Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

staresubstantiv~n, stararzool. starling
stirrandeadjektivoböjl.staringstirrande blick stare, fixed look; tom vacant looksubstantiv~tstaring osv.; jfr stirra; stare, gaze
bligaintransitivt verb~de, ~tstirra stare; ilsket glare <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>
glointransitivt verb~dde, ~ttstare; argt el. vilt glare; dumt, med öppen mun gape <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>
stintadverbse (stirra) stint på ngn look (stare) hard at sbse ngn stint i ögonen look sb straight in the eye
fixeratransitivt verb~de, ~tfix äv. foto.; skarpt betrakta äv. look fixedly (stare hard) atfixera sig på psykol. have a fixation on
stortadverbgreatly, largely; i nekande sats vanl. much; jfr äv. ex.gäspa stort yawn widelytitta stort open one's eyes wide at, stare attänka stort think big (in big terms)segra (vinna) stort win hands down, win easilyinte stort mer än ett barn little (not much) more than…
stirraintransitivt verb~de, ~tstare; drömmande, tankfullt gaze; elakt glower <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>han stirrade rakt framför sig he stared straight in front of himstirrase spänt på… fix (rivet) one's eyes upon…reflexivt verb~de, ~tstirra sig blind på ngt bildl. let oneself be mesmerized by sth
tittaintransitivt verb~de, ~tlook; ta en titt have a look; kika peep, peek; flyktigt glance <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>titta på tv watch television (TV)titta [själv]! look [for yourself]!; för tillämpliga ex. se vidare se
reflexivt verb~de, ~ttitta sig, se se
partikelverb (jfr äv. under se)titta efterse se efterunder setitta framkika fram peep out (forth); synas showsolen tittar fram mellan molnen …peeps out from behind the cloudsnär solen tittar fram …comes out (peeps through)titta hem till ngngo and see…titta hittitta inte hit! don't look this way!vill du tittakomma hit ett tag would you [please] come over here…titta igenomlook (flyktigt glance) throughtitta inkomma in [och hälsa på] look (drop) in <till ngn on…>, come round and see…; gå in call in <tillt.ex. en familj, i affär o.d.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>titta nedtitta ned till oss någon gång come down and see us…titta tillse se efterunder setitta upptitta upp till oss någon gång come up and see us…titta utse äv. titta framovantitta ut ngn närgånget glo på ngn stare sb up and downtitta ut till oss [på landet] come out [into the country] and see ustitta övertitta över till oss någon gång come (call) round [and see us]…
setransitivt verb och intransitivt verbsåg, settsee; titta look; få syn på äv. catch sight ofdet kan ses med blotta ögonen it can be seen; jfr vidare sesjag ser [att läsa] utan glasögon I can see [to read]…se bra (dåligt) ha bra (dålig) syn have good (bad) eyesightom jag inte ser fel if my eyes do not deceive mejag såg fel (rätt) vanl. I was mistaken (right)som jag ser det har du rätt as I see it…, in my opinion…jag ser det som min plikt I regard it as…jag tål inte sehonom I can't stand the sight of…råkase see; ngn el. ngt äv. catch sight ofse nu let's see nowjag får se om jag kommer I may come, I'll seedet får vi se we'll see about thatlåt mig se tänka let me seedu ska [få] se att han kommer I bet he will come; he will come, you'll seedär ser du [själv]! there you are!
väl (illa) sedd popular (unpopular)ekonomiskt sett economically; ur ekonomisk synpunkt from an economic point of viewi stort sett på det hela on the whole; i allmänhet generally (broadly) speaking; nästan almostytligt settär if one looks at it superficially…; vid första påseendet on the face of it…
jag ser av brevet I see (find, learn) from…jag ser för mig hur det ska se ut I can visualize (just see)…vad ser hon hos honom? what does she see in him?se ngn i ögonen look sb in…
se eg.:titta på look at; ta en titt på have a look at; uppmärksamt watch; länge gaze (stare) at; nyfiket el. misstänksamt eyese på klockan look at (consult) one's watchhur ser du på saken? what is your view of…?se på tv watch (look at) TVjag ser på dig att… I can tell by your face that…hon såg inte åt mig bildl. she ignored my very presence
reflexivt verbsåg, sett~ sig a) känna sig el. t.ex. föranlåten feel; anse sig el. vara el. t.ex. tvungen, besegrad find oneself, be b)se sig i spegeln look (have a look) at oneself in the mirrorse sig för look out, take care; gå försiktigt watch one's step, look where one is goingse sig om, se se sig omunder se
partikelverbse anse tiden an wait and see; bida sin tid bide one's timese borteg. look away (another way)se efterta reda på see <om if>; leta lookse efter [om det finns] i lådan look (have a look) [for it] in…övervaka look after; passa mind, have an eye to, take care ofse fram mot (emot)glädja sig åt look forward tose sig förse under sese inman ser in det är insyn you (one) can see inse nedlook downse ned på bildl. look down on; förakta äv. despisese omt.ex. en film see…againse till look after; ordna look to; sköta om attend tose om sitt hus bildl. set (put) one's house in orderse sig om vända sig look roundse sig om efter söka look about (round, out) forse sig om (omkring) [i staden] look (have a look) round [the town]se pålook on; iakttaga watchser man på! överraskat well, what do you know!; jo jag tackar jag well, well!, I say!; då man får syn på ngn well, look who's here!se tillordna med see tose till att ngt blir gjort see [to it] that…se se efter b)jag har inte sett till honom på länge I haven't seen him…jag ser inte till honom mycket numera I don't see much of him…se tillbakase tillbaka [i tiden] look back [into the past]se upptitta upp look up, raise one's eyes <från from>se upp till beundra look up toakta sig look (speciellt amer. watch) out <för for>; vara försiktig take care, be carefulse upp för bilen (trappsteget)! mind…!se upp för dörrarna! på tunnelbana mind (stand clear of) the doors!se uttitta ut look outha visst utseende look <som like>se ut att (+ inf.) look like + ing-form; verka seem to + inf.se ut som om look (verka seem) as ifhur ser han ut? vad har han för utseende what does he look like?; är han arg el. sjuk etc. how does he look?det ser illa (mörkt) ut it looks (things look) badhur ser jag ut i håret? how does my hair look?, how's my hair?så här ser ut! what a mess!det ser så (inte bättre) ut it looks (seems very much) like itdet ser ut att bli regn it looks like rainväljase ut ngt [åt sig] choose (pick out)…; jfr utsese överse igenom look over; gå över overhaul; revidera revise
© NE Nationalencyklopedin AB