Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

stavatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tspellhan stavar bra (dåligt) he is a good (bad) spellerstava fel på ett ord spell…wrong, misspell…stava rätt spell correctlyhur stavas (stavar man [till]) det? how do you spell it?, how is it spelt?stava sig igenom spell out
skrivaintransitivt verb och transitivt verbskrev, skrivitallm. write; stava äv. spell; hastigt [o. slarvigt] scribble; på dator o.d. type; t.ex. kontrakt el. testamente draw upskriva ren[t]… copy out…, make a fair copy of…skriva snyggt (fult) write a good (bad) handskriva på dator el. skriva [på] maskin typeskriva i en tidning write for (contribute to) a paperskrivabeloppet med bokstäver set out…in writingskriva med blyerts (tryckbokstäver) write in…skrivaen roman be working at…skriv till henne att write and tell her…skrivagården på sin son assign…away to (settle…on) one's sonskriva sig i Stockholm have (get) oneself registered in…
partikelverbskriva avkopiera copy [out], transcribe; plagiera copy; vard. cribse avskrivaskriva ihopbokstäver o.d. join…together in writingskriva ihop…i ett ord write…in one word, write…solidskriva införa in enter [up] <i bok o.d. in…; lista on…>; föra över, t.ex. uppsats copy out <i skrivbok in…>skriva in en elev enter a pupilskriva in sig vid ett universitet register at a university; amer. matriculate; se äv. inskrivenskriva ned (ner)anteckna write down, set (put) down […in writing]hand., reducera write down <till to>; depreciate <med 10 % by…>; devalvera devalueskriva ompå nytt rewriteskriva påtr.:t.ex. lista, växel write one's name on; t.ex. check på baksidan endorseitr.:skriva sitt namn sign; gå i borgen stand surety <för ngn for sb>; för t.ex. fotbollslag sign onskriva undersign (put) one's name to…; utan obj. sign [one's name]skriva under på… bildl. subscribe to…, endorse…skriva uppantecknaskriva upp ngt på t.ex. svarta tavlan write sth on…skriva upp ngn[s namn] take down sb's namedebitera put…down <på ngn to sb['s account]>, charge <på ngns konto to sb's account>hand., höja värdet på write up; revalvera revalueskriva ututfärda write out; på dator o.d. type; på skrivare print; skriva ren copy out; check, räkning äv. make outskriva ut ngn från sjukhus discharge sb…skriva ut recept på medicin write out a prescription for…skriva överskriva över gården på sin son assign…away to one's son, settle…on one's son
3 rättadjektiv=riktig right, correct; tillbörlig proper; rättmätig rightful; sann el. verklig true, real; rättvis fair, justrätt ska vara rätt fair is fairom rätt ska vara rätt by rights, if we are fair, in all justicedet är rätt that's rightdet var rätt av henne att (+ inf.) it was right of her to + inf., she was right to + inf. (in + ing-form)det är inte mer än rätt [att…] it's only fair [that…][det är] rätt åt honom! serves him right!det enda rätta the only right thingden rätte the right man; vard. Mr Rightden rätta the right woman; vard. ibl. Miss Righti ordets rätta bemärkelse in the proper sense of the wordhär är inte rätta platsen att (+ inf.) this is not the [right] place to + inf.i rätt tid in [due] time, on timeett ord i rättan tid …in seasonöverlämna ngt till den rätte ägaren …the right (rightful) owneri rätt[a] ögonblick[et] at the right moment
adverbkorrekt rightly, correctly; efter vb ofta äv. righträtt avskrivet intygas True Copy, true (correct) copy certified byeller rättare [sagt] or rather (more correctly)går din klocka rätt? is your watch right?det kan aldrig ha gått rätt till there must be (have been) something wrong here (there)handla rätt do the right thinghöra rätt hear righträkna rätt antal count right; räknetal do it (work it out) right; bildl. be right [in one's calculations]saken är inte rätt skött …not properly handledstava rätt spell correctlyträffa rätt hit the mark; bildl. hit upon the right thingförstärkande:riktigt quite; något försvagande:tämligen fairly; ganska (vanl. gillande) pretty; (vanl. ogillande) ratherjag trivs rätt [så] bra med arbetet I get on quite (pretty) well with…jag tycker rätt bra om henne I quite like herfilmen är rätt [så] bra äv. …not [too (so)] badrätt och slätt simplyhan är rätt och slätt en bedragare he is a swindler pure and simplerätt som det var plötsligt all at once, all of a sudden, suddenlyrätt som jag satt där just as I was sitting thererakt straight, direct, right; se ex. under raktduken ligger snett, lägg den rätt! …put it straight!tavlan hänger upp och ned, vänd den rätt! …turn it right side up!rätt så! sjö. steady [as she goes]!rätt i (åt) norr due northbo (gå) rätt över gatan …straight across the streetfå (leta, ta) rätt, se ex. under reda
© NE Nationalencyklopedin AB