Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tankeförmågasubstantiv~ncapacity for thinking (thought), reasoning power
förståndsubstantiv~etbegåvning intelligence; vard. brains (pl.)förnuft reason; vett sense; klokhet wisdom; tankeförmåga intellect; fattningsförmåga understanding, comprehensionförlora förståndet go out of one's senses (mind)ha förstånd [nog] att… have sense enough (the [good] sense) to…han borde haft bättre förstånd he ought to have known better (to have had more sense)tala förstånd med ngn make sb see reasondet går över mitt förstånd it is beyond me, it is above (beyond) my comprehensiongöra ngt efter bästa förstånd …to the best of one's judgement
tänkatransitivt verbtänkte, tänkt (med inf. el. sats som obj.jfr tänka)tänka [att] (+ inf.): ämna el. avse att be going (intend, mean, propose, amer. äv. aim) to + inf.; fundera på att be thinking of + ing-formtänker du stanna hela kvällen? are you going (intending) to stay…?, do you intend (mean) to stay…?jag borde ha gjort som jag först tänkte …have done (handlat acted) as I first intended [to] (meant to)jag hade tänktatt du skulle diska my idea was…boken var tänkt som (att vara) ett debattinlägg the book was meant as (to be)…
reflexivt verbtänkte, tänkt~ sig a) föreställa sig imagine; t.ex. en annan möjlighet conceive[kan man] tänka sig! el. tänk dig [bara]! just think (imagine, fancy)!kan ni tänka er vad som har hänt? can you imagine…?; i betydelsen 'skulle ni kunna tro' would you believe…?jag kunde just tänka mig det! just as I might have imagined!han är något av det dummaste man kan tänka sig he's as stupid as they come, he's as stupid as they make themkan du tänka dig honom som ordförande? can you imagine (picture) him as…jag tänker mig saken så här I imagine (see) the matter like thisjag har tänkt mig, att vi skulle my idea is that…tänka sig [väl] för think carefully (twice) b)ämna [bege] sigvart har du tänkt dig [att resa]? where have you thought (did you think) of going [to]?
intransitivt verb och transitivt verbtänkte, tänkt (jfr äv. tänka)allm. think < of>; fundera äv. reflect < on>; använda sin tankeförmåga el. resonera reason; vänta sig expect; föreställa sig imagine; tro äv. believetänk att hon är så rik! to think that she is…!tänk först och handla sedan! think before you act!; som ordspr. look before you leaptänk bara! just think (fancy, imagine)!tänk själv! använd hjärnan think for yourself!tänk själv om (vad) just think (imagine)…tänk om vasen skulle gå sönder! what (imagine) if…were to break!tänka för sig själv inom sig think to oneselfhan tänker långsamt (snabbt) he is a slow (quick, rapid) thinkersäga vad man tänker vanl. speak one's mindvar det inte det jag tänkte! el. jag tänkte väl det! just as I thought!, I thought as much!det var inte så det var tänkt that is not how it was meant [to be]det är inte så dumt tänkt that is not such a bad ideatänka påpartikelverbtänka efterthink, reflect, considertänk efter! try to remember!låt mig tänka efter äv. let me seenär man tänker efter äv. when one comes to think of ittänk noga efter…! a) innan du svarar think [the matter (it) over] carefully…! b) hur du ska gå till väga consider carefully…!tänka igenom en sakthink…out; speciellt amer. think…throughtänka sig in iföreställa sig imagine; leva sig in i el. t.ex. ngns känslor enter intotänka omdo a bit of rethinking, reconsider matters (resp. the matter)tänka tillvard.se tänka efterovantänka tillbakatänka tillbaka på let one's thoughts go back to, recalltänka tillbaka på gamla tider think of the old times (days)tänka utfundera ut think (work) out; hitta på think of, hit [up]on; t.ex. en plan äv. conceive, devise; planlägga plantänka ut presenter åt ngn think of (up)…tänka överthink over, consider
© NE Nationalencyklopedin AB