Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

stillaadjektivoböjl.adverbattr. adj.:inte upprörd calm; stillsam el. lugn quiet; orörlig immovable; fridfull peaceful; tyst silent; som man inte yppar:om t.ex. förhoppning secret; om t.ex. tvivel private
pred. adj. (äv. adv.).[var (stå)] stilla! rör dig inte keep still!, don't move!hålla kameran stilla hold the camera steadyligga (sitta osv.) stilla lie (sit osv.) still; hålla sig ~ keep still (lugn el. tyst quiet); inte röra sig not movestå stilla inte flytta sig stand still, not move (stir); om t.ex. fabrik el. maskin stand (be) idle; om vatten be stagnantdet står stilla i huvudet [på mig] my mind is a blank, I just can't think [any more]tiden står stilla time stands still
transitivt verb~de, ~tt.ex. begär el. hunger el. nyfikenhet el. vrede satisfy, appease; kuva el. t.ex. passion subdue; lindra el. t.ex. lidande, smärta alleviate, soothe; lugna quietstilla blodflödet staunch the bleeding
Stilla havetthe Pacific [Ocean]
stilladjektiv och adverbse stilla
hungersubstantiv~nallm. hunger <efter for>; svält äv. starvationstilla hungern (resp. den värsta hungern) appease (resp. take the edge off) one's hungerjag dör av hunger vard. I'm starving
lugnsubstantiv~etom vatten o. luft calm; shelter; ro el. frid peace; sinnesjämvikt calm; fattning composure; självbehärskning self-control, self-possessionlugnet före stormen the lull (calm) before the stormlugn i stormen! take it easy!, don't get excited!, hold your horses!bevara lugnet keep calmi lugn och ro in peace and quietadjektiv~tcalm; stilla quiet; fridfull peaceful; inte orolig (om person, pred.) easy in one's mind; fattad composed; med bibehållen behärskning self-possessed; om mönster quiet; om färg subdued, quietdå kan jag känna mig lugn that sets my mind at restpatienten har haft en lugn natt …restful nightmed lugnt samvete with an easy consciencei de lugnaste vattnen går de största (fulaste) fiskarna still waters run deep
sinnesubstantiv~t, ~nfysiol. sensede fem sinnena the five sensesett sjätte sinne a sixth sensevid sina sinnens fulla bruk in full possession of all one's senses (faculties)
själ el. förstånd mind; sinnelag disposition, naturelugna [de upprörda] sinnena …people's [excited] mindsha sinne för känsla för (t.ex. humor, proportioner) have a sense of; ha förståelse för (t.ex. naturen) have a feeling for (an appreciation of); ha blick för (t.ex. det sköna) have an eye forha sinne för affärer have an eye for business, have business acumenhandla efter sitt eget sinne …at one's [own] discretionman vet inte vad han har i sinnet …is up tojag tänkte i mitt stilla sinne …to myself, …inwardlysätta sig i sinnet att (+ inf.) set one's mind on + ing-formvara ung till sinnet be young at heart
länge (jfr längre, längst)adverblong (speciellt i nek. o. fråg. satser), [for] a long time (speciellt i jak. satser)länge om t.ex. film have a long run, be on for a long timehon kunde aldrig sitta stilla länge …sit still for longsitta uppe länge sit up late; som vana keep late hourssova länge sleep latejag har bott här ganska länge …[for] quite a long timetillräckligt länge long enoughhur länge…? how long…?hur länge stannar du? [for] how long are you staying?jag har bott här lika länge som du …just as long as you [have][inte] på länge [not] for a long timevar har du varit länge? …all this time?jag väntar här länge …in the meantimesitt ner så länge! take a seat while you wait!ta det här så länge! take this just for now!än[nu] så längehar ingenting hänt so far (up to now)…länge [som] konj. as long as; medan ännu whileför länge sedan a long time agoför inte [så] länge sedan not [so (very)] long agodet är länge sedan it is a long time agodet är länge (inte länge) sedan han for it is a long time (not long) since…det var länge sedan vi sågs! it's a long time since we met (saw each other)!; vard. long time no see!
