Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

synasintransitivt deponensverbsyntes, syntsvara synlig be seen, be visible, be in evidence; visa sig appear, showvi syns! vard. see you [later]!, be seeing you!fläcken syns inte the spot does not showhuset syns inte härifrån the house can't be seen from here, you can't see the house from heredet syns lång väg it stands (sticks) out a miledet syns [tydligt] att de är släkt it is obvious (evident) that…, it is plain to see that…det syns på honom att han… one (you) can tell by looking at him that he…det syntes på honom you could see it from the way he looked (by his appearance)synas till appear, be seenhan har inte synts till på länge he has not been seen about for a long timeframgå appearsom synes av rapporten as appears (is evident) from the reporthan är som synes svår att övertala as you see it is difficult to persuade himtyckas appear (seem) [to be]det synes mig vara överflödigt to me it appears (seems) [to be]…
förefallaintransitivt verb-föll, -fallitsynas seem, appear
tydligtadverbt.ex. skriva el. tala el. avteckna sig plainly, distinctly; t.ex. synas el. uttrycka sig clearlyjag minns tydligt I distinctly rememberskriva tydligt läsligt write legiblysynas tydligt appear distinctly; framgå tydligt be evidentuttrycka sig tydligt äv. make oneself clear (clearly understood), express oneself explicitly (in clear terms), be explicit
framgåintransitivt verb-gick, -gåttmärkas el. synas be clear (evident) <av from>av detta framgår att… from this it may be concluded (inferred) that…hur länge han var borta framgår inte av boken …does not emerge (is not evident) from the booksom framgår av exemplen… as will be seen (is evident) from the examples…
lysaintransitivt verb och transitivt verblyste, lystskina shine; bländande glare; glänsa gleam; om t.ex. juveler glisten, sparkle; om t.ex. stjärnor äv. glitter, twinkledet lyser i fönstret there is a light on…lysa ngn i ansiktet med en ficklampa shine a torch in sb's face
bildl.lysa med lånta fjädrar strut in borrowed plumeslysa med sin frånvaro be conspicuous by one's absence
partikelverblysa igenomsynas igenom show throughföraktet lyser igenom hans ord there is obvious contempt in…lysa in i rummetshine into…lysa tilllysa upptr. el. göra ljus light up; eg. äv. illuminate; bildl. äv. brighten [up]itr. el. om ansikte o.d. light up, brighten up <av förtjusning with…>
tittaintransitivt verb~de, ~tlook; ta en titt have a look; kika peep, peek; flyktigt glance <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>titta på tv watch television (TV)titta [själv]! look [for yourself]!; för tillämpliga ex. se vidare se
reflexivt verb~de, ~ttitta sig, se se
partikelverb (jfr äv. under se)titta efterse se efterunder setitta framkika fram peep out (forth); synas showsolen tittar fram mellan molnen …peeps out from behind the cloudsnär solen tittar fram …comes out (peeps through)titta hem till ngngo and see…titta hittitta inte hit! don't look this way!vill du tittakomma hit ett tag would you [please] come over here…titta igenomlook (flyktigt glance) throughtitta inkomma in [och hälsa på] look (drop) in <till ngn on…>, come round and see…; gå in call in <tillt.ex. en familj, i affär o.d.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>titta nedtitta ned till oss någon gång come down and see us…titta tillse se efterunder setitta upptitta upp till oss någon gång come up and see us…titta utse äv. titta framovantitta ut ngn närgånget glo på ngn stare sb up and downtitta ut till oss [på landet] come out [into the country] and see ustitta övertitta över till oss någon gång come (call) round [and see us]…
2 visatransitivt verb~de, ~tallm. show; åld., jur. shew; peka point < out (to)>; förete äv. present; visa tecken på exhibit, display, demonstrate; bevisa, utvisa el. äv. provekyrkklockan visar rätt tid (visade 12.15) the church clock tells the right time (pointed to 12.15)detta visar att han är… äv. this shows him to be…undersökningen visade att… äv. the investigation made it plain (revealed) that…visa aktning för ngn pay respect to sbvisa tacksamhet äv. be gratefulvisa en tendens till show (manifest, evince) a tendency tovisa ngn vägen till äv. direct sb tovisa ngn på dörren show sb the doorvisa ngn till hans rum äv. conduct sb to…termometern visar [på] 20 grader äv. the thermometer says (registers) 20°
reflexivt verb~de, ~tvisa sig show oneself; framträda appear; om person äv. make one's appearance; bli tydlig become apparent; synas äv. be seen; om sak äv. manifest itselfdet visade sig att beräkningarna var it turned out (appeared) that…det kommer att visa sig om… it will be seen whether…detta visade sig vara ogenomförbart this (that) proved (was found) [to be] impracticableuppgiften visade sig vara felaktig …proved (turned out) to be erroneous (misleading)visa sig från sin bästa (sämsta) sida appear at one's best (worst), show to best advantage (to disadvantage)
partikelverbvisa framförete show; lägga fram [till beskådande] exhibit, displayvisa invisa in ngn i ett rum show sb into a roomvisa in honom till mig! send him [in] to me!visa omkringvisa ngn i fabriken show sb round the factoryvisa uppt.ex. pass show; ta fram produce; resultat show; t.ex. ett bokslut äv. producevisa ut ngnorder (send) sb out
stickasubstantiv~n, stickorflisa splinter; pinne stickfå en sticka i fingret get a splinter in…mager som en sticka [as] thin as a rakestrump~ [knitting-]needle
transitivt verbstack, stuckit a) ge ett stick el. med nål o.d. vanl. prick; stinga:om t.ex. bi sting; om mygga bite b) köra el. stöta sticksticka hål i (hål på) prick a hole (på flera ställen holes) in; t.ex. ballong el. böld puncture, prick; böld (äv. med.) lancesticka hål på ett argument pick a hole (holes) in an argumentstickaen kniv i ngn stick…into sb, stab sb with…sticka sig prick oneself < on>sticka sig i fingret prick one's finger < with>
stoppa: put, stick; 'köra' thruststicka nyckeln i låset put (insert) the key in[to]…
sömnad. a) med stickor knit äv. utan obj.stickade plagg knitwear (sg.) b) sy stitch
sjö., ha ett djupgående av draw
intransitivt verbstack, stuckitofta opers.det sticker i benet [på mig] I have twinges of pain in my leg
inte sticka under stol med att… make no secret of the fact that…
vard., kila [sin väg] push off, be offstick! clear off!, scram!, beat it!jag måste stickanu I must be off…
partikelverbsticka av mot (från)stand out against, contrast to; om färger äv. clash withsticka emellantr. el. eg. put…betweenitr. el. avbryta interrupt, butt insticka emellan med ett par ord put in…sticka framtr. put (stretch, stick) outitr. stick out; skjuta fram protrude, project; titta fram peep outsticka intr. put (stick, 'köra' thrust)…initr. (kila in) pop (nip) insidesticka nedmed vapen stabsticka ned ngt i… put (stick, 'köra' thrust) sth in[to]…sticka tilltr.sticka till ngn en hundring slip…in[to] sb's handitr.det stack till i mig bildl. I felt a pangsticka upp (tr.) stoppa upp put (stick, 'köra' thrust) up (itr.) skjuta upp el. synas:allm. stick up (out); om växt shoot [up], spring up (itr.) vara uppnosig be cheekysticka uttr. put (stick, 'köra' thrust) outitr. el. skjuta ut stick (stand, jut) out, protrude; kila ut pop out
© NE Nationalencyklopedin AB