Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

strängtadverbseverely, rigorously, strictly etc.; jfr strängsträngt bevakad closely guardedsträngt förbjudet strictly prohibitedhålla strängtreglerna observe…rigorously, insist (lay stress) on…strängt personlig strictly personalsträngt taget strictly (properly) speakingsträngt upptagen fully occupied
ansträngatransitivt verb-strängde, -strängtallm. strain; trötta el. t.ex. ögonen tire; uppbjuda el. t.ex. sina krafter exert; sätta på prov tax, tryanstränga sin hjärna rack one's brainsanstränga sina resurser tax one's resourcesreflexivt verb-strängde, -strängtanstränga sig exert oneselfanstränga sig till det yttersta exert oneself to the utmost
straffsubstantiv~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaspåföljd allm. punishment; jur.:vite penalty; böter fine; dom sentenceett strängt straff a severe punishment; genom dom a severe (alltför strängt harsh) sentencelagens strängaste straff the maximum penaltytidsbestämt straff fixed term [of imprisonment]avtjäna ett straff serve a sentence, serve (do) timefå sitt straff be punishedgå fri från straff escape punishmentsom straff as a (by way of) punishment~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknassport. penalty; jfr äv. straffspark~en, ~ar el. =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaskortsp. penalty
hemligadjektiv~tallm. secret <för from>; dold äv. concealed, hidden; [skeende] i smyg äv. clandestinehemligt (strängt hemligt) på dokument secret (top secret)hemlig agent secret agenthemliga papper secret (confidential, top-secret) documentshemligt samförstånd secret understanding; maskopi collusionhemligt [telefon]nummer ex-directory (amer. unlisted) numbervi höll det hemligt för honom we kept it secret (a secret) from him
egentligenadverbi själva verket really, in reality, actually; strängt taget strictly (properly) speaking; när allt kommer omkring after all; rätteligen by rights; närmare bestämt, precis exactly; ibland utan motsv. i eng.jfr ex.hon är egentligen ganska söt she is rather pretty, reallyvad spelar det egentligen för roll? after all, what does it [really] matter?vad menar du egentligen med det? what exactly do you mean by that?
hårtadverbintensivt el. kraftigt hard; strängt severely; stadigt tight; mycket [very] much resp. very; jfr ex.hårt beskattad heavily taxedvara hårt packad be tightly packedhårt spänd lina very tense…arbeta hårt work harddra åt hårt (hårdare) tighten very much (more)krama ngn hårt hug…tightdet känns hårt bittert it feels bitterta ngt hårt bildl. take…hard (very much to heart)
1 strängadjektiv~thård el. omild etc. severe; mer vard. hard; starkare el. obevekligt ~ rigorous; bestämd el. principfast el. noga strict, rigid; krävande exacting; bister el. allvarlig el. om sätt, min o.d. stern, austerestå under strängnoggrann bevakning be under close surveillancehålla sträng diet be on a strict dietsträngt klimat a severe (hard, rigorous) climatesträng kontroll strict (rigorous) controlstränga regler strict (stringent) ruleslagens strängaste straff the maximum penaltysträng uppfostran a strict upbringingvara sträng mot be severe (mot barn strict) with, be hard on, treat…severely
nogaadverbprecis o.d. precisely, exactly accurately; ingående closely; in i minsta detalj minutely; strängt strictly; omsorgsfullt carefullyakta sig noga för att (+ inf.) take great (good) care not to + inf.hålla noga reda på böckerna keep a careful (a strict) check on…lägga noga märke till… note (mark)…carefullynoga räknat strictly [speaking]jag vet inte så nogahur (när) I don't know [very (quite)] exactly…adjektivoböjl.omsorgsfull careful; samvetsgrann scrupulous; kinkig particular <med (om) ngti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout (as to)…>; jfr äv. noggrannvara noga med att (+ inf. äv.) make a point of + ing-formdet är inte så noga [med det]! it's not all that important!
upptagenadjektiv-taget, -tagnasysselsatt busy <med att arbeta working>; occupied, engagedjag är upptageni kväll: bortbjuden o.d. I am engaged…, I have an engagement for…; av arbete I shall be busy…jag är strängt upptagen I am very busy (pressed for time)upptagen av tanken på preoccupied by the thought ofupptagen på annat håll otherwise engagedinte ledig occupied; reserverad bookedplatsen stolen är upptagen the seat is taken el. occupied (reserverad has been engaged el. booked)toaletten (apparaten) är upptagen …is occupied, somebody is using…det är upptaget tele. the line is engaged
© NE Nationalencyklopedin AB