tystadjektiv=allm. silent; fåordig äv. taciturn; lugn el. om t.ex. gata el. person quiet; ljudlös noiseless; stillatigande el. om t.ex. samtycke tacittyst förbehåll mental reservationden tysta majoriteten the silent majorityen tyst minut a minute's silencetysta steg noiseless (soft) footstepstyst som i graven as silent as the gravedet var tyst och stilla i rummet (på gatan) the…was absolutely quietplötsligt blev det tyst i rummet …there was silence (it was quiet) in the roombli tyst tystna become (fall) silent; vard. dry uptyst på ngn get sb to be silent; vard. get sb to shut up, shut sb upvar tyst[a]! be quiet!, silence!verka i det tysta …on the quiet, …in a quiet way, …privatelyadverballm. silently, quietly osv.; jfr tyst; t.ex. åse ngt in silence; t.ex. gå el. tala softly, quietlyhåll tyst! keep quiet!hålla tyst med ngt keep sth quiet (to oneself), keep quiet (vard. mum) about sth, not let sth [come (leak)] outläsa tyst read silentlytala tyst speak low (in a low voice)det ska vi tala tyst om we had better say nothing about that, the least said, the bettertala tystare speak softer (lower)interjektionhush!tyst nu! quiet (silence, hush) [now]!
hållatransitivt verb och intransitivt verbhöll, hållitt.ex. med handenel.i viss ställning holdhålla huvudet stilla hold (längre tid keep) one's head stillhålla händerna för öronen hold (sätta put) one's hands over one's earshålla [i] ngt [åt ngn] hold sth [for sb]hålla hårt om (i) ngt hold sth tightbibehålla el. hålla i visst skick keephålla balansen keep one's balancehålla farten keep up the speedhålla [till] höger keep [to the] righthålla kursen sjö.el.bildl. keep on coursehålla vikten keep one's weight downhålla sitt löfte keep one's promisehålla en plats [åt ngn] keep (save) a seat [for…]hålla tiden inte överskrida tiden manage in timeaffärerna håller stängt (öppet) …are closed (open)hålla ordning [omkring sig] keep things tidyhålla rent hemma keep the house cleanhålla ngt för sig själv tiga med keep sth to oneself
transitivt verbhöll, hållitförsvara holdhålla ställningarna a) mil. hold one's position b) bildl. hold the fortkosta på [sig] keephålla ngn med mat kosta på keep sb in food; tillhandahålla furnish (supply) sb with foodgenomföra, anordna hold; framföra:t.ex. föredrag give, deliver; t.ex. tal äv. makehålla ett möte hold a meetinghålla gudstjänst hold (leda conduct) [divine] servicevid vadhållning bet < on>jag håller en hundring på att han vinner I bet you a…[that] he will winanse considerjag håller [det] för troligt att I think (consider) it likely…hållangt kärt (heligt) hold…dear (holy)
intransitivt verbhöll, hållitvara stark nog:bibehållas el. vara slitstark el. äv. bildl. last; om kläder äv. wear; om t.ex. rep el. spik holdglaset håller (höll) …won't (didn't) breakteorin håller inte …doesn't hold [water], …is not valid; vard. …won't washoch det håller gäller än and this still applieshålla för påfrestningen bear…, stand…färdas i viss riktning:fortsätta keep; ta av turn; sjö. stand <på (mot) for>hålla a) hävda:t.ex. sin mening stick (adhere) to; t.ex. rättigheter stand on b) vara noga med make a point ofhålla på formerna (sin värdighet) stand on ceremony (one's dignity) c)satsahållaen häst bet (put one's money) on…, back…hålla på ett lag support a team
