Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sytransitivt verb och intransitivt verb~dde, ~ttsew; t.ex. kläder vanl. make; med. sew (stitch) up, suturesy korsstygn make cross-stitchessy för hand sew by handsy på maskin sew on the machinelåta sy en kostym have a suit made
partikelverbsy fastt.ex. knapp sew on <vid to>; t.ex. ficka som lossnat i kanten sew upsy fast en knapp i rocken sew a button on…sy ise sy fastovansy ihopreva o.d. sew up; t.ex. två tyglappar sew (stitch) together; sår sew (stitch) up, suturesy inminska take invard., sätta i fängelse put…away, put…in [the] nicksy omremake, altersy upplåta sy have…made; korta shorten
ateljésubstantiv~n, ~erstudio; sy~ o.d. workroom
hålsömsubstantiv~men, ~marhemstitchingen hålsöm a hemstitchsy hålsöm hemstitch
trådsubstantiv~en, ~arthread äv. bildl.; grövre äv. yarn; bomulls~ cotton, cotton thread; sy~ sewing thread; i glödlampa filamenthan hade inte en tråd på kroppen he hadn't a stitch on him (on his body)dra i trådarna dirigera pull the stringstappa tråden bildl. lose the threadhans liv hänger på en [skör] tråd his life hangs by (on) a [single] threadfå (ha) ngn på tråden i telefonen get (have) sb on the line
2 lagatransitivt verb~de, ~tlaga [till] allm. make; genom stekning o.d. äv. cook; göra i ordning el. t.ex. måltid prepare, get…ready; speciellt amer. äv. fix; blanda till mixlaga mat cookhon lagar god mat she is a good cook, she cooks welllaga maten do the cookingäta lagad mat en varm måltid have a hot mealreparera repair; speciellt amer. äv. fix; göra hel igen äv. mend; stoppa darn; lappa patch [up]; sy ihop stitch up; tänder fillintransitivt verb~de, ~tlaga [så] att… se till see [to it] that…; ställa om arrange (manage) it so that…
stickasubstantiv~n, stickorflisa splinter; pinne stickfå en sticka i fingret get a splinter in…mager som en sticka [as] thin as a rakestrump~ [knitting-]needle
transitivt verbstack, stuckit a) ge ett stick el. med nål o.d. vanl. prick; stinga:om t.ex. bi sting; om mygga bite b) köra el. stöta sticksticka hål i (hål på) prick a hole (på flera ställen holes) in; t.ex. ballong el. böld puncture, prick; böld (äv. med.) lancesticka hål på ett argument pick a hole (holes) in an argumentstickaen kniv i ngn stick…into sb, stab sb with…sticka sig prick oneself < on>sticka sig i fingret prick one's finger < with>
stoppa: put, stick; 'köra' thruststicka nyckeln i låset put (insert) the key in[to]…
sömnad. a) med stickor knit äv. utan obj.stickade plagg knitwear (sg.) b) sy stitch
sjö., ha ett djupgående av draw
intransitivt verbstack, stuckitofta opers.det sticker i benet [på mig] I have twinges of pain in my leg
inte sticka under stol med att… make no secret of the fact that…
vard., kila [sin väg] push off, be offstick! clear off!, scram!, beat it!jag måste stickanu I must be off…
partikelverbsticka av mot (från)stand out against, contrast to; om färger äv. clash withsticka emellantr. el. eg. put…betweenitr. el. avbryta interrupt, butt insticka emellan med ett par ord put in…sticka framtr. put (stretch, stick) outitr. stick out; skjuta fram protrude, project; titta fram peep outsticka intr. put (stick, 'köra' thrust)…initr. (kila in) pop (nip) insidesticka nedmed vapen stabsticka ned ngt i… put (stick, 'köra' thrust) sth in[to]…sticka tilltr.sticka till ngn en hundring slip…in[to] sb's handitr.det stack till i mig bildl. I felt a pangsticka upp (tr.) stoppa upp put (stick, 'köra' thrust) up (itr.) skjuta upp el. synas:allm. stick up (out); om växt shoot [up], spring up (itr.) vara uppnosig be cheekysticka uttr. put (stick, 'köra' thrust) outitr. el. skjuta ut stick (stand, jut) out, protrude; kila ut pop out
