Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

svaratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. answer; reply; högtidl. respond <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; skarpt el. kvickt retort; reagera respond <med with; to; med att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasby + ing-form>; skriftligen äv. write back <att… [to say] that…>han svarade ingenting (inte) he gave (made) no answer (reply), he did not answer (reply)svara i telefonen answer the telephonesvaraen fråga (ett brev, en annons) el. svara inför rätta för ngt answer…det kan jag inte svara I can't saysvara för a) ansvara för answer (be responsible) for; garantera vouch for, guaranteejag svarar för att det blir riktigt gjort I'll guarantee that…jag svarar inte för följderna I won't answer (won't be answerable) for…svara för sig [själv] answer for oneselfsvara för arrangemanget bekosta sponsor…; ordna be responsible for…svara för kostnaderna stand… b)Sverige svarar för 6 % av produktionen Sweden accounts for…svara mot motsvara correspond to; jfr äv. motsvara; passa fit, suit, agree with, match; fylla el. tillfredsställa (behov o.d.) satisfy, meet, answer
jakandeadjektivoböjl.affirmativeadverbaffirmativelyjakande svar affirmative answersvara jakande reply (answer) in the affirmative
avböjandeadjektivoböjl.ett avböjande svar a refusal, a negative answer < to>adverbsvara avböjande answer in the negative
nickningsubstantiv~en, ~arallm. noddingsvara med en nickning [med huvudet] …a nod [of the (one's) head]sport.:nickande heading; nick header
tilltalsubstantiv~et, =addresssvara på tilltal answer when [one is] spoken to (addressed)vid tilltalbör man on being addressed…
nekandeadjektivoböjl.vanl. negativeett nekande svar avslag a refusaladverbsvara nekande reply (answer) in the negativesubstantiv~t, dömas mot sitt nekande …in spite of one's denial [of the charge] (one's pleading not guilty)
undvikandesubstantiv~t, ~navoiding, avoidanceför undvikande av missförstånd in order to avoid…adjektivoböjl.om t.ex. svar evasiveadverbevasivelysvara undvikande äv. give an evasive answer
kvickadjektiv~tsnabb quick; flink äv. nimble, deft; livlig el. t.ex. om ögon livelyvara kvick [med] att svara be very ready to + inf.spirituell el. slagfärdig witty, quick-witted; ~ o. dräpande el. t.ex. om replik smart
1 målsubstantiv~et, =tal[förmåga], rösthar du inte mål i mun? haven't you got a tongue in your head?sväva på målet hesitate, hum (hem) and haw; svara undvikande be evasivedialekt dialect
besvaratransitivt verb~de, ~tsvara el. lämna svar [på] answer; reply to äv. bemöta; högtidl. respond toalla frågor måste besvaras på examensprov all questions must be attempted (answered)
© NE Nationalencyklopedin AB