Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 störsubstantiv~en, ~arzool. sturgeon
2 störsubstantiv~en, ~arstång pole, stake
hanksubstantiv~en, ~arhängare i rock, på handduk etc. hangerinom stadens hank och stör within the confines (limits) of the city
stakesubstantiv~n, stakarstör stake; att staka båt med poleljusstake candlestickvard., framåtanda go, drivedet är ingen stake i honom he's got no ballsvulg., penis prick, tool
störatransitivt verb och intransitivt verbstörde, störtallm. disturb; avbryta interrupt; fördärva spoil, mar; om t.ex. ordning el. balans äv. disruptstöra ngn äv. intrude on sbförlåt att jag stör excuse me for (excuse my) disturbing youfår jag störa ett ögonblick? could you spare me a minute?låt inte mig störa! don't let me disturb you!, don't mind me!inte så [att] det stör inte så mycket att det gör något nothing worth mentioning; inte alls not so that you'd noticetanken på…störde honom …bothered himpsykiskt (känslomässigt) störd mentally (emotionally) disturbed (deranged)radio. interfere; med störningssändare jam
ledsenadjektivledset, ledsnasorgsen sad; olycklig unhappy; bedrövad grieved <överi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout>; besviken disappointed <över at>; illa berörd upset <överi båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout>jag är ledsen att jag stör (störde) dig I am sorry to disturb (to have disturbed) youjag blir inte ledsen om… ofta I don't mind if…var inte ledsen! vanl. cheer up!var inte ledsenbekymrad [för det]! vanl. don't worry [about that]!vad är du ledsen för? what are you upset about?vara mycket ledsen över vad som hänt be very sorry about…, deeply regret…
trängatransitivt verbträngde, trängtdriva el. pressa el. trycka drive, press; skjuta push, jostle; tvinga force
intransitivt verbträngde, trängtvara trång be (feel) too tight; om sko äv. pinch
partikelverbtränga bortpsykol. represstränga fram~ in el. ~ igenom o.d. penetratetränga fram ur äv. emerge (come out el. forth) fromtränga sig fram t.ex. genom folkmassan push one's way forwardtränga sig förbiforce one's way pasttränga sig företränga sig före i kön push oneself forward in (jump) the queuetränga igenompenetrate, permeatehans idéer har trängt igenom …are now generally accepted, …have prevailedtränga ihop t.ex en massa människorcrowd (pack)…togethertränga ihop sig om flera personer crowd togetherni måste tränga ihop er äv. …get closer togethertränga intr.:tränga in ngn i ett hörn press (osv., jfrI) sb into a corneritr.o.rfl.:tränga in (in i…) el. tränga sig in (in i…) force one's way in (into…); bryta sig in break in (into…)tränga in i ngt sätta sig in i, fördjupa sig i penetrate [into] sth, immerse oneself in sthtränga nedpermeate <it.ex. jordenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasthrough>tränga påtränga sig på ngn vara påträngande thrust oneself (obtrude, butt in) on sbförlåt att jag tränger mig på stör pardon my intrusiontränga tillbakapoliserna trängde tillbaka de nyfikna the policemen pressed (thrust)…backtränga undantränga undan ngn push sb aside, push sb out of his (resp. her) placede gamla idéerna har trängts undan av nya the old ideas have been superseded by new onestränga utom t.ex. folkhop crowd outtränga ut ngn i gatan force sb out…det nya modet har trängt ut det gamla the new fashion has superseded (displaced) the old onegasen trängde ut genom dörrspringan the gas was escaping (leaking out)…
attinfinitivmärke
todet fanns ingenting för honom att göra there was nothing for him to dodet var ingenting att göra åt det there was nothing to be done [about it]
utan motsvarighet i eng.allt du behöver göra är att komma hit all you have to do is [to] come herejag måste få henne att göra det I must make her do thathellre än att göra det tog han… rather than do that he took…
att+ inf. motsvaras av: a) ing-form el. ibland av to + inf.att se är att tro seeing is believing, to see is to believeatt skriva en bok är svårt writing (to write) a book is a difficult jobundvika att göra ngt avoid doing sthboken är värd att läsa[s] the book is worth readingefter att ha ätit frukost gick han after having (having had) breakfast he left
b) of + ing-formkonsten att sjunga the art of singingjag var rädd att störa henne I was afraid of disturbing her
konjunktionskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. psa-group saknasse äv. därför attunder därför, utom attunder utomoch andra förbindelser
thatatt jag kunde vara så dum! to think that I could be (have been) so foolish (stupid)!han visste att jag var här he knew [that] I was here
it (det faktum the fact) thatfrånsett att hon… disregarding (apart from) the fact that she…man kan inte förneka att han… there is no denying [the fact] that he…du kan lita på att jag gör det you may depend on me to do it (on my doing it, on it that I will do it)
att+ sats motsvaras av: a)infinitiv-konstruktionjag bad honom att han skulle komma I asked him to comevad vill du att jag ska göra? what do you want me to do?
b)ing-konstruktion (spec. efter preposition)ursäkta att jag stör Er! excuse my (vard. me) disturbing you!jag gjorde det utan att veta om det I did it without knowing it
c)annan konstruktionatt du inte skäms! you ought to be ashamed of yourself!att jag inte tänkte på det! why didn't I think of that (it)!
© NE Nationalencyklopedin AB