Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sträckasubstantiv~n, sträckoravstånd samt väg~ distance; väg~ äv. stretch of road; del~,äv. sport., ban~ sectionsträckanStockholm-Åbo the route…tillryggalägga en sträcka [på 5 km] cover a distance [of…]tillryggalagd sträcka distance covered (run)vi fick gå en del av (hela) sträckan …part of the (the whole) way
transitivt verbsträckte, sträckträcka ut el. spänna el. tänja stretch; ut~ äv. extendsträcka…hårt (ordentligt) stretch…tightsträcka kölen [till en båt] lay [down] the keel [of a vessel]sträcka en lina sjö. stretch a ropemed.sträcka en muskel (sena) pull (strain) a muscle (a tendon)sträcka vapen lay down one's arms, capitulate
intransitivt verbsträckte, sträcktsträcka på benen äv. i betydelsen 'röra på sig' stretch one's legssträcka på halsen stretch one's neck, crane one's necksträcka på sig tänja och sträcka stretch [oneself], give a stretch; räta på sig straighten oneself upom flyttfåglar migrate
reflexivt verbsträckte, sträckt~ sig a) tänja och sträcka stretch [oneself]sträcka sig efter ngt reach [out] for sth b) friare:ha viss utsträckning stretch, range; framför allt bildl. extend; bildl. äv. go; löpa runbergskedjan sträcker sig från A till B …stretches (ranges) from A to Bägorna sträcker sig ända till floden …extend as far as the riverjag kan sträcka mig till 100 kronor I can go as far as…jag kan inte sträcka mig längre än så that is the furthest I can goanteckningarna sträcker sig över fem år …extend over a period of five years
partikelverbsträcka framt.ex. handen put outsträcka uppt.ex. handen put up, raisesträcka uttr. räcka ut put out; dra ut el. spänna stretch; bildl. el. förlänga extend; i tid äv. prolongsträcka ut sig [i gräset etc.] stretch oneself out (lie down full length) [on…]itr. ta ut stegen step out; om häst gallop at full speedlåta hästen sträcka ut give one's horse its head (the reins)
utsträckatransitivt verb-sträckte, -sträcktskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse sträcka utunder sträcka
omspännatransitivt verb-spände, -späntsträcka sig över cover, extend (stretch) over, span; omfatta embrace
gevärsubstantiv~et, =speciellt mil. rifle; t.ex. jaktgevär gunsträcka gevär mil. lay down one's armsi gevär! to arms!
stegatransitivt verb~de, ~tstega [upp] en sträcka pace (step) [out]…; amer. walk off…intransitivt verb~de, ~tstridestega in (ut) stride (march) in (out)
sträckningsubstantiv~en, ~arsträckande stretching etc.; jfr sträcka; ut~ extension; riktning direction; lopp o.d. el. t.ex. flods running; t.ex. dalgångs liefå en sträckning muskelsträckning pull (strain) a muscle
omfattatransitivt verb~de, ~tinnefatta el. inbegripa comprise, include, comprehend; innehålla contain; sträcka sig över extend (range) over; täcka coveransluta sig till el. t.ex. en lära el. nya idéer embrace; en teori hold
vapensubstantivvapnet, =redskap weapon äv. bildl.; koll. arms (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaskoll. weaponryhemligt vapen secret weaponkonventionella vapen conventional weaponsbära (föra) vapen bear (carry) armsnedlägga vapnen el. sträcka vapen lay down [one's] arms, surrender <för ngn to sb>med vapen i hand med vapenmakt by force of arms, by armed forcegripa till vapen take up armsmil. arm [of the service], branch of the fighting servicesherald. coat of arms, arms (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasätts äv. crest
spänna (jfr spänd)transitivt verbspände, späntsträcka [ut] o.d. el. t.ex. snöre stretch; dra åt el. t.ex. rep tighten; muskler stretch; anstränga el. t.ex. krafter el. nerver el. röst strainspänna en fjäder tighten a springspänna hanen på ett gevär cock a gunspänna ögonen i ngn fasten (rivet) one's eyes on sb
intransitivt verbspände, späntkännas trång el. om plagg be [too] tight <över bröstet across…>spänna över omspänna:sträcka sig över cover, extend over; omfatta embrace
reflexivt verbspände, spänt~ sig a) eg. tense oneself, be tense, be tensed-up b) anstränga sig strain (brace) oneselfspänn dig inte! relax! c) vard., spela tuff put on a show
partikelverbspänna avspänna av [sig] unfasten; med rem unstrap; med spänne unbuckle, unclasp; ta av [sig] take off, undovard.spänn av! relax!, take it easy!, cool it!spänna fastspänna fast ngt fasten (med rem strap, med spänne buckle) sth on <vid to>spänna fast säkerhetsbältet fasten…spänna frånspänna från [hästen] unharness (unhitch) the horsespänna förspänna för [hästen] harness (hitch) the horsespänna på [sig]skidor el. skridskor put onspänna upplossa:allm. undo, unfasten; med rem unstrap; med spänne unclasp, unbuckleparaply el. lina put upspänna utsträcka stretchspänna ut bröstet expand…spänna ut magen distend…spänna åttighten, pull (draw)…tight[er]spänna åt bältet ett hål till tighten…up one hole more
längdsubstantiv~en, ~erallm. length; kropps~ el. höjd height; kropps~ äv. stature, tallness; utförlighet lengthiness; fonet. äv. quantityresa sig (sträcka ut sig) i hela sin längd draw oneself up to one's full height (stretch oneself out full length)i längden in the end (the long run); med tiden in the course of time; hur länge som helst indefinitelyvinna med två längder win by two lengthsskära (mäta) ngt på längden cut sth lengthwise (measure the length of sth)den är en meter längden …long (in length)se längdhoppförteckning register, listvete~ el. ung.flat long-shaped bun; fläta el. ung. [long] bun plait
© NE Nationalencyklopedin AB