reflexivt verbhöll, hållit~ sig a)med handen el. händernahålla sig i handtaget hold on to… b) i viss ställning hold oneself; förbli el. vara keep [oneself]; förhålla sig keep; förbli remain, stayhålla sig frisk keep fit (in good health)hålla sig hemma stay at homehålla sig lugn keep (stay) calmhålla sig ren keep [oneself] cleanhålla sig stilla inte röra sig keep (hold oneself) stillhålla sig vaken stay awakehålla sig väl med ngn keep in with…hålla sig för sig själv keep [oneself] to oneself c) behärska sig restrain (betr. naturbehov äv. contain) oneselfhålla sig för skratt keep oneself from laughinghan kunde inte hålla sig för skratt he could not help laughing d) stå sig:om t.ex. matvaror keep; om väderlek last e)ha, kosta på sighålla sig med bil keep a carhålla sig med kläder själv keep oneself in… f)hålla sig till ngt:inte lämna keep (stick) to; rätta sig efter followhålla sig till ämnet stay on the subject
partikelverbhålla avtycka om be fond of, be attached tohålla bortakeep…offhålla sig borta keep (stay) away <från from>hålla efterhålla efter ngn övervaka keep a close check on (a tight hand over) sbhålla efter ogräs o.d. keep downhålla emothålla fast ngn (ngt)hold […fast]hålla [stadigt] fast i keep [firm] hold ofhålla fast vid bildl. stick (hold) to; t.ex. åsikt äv. adhere to; t.ex. krav insist onhålla sig fast i hold on (cling) tohålla framhold outhålla sig frammese ex. under frammehålla förhålla för näsan hold one's nosehålla för öronen hold (sätta put) one's hands over (stop) one's earshålla ihålla i ngt [åt ngn] hold sth [for…]hålla i fast ngt hold (keep hold of) sth; för att stödja sig hold on to sthhålla i sig [i handtaget] hold on [to…]hålla ifrånhålla…ifrån sig keep…off (away; på avstånd at a distance)hålla sig ifrån ngn keep away from…, avoid…hålla i gångtr.hålla ngt i gång keep sth runningitr. el. festa partyhålla ihoptr.:samman (eg. o. bildl.) keep…togetheritr.:samman (eg. o. bildl.) keep together; vara lojal, vard. äv. stick together; inte gå sönder hold togetherhålla indra in pull inhäst pull uphålla inneinomhus keep…in[doors]hålla sig inne keep indoorst.ex. lön withhold, keep…backhålla inne tiga med keep…to oneselfhålla isärkeep…aparthålla isär begreppen keep the ideas aparthålla kvarfå att stanna kvar keep; fördröja äv. detain; fasthålla holdhålla sig kvar [manage to] remain (stay)hålla med ngninstämma agree with sb; vard. go along with sbhålla nerebildl. el. om t.ex kostnader keep…downhålla om ngnhold (ta put) one's arms round sbhålla om ngn hårt hold…tighthålla påvara i färd medjag håller på och lagar mat I'm [busy] cookinghålla på med ngt be busy with…; arbeta äv. be at work upon (engaged on)…vad håller du på med? what are you doing [just now]?; irriterat what do you think you're doing?fortsätta go (keep) on; vara last; vara i gång be going onjag höll på ett år för att få den färdig it took me a year to…vara nära atthålla på att (+ inf.) be on the point of + ing-formjag höll på att ramla vanl. I almost (very nearly) fellhålla tillvara el. vistas be; vard. hang out; påträffas el. om djur be met with; bo livevar håller han till? äv. where is he to be found?hålla tillbakahejda keep…back; återhålla el. hämma restrainhålla undanväja keep out of the way <för of>behålla försprånget keep the lead~ god fart keep a good speedhålla sig undan gömd keep in hiding <för from>; friare lie lowhålla uppupplyft hold uphålla upp dörren för ngn vanl. open the door to sbhålla uppeuppbära hold…up; hålla på plats äv. keep…up; stötta äv. supporthålla ngn uppe vaken keep sb uphålla sig uppe inte sängliggande keep on one's legs, stay uphållamodet o.d. uppe keep up…hållapriserna o.d. uppe keep…uphoppet höll mig uppe hope kept me goinghålla uträcka ut hold oututhärda hold out; inte ge tappt hold on, persevere; vard. stick (tough) it [out]hålla utanförhålla ngn (hålla sig) utanför bildl. keep sb (keep) out of sth
© NE Nationalencyklopedin AB