngn (ngt) take care of (see to, attend to) sb (sth)ta avtr.:allm. take off, remove; förkorta shortenta av [sig] klädesplagg el. glasögon o.d. take off; dra av pull off; jfr klä avunder klävill du inte ta av dig och sitta ner? won't you take off your things and…?itr.:vika av turn [off]ta bortavlägsna take away, removeta bort handen från min axel take your hand off my shoulderta efter ngn (ngt)imitate (copy) sb (sth)ta emottr. receive; erhålla el. få äv. be given; pris o.d. be presented with; besökande el. patienter o.d. äv. see; lämna tillträde till el. släppa in äv. admit <i into>; möta äv. meet, welcome; yrkesmässigt el. t.ex. tvätt take in; antaga el. acceptera accept; finna sig i stand for, put up with; fånga (t.ex. boll) catch; dämpa el. mildra (t.ex. stöt) break the force of, moderateta emot besök (besökande) receive (see, admit) visitors (callers)tarherr Ek emot? vanl. can I see…?ta emot inte tillbakavisa pengar take (accept) moneyalla bidrag tas emot med tacksamhet all contributions [are] gratefully received (are welcome)förslaget togs emot med livligt bifall the proposal was received with…itr.:vara i vägen be in the way; haka i catch; opers.:vara motbjudandese bjuda emotunder bjudata fastfånga catch; få fast get hold of; gripa seize, apprehendta fast tjuven! stop thief!ta felse under felta frameg. take out; konstruera el. skapa design, develop; utarbeta el. sammanställa siffror put together, compile; sätta ihop assemble; skissera outline, sketchta fram ngt ur… take sth out of…ta fram biljetten (passet) äv. produce the ticket (passport) <ur out of>ta fram det bästa hos ngn bring out the best in sbta sig fram bana sig väg make (force) one's way, get through; klara sig ekonomiskt get on (along)ta frånse ta ifrånnedanta för sigservera sig help oneself <av ngt to sth>; hugga för sig grabta sig för (före)göra do; gripa sig an set about <att skriva writing>ta sig förbifind one's way past, get past, pass [by]ta hemmed sig take (bring) hometa hem spelet win the game äv. friareta hitbring…hereta iitr:hugga i put one's back into it, go at it; med händerna pull away [hard]; hjälpa till lend (bear) a handvad du tar i! ta det lugnt el. säg inte så take it easy!, steady!, don't overdo it!, you don't have to exaggerate!det är väl att ta i! överdriva now you're exaggerating (overdoing it)!ta ifrån ngn ngteg. take sth away from sb; beröva deprive (rob) sb of sthta igentillbaka take…back [again]; något försummat recover, make goodta igen förlorad tid make up for lost timeta igen sig återhämta sig recover; vila sig rest [up], take a good restta intr. take (bring) in; importera import; beställa [in] order [in (up)]; t.ex. artikel i tidning put in <i in>; sömnad. take inta in ngn ge tillträde admit sb <it.ex. förening, skolaskiljetecken mellan denna SWA och föreg. SCA saknast.ex. sjukhusskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknas[in]to>ta in ngn på en vårdanstalt commit sb to…; jfr intagenta in vatten läcka let in wateritr.:ta in på hotell put up at a (an) hotelrfl.:ta sig in get inta isärtake…to pieces, disassemble, dismantleta itu medta itu med ngt set about (set to work at) sthta itu med att + inf. set about + ing-formta itu med ngn take sb in handta loss (lös)detach; ta bort take off (away); koppla bort disconnectta medföra hit el. ha med sig bring…[along (with one)], have…with one; föra bort take…[along] with one, take…along; lägga till (till det övriga) take…toota med ngn på en lista include sb in…ta ned (ner)take (från hylla o.d. äv. reach) down; hämta ned (t.ex. från vinden) fetch (bring) downta ned ett segel take in (down) a sailta omupprepa take (säga, läsa resp. sjunga om osv. say, read resp. sing osv.)…[over] againta om en scen film. retake a sceneta om av soppan take another helping of…ta på ngnta sig sammanpull oneself together; samla sig äv. collect oneselfta tillbörja använda take to; begagna sig av use; tillgripa resort to; överdriva exaggerate [things]ta till beräkna så att det räcker take enoughta till sig t.ex. detaljer, fakta take inta sig till göra dovad ska jag ta mig till? what am I to do?, what shall I do?vad tar du dig till? klandrande what are you doing?ta tillbakatake (resp. bring) back; ansökan o.d. withdraw; löfte o.d. retractta upptake up äv. bildl. (t.ex. en fråga, kampen); hämta upp bring up; från marken el. ur vattnet pick up äv. ~ upp [tillfälliga] passagerare o.d.; samla (plocka) upp gather up; avgift o.d. collect; ta med (i ordbok, förteckning o.d.) include; diskutera discussta upp [igen (på nytt)], åter ta itu medse återupptata upp beställningar (order) take ordersta upp [stor] plats take up [a lot of] roomta upp ngns tid take up sb's timevi kan inte ta upp tid med det we cannot take up [our] time with it (that)ta upp tävlan (konkurrensen) med… enter into competition with…ta upp ngt till diskussion bring sth up for discussionta sig upp till toppen get to…ta urtake out; tömma empty; avlägsna (t.ex. kärnor, en fläck) remove; rensa:fågel el. hare draw; fisk clean, gutta ur ngt ur… take sth out of…ta ur kärnorna ur körsbär äv. stone…de där idéerna ska jag nog ta ur honom I'll soon knock…out of himjag vet inte hur jag ska ta mig ur det här I don't know how to get out of thista utmera eg. take (resp. bring) out; bära (flytta) ut äv. carry (move) out; dra ut (t.ex. en spik) extract; få ut get out[lyckas] ta sig ut [manage to] get out, find one's way out <ur of>friare:pengar (på bank o.d.) withdraw (draw); lotterivinst o.d. claimta ut en kurs sjö. set a coursespeciella betydelser:utvälja choose, select; plocka ut pick [out]ta ut en melodi på ett instrument pick out a tune on…ta ut stegen ta längre steg take longer stridesde tar ut varandra they cancel each other outta sig ut te sig lookta ut sig trötta ut sig tire oneself outta vidbörja begin, start; fortsätta el. följa follow [on]; om person äv. step in, take overta illa vid sig be upset (put out) <av (över) about>ta åt sigkänna sig träffad feel guiltydra till sig el. t.ex. smuts attract; fukt absorb, soak uptillskriva sig el. t.ex. äran take, claimvad tar det åt dig? what's the matter with you?ta överöverta ledningen el. efterträda take over; jfr överta
© NE Nationalencyklopedin AB