sättatransitivt verbsatte, sattplacera:allm. put, place, set; i sittande ställning seat; sätta stadigt plant, settle; ordna (t.ex. i bokstavsordning) place, arrange; anbringa fit, fix; göra el. t.ex. märke make; lämna leave; iordningställa (t.ex. deg) preparevar ska vi sättaplacera det? where shall we put (place) it?sätta komma put a commasätta friheten högt (högre än…) value freedom highly (more than…)sätta ngn att göra ngt set sb to do sth; ge i uppdrag charge sb with the task of doing sthsättaen blomma i knapphålet (vatten) stick…in[to] one's buttonhole (put…in[to] water)sätta frimärken på ngt put stamps on…, stamp…sätta lite färg på miljön, salladen add some (a touch) of colour to…sätta smak på smaksätta flavour; ge smak åt give a flavour tosätta barn till världen bring children into the worldsätta musik till en dikt set a poem to music
satsa stake; investera investsätta100 kronor på en häst stake (put)…on a horsejag sätter en hundring på att han vinner I bet you…[that] he will win
plantera set; t.ex. potatis plant
typogr. compose, set [up]sättangt för hand set…by hand
intransitivt verbsatte, sattsätta i sken boltkomma sättande[s] come running (dashing)
reflexivt verbsatte, satt~ sig a) sitta ned sit down; ta plats seat oneself, take a seat; placera sig place oneself; ramla fall; slå sig ned el. om fåglar settle, perchvill du inte sätta dig? won't you sit down (take a seat, be seated)?sätta sig [bekvämt] till rätta settle oneself [comfortably]sätt dig här! [come and] sit here!sätta sig [upp] i sängen sit up in…sätta sig i bilen (på cykeln) get into the car (get on the bicycle)sätta sig ned sit downsätta sig vid ratten take the wheelsätta sig att arbeta sit down to…; sätta i gång med att set oneself to…
b) bildl. el. om person put oneself <i en situation in…>sätta sig i förbindelse med… get in touch with…sätta sig i respekt make oneself respectedsätta sig på spela översittare mot ngn bully (domineer over) sbdet kan du [hoppa upp och] sätta dig på! you bet!
c) sjunka el. om t.ex. hus el. mark el. vätska settle; om t.ex. husel.mark äv. subside; om bottensats settle to the bottom; fastna stick, get stuck <i röret in…>lukten sätter sig i gardinerna …sticks (clings) to the curtainsvärken sätter sig i lederna …settles in (gets into) the joints
partikelverb (jfr äv. under ställa)sätta avsläppa av (ngn) put…down (off); vard. dropreservera set aside; pengar äv. set apartsätta av anslå pengar (tid) till… äv. earmark money for (devote time to)…sätta av i full fart set off at full speedsätta dit fast ngnput sb away, run sb in; falskt anklaga (ange) frame sb, set sb upsätta efterngn run after…, chase…; börja jaga äv. start (set out) in pursuit of…sätta sig emot ngn (ngt)opponera sig oppose…; ngt äv. set one's face against…sätta fastfästa fix, fastensätta fast ngt i (på) en vägg fix (attach) sth to…sätta fast ngt med en nål fasten sth [on] with a pin, pin sth onsätta fast ngn put sb away, run sb insätta framta fram put out; till beskådande display; duka fram el. t.ex. mat put…on the table; flytta fram el. t.ex. stolar draw upsätta fram stolar åt gästerna bring up (place) chairs for…sätta för en skärmput (place)…in frontsätta iallm. put in; fälla in:t.ex. ett tygstycke let in; t.ex. en