Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

stötatransitivt verbstötte, stötteg.:med ngt spetsigt thrust, prod; med vapen äv. stab, plunge; med t.ex. armbågen jab, poke; slå knock, bang, hit, strike; knuffa push, shove; frukt bruisestöta foten (huvudet) mot en sten knock (bang) one's foot (head) against…stöta huvudet i taket bang one's head against…stöta käppen i golvet bang (mindre hårt tap) one's stick on…krossa pound; i mortel äv. pestle, braybildl.:väcka anstöt offend, give offence to; starkare shock; såra hurtstöta och blöta ett problem thrash (mull) over…i biljard play, strike; i kulstötning put; i tyngdlyftning jerk
intransitivt verbstötte, stöttknock, bump, hit, strike <mot ngn (ngt) against…, into…>huvudet stötte i taket …knocked etc. against the ceilingstöta motstånd el. svårigheter meet with…, encounter…, come (run) up against…stöta på grund run agroundstöta på ngn vard., göra närmanden make a pass at sbfäktn. thrust, lungeom fordon jolt, bump; om skjutvapen kick, recoiltyget stöter i rött …has a shade of red in it, …is reddish
reflexivt verbstötte, stött~ sig a) göra sig illa hurt (bruise) oneselfstöta sig mot bordskanten bump against… b)bildl.stöta sig med ngn get on the wrong side of sbstöta sig på ngt take offence at (exception to) sth
partikelverbstöta borteg. push away, thrust aside; bildl. repel; vänner alienate, estrange; ur gemenskap expelmed., om kroppsorgan rejectstöta emot [ngt]knock (bump) against (into) sth, strike (hit) against sth, collide with sth; för konstr. se under emotstöta framtr.:ljud emit; ord utter, jerk outitr.:mil. advance, push forwardstöta ifrån sigeg. push (thrust)…back (away); bildl.:t.ex. förslag reject; människor repelstöta ihopitr. knock (bump, starkare dash, crash) against (into) each other; om fordon äv. collide; om fartyg äv. run foul of each other; råkas run across each other, run (bump) into each otherstöta nedstöta ned ngt knock sth downstöta ned ngt från bordet knock sth off the tablestöta omkullknock…down (over); sak äv. upset, overturnstöta påtr.:sjö (t.ex. sandbank, mina) strike; händelsevis träffa come across, run across (into); finna (sak) come across, chance upon; t.ex. fiende el. svårighet meet with, encounter; problem stumble (come up) against; påminna remind sb <om of>stöt på om jag skulle glömma det remind me…om du behöver något så stöt bara på [mig] …just let me knowitr.:sjö. strike [the ground], run agroundstöta sönderkrossa poundstöta tilltr.:knuffa till knock (bump) against; ansluta sig till joinstöta till dörren stänga push the door to (shut)itr.stöta till med svärdet lunge with…; tillkomma, händase tillstötastöta uppdörr o.d. thrust (push)…open; jakt. start, rouse; fasan flushstöta uteg. expel, eject, thrust…out, drive out (away); bildl. el. utesluta expel <ur from>
pulversubstantivpulvret, =powdermala (stöta) till pulver äv. pulverize
patrullsubstantiv~en, ~erpatrolstöta på patrull bildl. (stöta på motstånd) meet with opposition <hos ngn from sb>
svårighetsubstantiv~en, ~erallm. difficulty <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin (ibland of) + ing-form>; möda hardship; trångmål straits (pl.)besvär trouble; olägenhet inconvenience; hinder obstaclejag har inga svårigheter att… I have no difficulty in…det möter inga svårigheter that's not difficultstöta på svårigheter come up against (meet with) difficulties (hinder obstacles)med (utan) svårighet with (without) difficulty
1 kulasubstantiv~n, kulorallm. ball; klot äv. globe, sphere, orb; gevärs~ bullet; bröd~ el. pappers~ o.d. pellet; sten~ (leksak) marble; på termometer bulb; i radband beadförlupen kula stray bulletspela kula play marblespengar, vard.kulor marbles, bread (sg.)sport.: a) redskap shot, weight b) se kulstötningstöta kula put the shot (weight)börja på ny kula start afresh
såratransitivt verb~de, ~tfysiskt wound, injurekränka hurt, wound; förorätta injure; stöta offend; starkare outragesåra ngn djupt äv. cut (sting) sb to the quick, touch sb on the rawför att inte såra någon not to hurt (wound) anybody's feelingssårad fåfänga wounded vanity, piquesårad stolthet wounded (injured) pridekänna sig sårad feel hurt (offended)
emot (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. säga emotunder säga)prepositionse moto. sammansättn. som framemot, tvärtemotinte mig emot I have no objection, I don't mindmitt emot opposite [to], facing, it's all right with mevi har vinden emot oss the wind is against usadverbmitt emot oppositehuset mitt emot äv. the house across the road (street etc.)stöta (gå, springa etc.) emot med underförstått subst. i sv. knock into (against), collide with med substantivet utsatt i eng.
