Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

strykatransitivt verbströk, strukitfara över med handen el. smeka stroke; gnida rubstryka ngn över håret vanl. pass one's hand over (speciellt flera ggr stroke) sb's…stryka eld på en tändsticka strike a matchmed strykjärn o.d. iron; utan obj. do some (the) ironingbestryka el. med färg o.d. coatstryka en vägg paint a wallstrykaväggen en gång till give…another coating (coat of paint)breda på spreadstrykasalva på såret spread…on (apply…to) the woundutesluta el. stryka ut (över) cancel, cut out äv. bildl.; t.ex. ord äv. strike (cross) out, deletestryka ett namn från en lista strike a name off a listavlägsna o.d.stryka håret ur pannan brush one's hair [back] from…stryka svetten ur pannan wipe the perspiration from…; se äv. stryka bortunder strykanedansjö.stryka segel strike sail
intransitivt verbströk, strukitstryka med handen etc. över pass one's hand etc. over; smeka strokedra [fram] el. svepa o.d.planet strök [lågt] över hustaken …swept [low] over the roofsstryka kring huset (knuten) prowl round about…; jfr äv. stryka omkringunder strykanedan'backa'stryka på foten [för] bildl. give in [to]
reflexivt verbströk, strukitstryka sig mot rub againststryka sig över pannan, håret pass one's hand over one's…stryka sig från en lista lämna återbud scratch (strike out) one's name
partikelverbstryka bortt.ex. en hårslinga, en tår brush away; torka bort wipe off; gnida bort rub outstryka förstryka för ngt [med rött] mark sth [in red]stryka medvard., die, perishstryka nedförkorta cut downstryka omkring i skogarnaom rovdjur, rövare o.d. prowl…stryka omkring på gatorna t.ex. om ligor prowl (roam) the streetsstryka påt.ex. salva spread, applystryka underunderline; bildl. äv.:betona emphasize, stress; påpeka point outstryka övert.ex. ett ord cross (strike) out, cancel, delete
mothårsadverbagainst the furstryka ngn mothårs bildl. rub sb [up] the wrong way
smekatransitivt verbsmekte, smektcaress; stryka stroke [gently]; kela med fondle
medhårsadverbwith the furstryka ngn medhårs bildl. rub sb [up] the right way
strykningsubstantiv~en, ~ar (jfr stryka)med handen o.d. stroke, stroking; gnidning rub, rubbingmed strykjärn ironingmed färg (tjära etc.) coating; konkr. coat [of paint (tar etc.)]uteslutning el. utstrykning el. överstrykning cancellation, cancelling etc.; jfr stryka; nedskärning cut
strukenadjektivstruket, struknastruket mått level measureen struken tesked [socker] a level teaspoonful [of sugar]; jfr äv. stryka
avföratransitivt verb-förde, -förtföra bort remove, carry…offstryka cancel, cross out <ur räkningen in (from) the bill>avföra från dagordningen remove from the agenda
3 rullasubstantiv~n, rullormil. list; civil äv. roll, registerstryka ngn ur rullorna mil. strike sb off the list
strecksubstantiv~et, =penn~ el. penseldrag o.d. stroke; linjeel.skilje~ line; strimma streak äv. miner.; tank~ dash; på skala mark; kompass~ point; vid markering scorestryka ett streck över draw a line throughlåt oss dra (stryka) ett streck över det bildl. let's forget it, let's wipe the slate cleanrep cord, line; för tvätt [clothes] line
bestrykatransitivt verb-strök, -strukitöversmeta smear, daub; med färg o.d. give…a coat[ing] <med of>överfara el. stryka över skim; mil. sweep, cover; längs efter rake, enfilade
© NE Nationalencyklopedin AB