Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

supatransitivt verb och intransitivt verbsöp, supitdrink; starkare boozebörja supa hit the bottlesupa ngn full make sb drunksupa sig full get drunksupa ngn under bordet drink sb under the table
partikelverbsupa ihjäl sigdrink oneself to deathsupa inse insupasupa ned sighit the bottlesupa upppengar drink…away
3 tutatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tvard., supa booze, tipple
börjatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. begin, start; högtidl. commence; ta itu med set about <arbeta working>; inleda, påbörja äv. institute, initiatebörja [att] (+ inf.) begin (etc.) to + inf.; spec. om avsiktlig handlingel.vid opers. vb äv. begin (etc.)+ ing-formbörja dricka supa begin (take to) drinking; vard. take to the bottlebörja motionera take up exercisedet börjar bli mörkt (kallt) it is getting dark (cold)börja om [från början] start afresh, start [all over] againtill att börja med to begin (start) with; först […men] at firstbörja på ngt start on (t.ex. ett arbete set about) sthordet börjar på h …begins with an h
bordsubstantiv~et, =table; skriv~ deskdet ligger på mitt bord bildl. that's my departmentdet är inte mitt bord bildl. that's not my departmentgå från bordet leave the tablelägga korten på bordet put one's cards on the table, show one's hand äv. bildl.föra ngn till bordet take sb in to dinnersupa ngn under bordet drink sb under the tablesätta sig till bords sit down to dinner (lunch etc.)sjö., planka plank, boardom bord on board; se vidare ombordöver bord, se överbord
drickatransitivt verb och intransitivt verbdrack, druckitallm. drink äv. supadricka en kopp kaffe have a cup of coffeedricka te med mjölk have (take) milk in one's teajag dricker aldrig sprit I never touch spiritsdricka ngns skål (en skål för ngn) drink sb's health, drink to (toast) sbhan har druckit är berusad he has been drinkingdricka…i djupa drag take deep (long) draughts of…dricka upp finish, drink updricka ˈur flaskan (sitt glas) empty the bottle (one's glass)dricka ˈur teet drink up (finish [drinking]) one's teadricka sig otörstig quench one's thirst [completely]substantivvard.~tskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasdryckesvaror drinks (pl.)~n, drickor, en (två) dricka läskedryck a lemonade (two lemonades)
fulladjektiv~tfylld o.d. full <av (med) of>; framför allt bildl. filled <av with>; av folk äv. crowded, packeden korg full med frukt äv. a basketful of…det är (vi har) fullt fullbelagt el. fullsatt we are fully booked (full up)vara full av (med) t.ex. idéer be teeming with…hälla glaset fullt fill the glass [up]klottra väggarna fulla scribble all over…
hel el. fullständig full; complete, whole, total; fullkomlig äv. perfect, absolutefullt allvar quite seriously, in real (dead) earnestfull betalning payment in fullnjuta [av] ngt i fulla drag enjoy sth to the fullfullt förtroende complete confidencei full gång in full swing, at full blastfullt pris the full pricefull sysselsättning full employmentmed full säkerhet with absolute certaintyhan är i sin fulla rätt … perfectly within his rightstill fullo in full, to the full, fully
onykter drunk vanl. pred., intoxicated; vard. tipsysupa (dricka) sig full get drunk
© NE Nationalencyklopedin AB