Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

struntsubstantiv~etrubbish, trash; struntprat nonsense, rubbishprata strunt talk nonsense (rubbish)
tramsaintransitivt verb~de, ~tvard. be silly, fool around; prata strunt talk drivel
aschinterjektionoh!, pooh!; strunt i det don't bother, never mind
tjafssubstantiv~etvard., prat drivel, twaddle, cobblers; strunt el. smörja rubbish; krångel fuss
pratsubstantiv~etsamspråk talk, chat; små~ chit-chat; pladder chatter; snack el. strunt~ twaddle, nonsense; skvaller gossip[sånt] prat! nonsense!, rubbish!inget prati klassen ! no talking!löst (tomt) prat idle talk
struntaintransitivt verb~de, ~tstrunta i inte bry sig om not bother about; inte ta någon notis om äv. ignorejag struntar i att gå dit I won't bother about going (bother to go) therejag struntar i läxorna! äv. hang (starkare blow)…!det struntar jag [blankt] i! I don't care a hang (a hoot) [about that]!, I couldn't care less!strunt[a] i det! never mind!, forget (skip) it!
skitsubstantivvard.~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasexkrementer shit; djurs droppings (pl.), kors äv. muckskrämma skiten ur ngn vulg. scare sb shitless~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknassmuts filth; svagare dirtoböjl., ettskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasskräp [damned] junk (trash)han gjorde inte ett skit he did not do a bloody (amer. goddam, vulg. fucking) thingoböjl., enstruntsnacka skit talk rubbish; vulg. talk bullshit; småprata chew the fat~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasperson bastard, rotter; vulg. shit, scumbagoböjl.som utropskit [också]! hell!; starkare shit![det är] skit samma it's all the same, it doesn't matter a damn
kostatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tcost; belöpa sig till go (amount, run) tohur mycket (vad) kostar… how much (what) does…cost?, how much is…?; om ersättning för prestation (t.ex. lagning, klippning o.d.) ofta how much do I (resp. we) owe you for…?det kostar ingenting äv. there is nothing to pay (no charge)du måste fråga vad det kostar …ask the pricekosta vad det kosta vill bildl. no matter what (never mind) the coststrunt i vad det kostar! hang the expense!det kostar mer än det smakar it costs more (is more trouble) than it is worth
kosta ˈpå a) lägga ut el. offra spend (pengar äv. lay out) <på ngn (ngt) on sb (sth)>kosta på ngn ngt go to the expense of giving sb…han har kostathuset en hel del he has spent a good deal on…kosta på sig ngt treat oneself to sthhan kunde åtminstone ha kostat på sig att tacka he might at least have… b)vara svårt, besvärligt, prövandedet kostar it is trying (är ansträngande a great effort) <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>
© NE Nationalencyklopedin AB