Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

svåradjektivdifficult, hard; mödosam heavy, toughallvarligi svårareallvarligare fall in serious cases, in more serious cases; stark. in grave casesett svårt fel misstag a serious error, a serious mistakeen svår förkylning a bad cold, a severe coldha svåra plågor be in great painett svårt prov a severe testen svår sjukdom a serious illnessett svårt slag a sad blowsvår värk severe paingöra det svårt för ngn make things difficult for sbha det svårt a) lida suffer greatly b) slita ont have a rough time of it; ekonomiskt be badly offha svårt för ngt find sth difficult
1 gravadjektivsvår, allvarlig serious
vanskligadjektivsvår difficult, hard; riskabel risky; kinkig awkward
sjögångsubsthigh sea, rough seadet är svår sjögång there is a heavy sea
krävandeadjektivom arbete etc. exacting; svår arduous, heavy; påfrestande, t.ex. om tid trying
krångligadjektivsvår difficult; invecklad complicated; besvärlig troublesome; kinkig awkward; dålig, t.ex. om mage weak
kännbaradjektivmärkbar noticeable; avsevärd considerable; svår severeen kännbar förlust a severe lossett kännbart straff a stiff penalty
svårflirtad och svårflörtadadjektivvara svårflirtad be hard to get round; svår att entusiasmera be hard to please; sexuellt play hard to get
halkasubstslipperinessdet är svår halka på vägarna the roads are very slippery
verbslip; slira skidhalka omkull slip
besvärligadjektivtroublesome; svår hard, difficult; ansträngande trying; mödosam laboriousdet är besvärligt att behöva gå dit it is a nuisance having to go there
© NE Nationalencyklopedin AB