Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

studeratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tstudy; läsa äv. read; granska el. t.ex. ett förslag el. ngns ansikte äv. scan, scrutinizestudera en karta study a mapstudera de sociala förhållandena i USA make a study of social conditions…var (vid vilket universitet) studerar han? what university is he [studying] at?studera historia study (read, do) history, be a student of historystudera medicin el. studera till läkare study medicine, be a medical student
medicinsubstantiv~en, ~ermedicinestudera medicin study medicine
dagtidsubstantivoböjl., en, studera dagtid …in the daytime
juridiksubstantiv~enlaw; som vetenskap äv. jurisprudencestudera juridik study [the] law
läsatransitivt verb och intransitivt verbläste, lästallm. read; tyda äv. decipher; framsäga el. t.ex. bön say; deklamera äv. reciteläsa innantill, read; i mots. till 'utantill' (ur boken osv.) read from the book osv.läsa korrektur äv. correct proofsläsa noter read musicläsa ngns tankar read sb's thoughts (mind)har du läst [vad som står i] tidningen? äv. have you seen the paper?sitta och läsa en bok be [sitting] reading a bookläsaen saga för ngn read…to sb
studera study; speciellt univ. readläsa på till examen read [up] for one's degree
undervisa:läsaengelska med ngn ge lektioner give sb lessons in…; lära teach sb…; privat äv. coach sb in…läsa läxor med ngn help (assist) sb with (in preparing) his (resp. her) homework
gå och läsa få konfirmationsundervisning be prepared for one's confirmation
partikelverbläsa igenom ngtread sth [all the way] through, read over sthläsa in en kurs (ett ämne, en roll)learn (study up)…[thoroughly (perfectly)]läsa omen bok o.d. rereadläsa påläxa o.d. prepareläsa uppread [out], read…aloud (out loud) <för ngn to…>; något inlärt say, repeat; t.ex. dikt reciteläsa utläsa slut finish [reading]; uttala pronounceförståvad kan man läsa ut av det här? what can you gather (understand) from this?
vidareadjektivoböjl.adverbytterligare further; mera more; som adv. äv.:dessutom further[more], moreover, also; igen again; längre:i rum farther, further; i tid longerinnan några vidare försök görs kommer situationen att utvärderas before any further attempts are made…vidare meddelas att… it is further[more] reported that…vidare måste vi betänka att vanl. also, we must…vidare sa han att… he also said (furthermore he said) that…se vidaresid. 5 see also…
och så vidare, se under ochtills vidare så länge for the present, for the time being; tills annat besked ges until further notice; en tid framåt for a timemuseet är stängt tills vidare …until further noticeutan vidare [omständigheter] without further ado, without ceremonyutan vidare resolut straight off; genast at once; utan svårighet quite easily; på stående fot off-hand, out of hand; utan varsel without further noticedu kan inte försvinna så där utan vidare …just like that
ingen (inte någon) vidare+ subst. a) ingen nämnvärd no…to speak of b) ingen särskilt bra not (resp. not a) very good…inte vidaresärskilt not very (too, particularly)…han är ingen vidare lärare …not much of a (not a very good) teacherfilmen är inget vidare [bra] …not up to much, …no great shakesdet är inget vidare att el. det är inte vidare roligt (trevligt) att vara it's not much fun (not very pleasant) to…jag är inte vidare förtjust i… I'm not very (particularly) fond of…, I'm not overfond of…jag är inget vidare på att dansa I'm not much (too) good at dancing
beton. part. vid vb on; vb + 'vidare' i betydelsen 'fortsätta att' + vb återges ofta med go on (continue) + ing-form el. continue to + inf. av verbetflyga vidare fly on <till London to…>läsa vidare read on <till sid. 5 to (till)…>, go on reading, continue reading (to read); fortsätta studera continue one's studies
© NE Nationalencyklopedin AB