lapp insert; sy i el. t.ex. knapp sew…on; anbringa el. sätta dit:t.ex. ett häftstift applysätta i en kontakt put in a plugsätta i sig mat put away…börja el. om t.ex. värk set in, beginsätta ihopallm. put (personer äv. place)…together; montera ihop äv. assemble; skarva ihop join […together]; kombinera combine; författa el. komponera compose; t.ex. ett program draw up; en artikel turn out; dikta ihop fabricate, make up, concoctsättafoga ihop ngt med ngt annat join sth on to…sätta in (jfr insatt): allm. put…in (inomhus inside); införa insert; installera installsätta in ngt i ngt allm. put sth in[to] sthsätta in en annons put in an advertisement, advertisesätta in [i pärm] filesätta in pengar [på banken] deposit…, put in…[in the bank]sätta in pengar på ett konto pay money into…koppla in el. t.ex. extra vagnar put on; t.ex. extra tåg run; t.ex. extra personal put…onsätta in trupper mil. put in…, engage…, bring…into actionorientera o.d.sätta in ngn (sig in) i ngt acquaint sb (oneself) with…, make sb (oneself) acquainted with…sätta in ngn i ngt äv. initiate sb into…sätta sig in i ngt acquaint (familiarize) oneself with…; t.ex. ett ämne get into…sätta ivägset (dash, run) off <till to>sätta nedeg.:sätta ifrån sig put (set) down; placera lägre put…lower [down]minska:allm. reduce; sänka el. t.ex. anspråk lower; försämra el. t.ex. hörsel impair; försvaga el. t.ex. krafter weakensätta ned priset [på…] reduce (lower, cut) the price [of…]sätta ned [priset på] en vara reduce…[in price], mark down…sätta omplacera om rearrange; plantera om replant, transplantt.ex. ett lån renew, renegotiatesätta påallm. put on; t.ex. plåster äv. apply; t.ex. etikett äv. attach <i båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; montera på fit onsätta på ngt på ngt put sth on…; montera på fit sth on to…sätta på [sig] ngt put on…; säkerhetsbälte fasten…sätta på kaffet (vatten) put the coffee-kettle on (put water on to boil)sätta i gång:t.ex. motor switch on; t.ex. radio turn on; cd-spelare, cd-skiva o.d. put onvulg.sätta på ngn lay (screw) sbsätta sammanse sätta ihopovansätta tilltillfoga, kok. add <i, till to>satsa, offra el. t.ex. tid devote, spend; förlora losesätta till alla krafter do one's utmost[få] sätta livet till lose (sacrifice) one's lifehan kan vara besvärlig (riktigt snäll) när han sätter den sidan till …a nuisance when he is like that (quite nice when he wants to be)sätta uppplacera o.d. el. allm. put…up; resa el. ställa upp äv. set up; uppföra äv. erect; höja el. t.ex. pris äv. raise; hänga upp el. t.ex. tavla hang; placera högre put…higher [up]; ordna t.ex. i bokstavsordning place, arrange; montera mount; ta på sig el. t.ex. min put onsätta upp gardiner hang (put up) curtainssätta upp håret put up one's hairsätta upp ngn på en lista put sb [down] on…sätta upp debitera på ngn (ngns räkning) charge sb with…, put…down to sb (to sb's account)teat., iscensätta stage, mountetablera, starta:t.ex. tidning start; t.ex. affär äv. set up, openuppviglasätta upp ngn emot ngn stir sb up against…sätta sig upp mot ngn set oneself up against…, rebel (rise) against…sätta utställa ut put…out (utanför outside, utomhus outdoors); till beskådande display; vaktpost post, station; plantera ut plant (set) […out]skriva ut:t.ex. datum put down; t.ex. komma put; ange:t.ex. ort på karta mark, show; t.ex. namn givesätta åtansätta pester, worry <med with>; klämma åt clamp down onsätta över
© NE Nationalencyklopedin AB