Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sympatisubstantiv~n, ~ermedkänsla o.d. sympathy <för for>; uppskattning appreciationsympatier och antipatier likes and dislikessocialistiska sympatier Socialist sympathies (leanings)fatta sympati för ngn take to sbkänna (hysa) sympati för ngn tycke feel drawn to sb; medkänsla feel sympathy for sb
förståelsesubstantiv~nunderstanding; förstående äv. comprehension; sympati äv. sympathyha full förståelse för sympathize with, quite understand
åtnjutatransitivt verb-njöt, -njutitallm. enjoy; respekt el. sympati äv. possess; uppbära el. t.ex. understöd äv. receive, be in receipt ofåtnjuta gott anseende äv. have a good reputationåtnjuta stor popularitet be very popular, be in vogue
själsubstantiv~en, ~arsoul äv. person; hjärta heart; sinne mind; ande spiritkänna själarnas sympati …a spiritual affinityinte en [levande] själ not a [living] soullägga ned hela sin själ i ngt put one's heart and soul into…i själ och hjärta i själva verket at heart; innerst inne in one's heart [of hearts]
stigandeadjektivoböjl.rising; om terräng äv. ascending, climbing; om priser äv. increasing; om ålder advancing; om t.ex. glädje el. vrede mounting; om t.ex. betydelse el. missnöje el. sympati growingstigande efterfrågan growing demandmed stigande intresse with increasing (deepening, mounting) intereststigande tendens rising (upward) tendency (trend)
tyckesubstantiv~t, ~nåsikt opinioni mitt tycke in my opinion, to my [way of] thinking (my mind)smak fancy, likingdet beror på (är en fråga om) tycke och smak it is [all] a matter (question) of taste (opinion)efter (i) mitt tycke according to my taste (liking)stark sympati fancy, inclination <för for>fatta tycke för ngn (ngt) take a fancy (liking) to…likhet likeness, resemblance
© NE Nationalencyklopedin AB