Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

talaverbspeak; konversera talkallvarligt talat seriously speakingdet är mycket som talar för att han har gjort det there is a lot that points towards his having done ittala sig varm för recommend sth warmlytala för sig själv talk to oneself; å egna vägnar speak for oneselfresultatet talar för sig självt the result speaks for itselfdet är ingenting att tala om! don't mention it!för att inte tala om… not to mention…tala till speak to, talk to; högtidligt addresstala till punkt finish what one has to saytala emot ett förslag speak against a proposal
verb och partikelverbtala inpå band recordtala omtell <ngt för ngn sb sth>tala inte om det för någon! don't tell anybody!tala utså att det hörs speak up; rent ut speak one's mindtala ut med ngn have it out with sb, thrash it out with sb
klarspråktala klarspråk make things plain
enrumsubsttala i enrum speak privately, speak in private
dialektsubstdialecttala dialekt speak a dialect
osanningsubstfalsehoodtala osanning tell lies, tell a lie
falsettsubstmusik. falsettopl. -stala i falsett talk in a high piping voice
obehindratadverbföra sig obehindrat move freelytala engelska obehindrat speak English fluently
tystadjektivsilent; lugn o. tyst quiet; ljudlös noiselesstyst förbehåll mental reservationvar tyst! be quiet!i det tysta on the quiet
adverbsilently, quietly; t.ex. gå, tala softly, quietlyhåll tyst! keep quiet!hålla tyst med ngt keep sth quiet, keep sth to oneselftala tyst speak lowdet ska vi tala tyst om the least said the better
högreadjektivhigher etc.; se vidare högrang etc. superior <än to>; övre upper
adverbhigher, more highlytala högre! speak louder!, speak up!
rentadverbcleanlytala rent talk properlyalldeles quite, completelyrent av faktiskt actually; till och med evendet är rent av en skandal it is a downright scandalrent ut plainly, outrightrent ut sagt to use plain language
© NE Nationalencyklopedin AB