2 springaintransitivt verbsprang, sprungitlöpa el. ränna run; rusa dash, dart; kila el. speciellt med små steg scamperspringa 100 meter delta i tävling run [in] the 100 metresspringa sin väg (kos) run away; 'sticka' make off; vard. cut and run, beat itspringa efter ngn vara efterhängsen run (be) after sbspringa i luften explodera explode, be blown up
partikelverbspringa avhoppa av jump off (down)springa benen av sig run oneself off one's legs, run like madspringa bortrun away (off), escape; se äv. bortsprungenspringa efterbakom run behind (after…)hämta run for, [run and] fetchspringa emottill mötes run to meet…stöta emot run into (against)…springa frameg. run (rush) forward (up) <för att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; t.ex. ur gömställe spring out <ur from>friare:om flöde el. idé o.d. spring forth <ur out of>; om källa o.d. äv. spout (gush, well) out <ur of>springa förbirun past, passspringa föreframför run in front, run ahead <ngn of sb>i förväg run on in front (in advance, ahead)springa i fatt ngncatch up with sb; vid förföljande äv. run down sbspringa ifrån ngn (ngt)run away from…, leave…springa inspringa in [i huset] run into the house, run indoorsspringa nedrun down (nedför trappan downstairs)springa om ngn (ngt)overtake (outrun)…springa omkringrun about (around)springa omkull ngn (ngt)run into…and knock him (it etc.) over (down)springa på ngnråka träffa run into sbstöta emot run into (against) sbspringa undanåt sidan run out of the way <för to>; skyggt run away <för from>springa upplöpa run up (uppför trappan upstairs)rinna upp spring upspringa utspringa övergata o.d. run acrossspringa över till ngn run (vard. pop) over to sb; för att hälsa på run (vard. pop) over and see sb
2 råkatransitivt verb~de, ~tträffa meet; stöta ihop med run (come) across, encounter
intransitivt verb~de, ~thändelsevis komma att happen tohan råkade falla he happened to falljag råkade slå sönder fönstret I broke…by accidenthan råkar vara min kusin he happens to be (as it happens he is) my cousinom du skulle råka se honom if you should see himhamna el. kommaråka i fara get into dangerråka i gräl med ngn fall out with sb <om över>råka i händerna på fall into the hands ofråka i svårigheter get into trouble
partikelverbråka in iget into; bli indragen i get involved inråka på ngncome (run) across sbden första bok jag råkade vanl. …came acrossråka utråka illa ut get into trouble (difficulties); starkare meet with misfortune, come to griefråka ut för bedragare fall into the hands of…jag har råkat ut för honom tidigare I have come up against him…råka ut för en olycka meet with…råka ut för ett oväder be caught in…råka ut för en sjukdom contract…man vet aldrig vad man kan råka ut för …what may happen to you
flygaintransitivt verbflög, flugitfly; med flygplan äv. travel (go) by air; fladdra, om t.ex. insekt, äv. flit; rusa, störta äv. rush, dash, dartjag tycker inte om att flyga I don't like flying (air travel, going by air)flyga i luften explodera blow up, explodetiden flög i väg …flewflyga på London om flygbolag run services to Londonflyga över Atlanten fly [across] the Atlantic
transitivt verbflög, flugitflyflyga helikopter fly a helicopter
partikelverbflyga emot…stöta emot fly [up] against…, crash into…while flying; till mötes fly to meet…flyga ise fara iunder faraflyga initr. fly inflyga in mot approachflyga omkringfly (flit, rush, dash) about (around); virvla äv. whirl roundflyga pårusa på [let] fly at, attack, set uponflyga uppfly up; rusa upp start (spring) up; öppnas fly openflyga utfly out <ur of>ungarna har flugit ut [ur boet] the young birds have left their nest[s]; om barn the kids have left homeflyga överett område fly over…
© NE Nationalencyklopedin AB