Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

talangsubstantiv~en, ~ertalent, [natural] gifttalanger äv. endowmentshan är en [verklig] talang he is a [really] talented (gifted) person, he is a man of [real] talentunga talanger young talents
obegåvadadjektiv-gåvat, ~eointelligent unintelligent, not very clever; utan talang untalented
färdighetsubstantiv~en, ~erskicklighet skill, proficiency; gott handlag dexterity; talang accomplishmentövning ger färdighet practice makes perfect
frånkännatransitivt verb-kände, -käntman kan inte frånkänna honom en viss talang one can't deny [that] he has a certain talent
medföddadjektiv-föttspeciellt med., om t.ex. blindhet congenital <hos in>; friare om talang el. egenskap o.d. native, innate, inborn, naturalmedfödda egenskaper biol. inherited charactersdet är medfött [hos honom] he was born with it, it comes natural to him
endapronomenmask. endeonly, sole, one; jfr ex.; förstärkande el. framfför allt i nekande satser o.d. singleenda (ende) arvinge till sole heir to…är enda barnet …is an only child[den] enda möjligheten the only possibility (chance)den (resp. det) enda självst. the only one el. person (resp. thing)de enda fören. the only; självst. the only onesvi är inte de enda som tror… äv. we are not alone in believing…en (ett) enda just oneen enda gång just oncebara en enda gång only oncemed ett enda slag at a [single] blowinte en (ingen, inte ett, inget) enda not a single [självst. one]inte en enda av mina vänner not a single one of…hans enda talang his one [and only] (his sole) talent
© NE Nationalencyklopedin AB