Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

styrkasubstantiv~n, styrkorfysisk el. andlig strength; kraft power, force; hållfasthet strength, solidity, stability; hos dryck el. lösning strength; hos t.ex. drog potencyvindens styrka the force of the windandlig styrka strength of mindha styrka att motstå frestelser have the strength to…det är hans styrka starka sida that is his strong point (his strength, his forte)förlora i styrka lose [in] strength (om t.ex. argument [in] force)trupp force; arbets~ [working] staff, number of hands; antal el. numerär strengthden normala styrkan uppgår till 5000 man the normal strength is…brandkåren ryckte ut med full styrka …in full force
transitivt verbstyrkte, styrktgöra starkare el. befästa strengthen, confirm; ge kraft el. mod fortify, invigorate, refreshforskningsresultaten styrker denna teori …strengthen (confirm) this theorykänna sig styrkt be fortifiedbevisa prove; med vittnen attest, verifystyrka äktheten hos ett dokument äv. authenticatestyrkt avskrift attested (certified) copy
reflexivt verbstyrkte, styrktstyrka sig t.ex. med ett glas fortify (refresh) oneselfstyrka sig med en kopp te äv. have a refreshing cup of tea
ifor-styrkasubstantiv~n, -styrkorNATO-ledd IFORförk. för Implementation Force
fredsbevarandeadjektivoböjl.peace-keepingfredsbevarande styrka peace-keeping force
enighetsubstantiv~ensamförstånd agreementnationell enighet national unityenighet ger styrka unity is strength
muskelstyrkasubstantiv~nmuscular strength, muscularity; ngns fysiska styrka äv. muscle
orksubstantiv~enkraft energy; styrka strength; uthållighet staminahan tappade orken he ran out of steam
identitetsubstantiv~en, ~eridentityfastställa ngns identitet establish sb's identitystyrka sin identitet prove one's identity
bevisatransitivt verb~de, ~tstyrka prove; bestyrka äv. substantiate; leda i bevis demonstrate; göra gällande äv. arguebevisa sin oskuld establish one's innocencevilket skulle bevisas (förk.V.S.B.) geom. which was to be provedförk.QED lat.
beredskapsubstantiv~en, ~erpreparedness, readiness; mil. military preparedness; styrka emergency troops (pl.)ha i beredskap have in readiness (färdig ready, på lager in store)ligga i beredskap mil.el.om t.ex. polis be in a state of alert, be alerted (standing by)
förloratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. lose; lida nederlag äv. be defeated (beaten); i spel äv. lose the gameförlora i intresse el. smak o.d. lose some of its…förlora i styrka (vikt, värde) lose force (weight, value)förlora med 1–0 lose [by] 1–0 (one nil)förlora på affären lose on the bargainman förlorar tid på att… one loses time by + ing-formreflexivt verb~de, ~tförlora sig lose oneself, be lost, disappear <i in>
© NE Nationalencyklopedin AB