Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 tackasubstantiv~n, tackorfårhona ewe
1 tackatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tthank; högtidl. express one's thanks (gratitude, acknowledgement[s]) <ngn to sb>tacka och ta emot accept [it] and be grateful (thankful)jo jag tackar jag! det var inte dåligt well, I say!; well, well!tackar som frågar! ung. kind of you to ask!tackar,tackar! thanks a lot!tacka ja (nej) till ngt accept (decline) sth [with many thanks]tacka [ngn] för senast (sist) bjudning el. ung. thank sb for his (resp. her) hospitalitydet har du dig själv att tacka för skyll dig själv! you have yourself to thank (blame) for it; du har velat det you have been asking for itingenting att tacka för! don't mention it!, not at all!, that's all right!tacka för det! naturligtvis of course!; det fattas bara annat I should think so!tacka vet jag… give me…[any day]
3 tackasubstantiv~n, tackorav järn el. bly pig; av guld el. silver bar, ingot; av stål billet
avtackatransitivt verb~de, ~ttackaavtacka ngn thank sb for his (resp. her) services
förhandsubstantivoböjl.t.ex. veta förhand beforehandt.ex. betala, tacka förhand in advance
stjärnasubstantiv~n, stjärnorstar äv. bildl.; mil., gradbeteckning pip; typogr., asterisk asteriskhans stjärna har dalat his star has declined (set)tacka sin lyckliga stjärna för att… thank one's [lucky] stars that…bli stjärna rise to stardomtryck stjärna tele. press the star buttonfödd under en lycklig (olycklig) stjärna …under a lucky (an unlucky) star
återståintransitivt verb-stod, -ståttremain; vara kvar äv. be left [over]det återstår att bevisa it remains to be proveddet återstår för mig endast att tacka er it only remains for me to thank youdet återstår ännu tio minuter there are still…left (to go)det återstårtio lådor att leverera there remain[s]…to be delivereddet värsta återstår the worst is still to come; att göra the worst still remains to be done (att säga to be said)
nejinterjektion(ibland adverb)allm. nonej då! visst inte oh, [dear me,] no!; not at all!; starkare certainly not!nej tack! no, thank you (thanks)!med försvagad innebörd el. ibland rent överflödigt: anknytande o.d. well; uttr. förvåning o.d. oh!nej nu måste jag gå! well, I must be off [now]!nej, nu går det för långt! this is really going too far!nej, vad säger du! you don't say [so]!
substantiv~et, =no; avslag refusalnej meet with a refusal; vid frieri be refused (turned down)rösta nej vote against [the proposal]svara nej [på en fråga] answer no [to…]säga nej till ngt äv. refuse (decline) sthtacka nej [till bjudning] vanl. decline […] with thanks
1 fansubstantiv=, enden Onde the Devilvard.fy fan! hell!, damn!; vulg. fuck!, shit!springa som (av bara) fan run like helldet var [som] fan! well, I'll be damned!vad (var, vem) fan what (where, who) the devil (the hell)det vete fan the devil [only] knowsdet ger jag [blanka] fan [i] I don't care (give) a damn (vulg. fuck) [about that]ge fan i mina saker! don't mess with my stuff!du kan ge dig fan på att… you bet your bloody (svagare damn[ed]) life that…måla fan på väggen make things out to be worse than they aretacka fan för det! I should bloody (svagare damn[ed]) well think so!
2 lutaintransitivt verb~de, ~tvara lutande lean, incline; slutta slope; om t.ex. tak äv. slant; stå snett stand aslant; böja sig bendväggen lutar vanl. the wall is out of [the] perpendiculartendera tend <mot to>jag lutar åt att tacka ja till erbjudandet I am inclined to accept…det lutar nog ditåt vard. it looks like itjag ser nog vartåt det lutar …which way things are goingtransitivt verb~de, ~tlean <mot against>luta huvudet åt sidan lay one's head on one sideluta mera på flaskan så rinner det bättre tilt the bottle [a bit] more…reflexivt verb~de, ~tluta sig bakåt el. tillbaka (fram el. framåt) lean back (forward)luta sig fram mot ngn (ut [genom fönstret]) lean towards sb (out [of the window])luta sig mot lean against (i riktning mot towards)luta sig över lean (bend down) over
© NE Nationalencyklopedin AB